10. 12. 2023

Putinův nejúžasnější projev je zlomovým bodem v moderní historii Ruska
28. listopadu se konalo plenární zasedání „Celosvětové ruské národní církve“, na kterém vystoupil i prezident Vladimir Vladimirovič Putin. Podle řady odborníků tento projev představuje oficiální deklaraci rozsáhlého obratu v ruské zahraniční a domácí politice.

Dovolil jsem si text jeho projevu rozdělit na jednotlivé části, zvýraznit a analyzovat jeho nejdůležitější momenty a zde je výsledek:

Vladimír Putin:

...Tehdy [v roce 1993] se církvi podařilo sjednotit kolem společných cílů představitele Ruské pravoslavné církve, dalších náboženských organizací, politických stran a hnutí, kulturní osobnosti, vědce, podnikatele, lidi různých názorů, vyznání, národností, kterým však byla společná hlavní věc - jejich silné patriotistické pozice.

Výklad:

Od tohoto dne se v Rusku stává hlavní vlastností člověka přítomnost jednoznačného vlasteneckého postoje. Už žádní "světoví lidé" (v globálním smyslu), žádní kosmopolité. Existuje Rusko, jsou tu ti, kteří jsou s ním a pak tu jsou ostatní.

Vážení přátelé, náš boj za suverenitu a spravedlnost má bez nadsázky národně osvobozenecký charakter.

Přirozeně se nabízí otázka: od koho se v tuto chvíli osvobozujeme? Zdá se, že nás nikdo neobsadil. Lidé, kteří rozumí historii, si však okamžitě vzpomenou na rozpad SSSR a příchod Západu s jeho hodnotami a pravidly nepsanými nikde v našem světě. To bylo převzetí naší civilizace. Možná bez přímé vojenské konfrontace, ale přesto obsazení. Nyní se toho zbavujeme:

... bráníme bezpečnost a blaho našich lidí, nejvyšší historické právo být Ruskem – silnou, nezávislou mocností, civilizací země.
Nyní bojujeme za svobodu nejen Ruska, ale celého světa. ...je to naše země, která je nyní v čele vytváření spravedlivějšího světového řádu.

Tady snad nebudu nic komentovat, protože o revoluční roli prezidenta a významu vítězství Ruska pro celý svět jsem psal ve svých článcích už loni v létě. Jedná se o tyto články:

... A chci zdůraznit: bez suverénního, silného Ruska není možný trvalý a stabilní světový řád.

Bez Ruska (nebo místo Ruska) se se světovým zlem nikdo nevyrovná.

... Víme, proti jaké hrozbě stojíme. Rusofobie a další formy rasismu a neonacismu se dnes staly téměř oficiální ideologií západních vládnoucích elit.

Rusko nepovažuje národy Západu za své nepřátele. Jeho nepřáteli je současná západní mocenská elita. Je však nepřítelem i pro své vlastní národy.

... Chci zdůraznit: jakékoli vnější zásahy nebo provokace s cílem vyvolat mezietnické nebo mezináboženské konflikty považujeme za agresivní akce proti naší zemi. ...A my podle toho odpovíme.

Jakékoli jednání jakýmkoliv způsobem související s extremismem a podněcováním k etnické či náboženské nenávisti budou od nynějška strážci zákona obzvláště tvrdě trestat. Například „neškodné“ pseudofilozofické příspěvky v minulosti na sociálních sítích o „nutnosti“ rozdělení obrovské země na několik „Švýcar“ již nejsou důvodem k diskusi, ale důvodem k trestnímu řízení. A všichni se musí řídit tímto:

... Upozorňuji na to představitele všech subjektů Federace a spoléhám zde na autoritu pastýřů našich tradičních náboženství, na odpovědnost všech politických sil a veřejných organizací.

Následující odstavec je svým způsobem velmi důležitý a obsahuje dvě klíčové myšlenky:

... Myslím, že si všichni pamatujeme, a je třeba si to pamatovat, poučení z revoluce v roce 1917 a následné občanské války, i z rozpadu SSSR v roce 1991. Zdálo by se, že uplynulo tolik let, ale nyní žijící lidé všech národností, dokonce narození již v 21. století, dodnes, i po desetiletích, doplácejí na chyby, ke kterým tehdy došlo, na uvolnění separatistických iluzí a ambicí, na slabost centrální moci, na politiku umělého, násilného rozdělení velkého ruského národa. Trojjediného národa-Rusů, Bělorusů a Ukrajinců.

První myšlenka: neočekávejte slabost centrální vlády, jaká byla v roce 1917 (rozpad Ruského impéria) nebo v roce 1991 (rozpad SSSR). Odpověď na jakýkoli pokus o separatismus bude tvrdá.
Myšlenka druhá: Rusové, Bělorusové a Ukrajinci jsou trojjediný národ, velký ruský národ. Jakékoli narážky týkající se této záležitosti musí být vyloučeny.
A aby posílil pochopení vážnosti svých záměrů, Putin ještě jednou zopakoval:

... Chci znovu zdůraznit: jakékoli pokusy zasít etnickou a náboženskou nenávist a rozštěpit naši společnost, jsou zradou, zločinem proti celému Rusku. Nedovolíme, aby někdo rozděloval Rusko, které je jen jedno.

Druhá část projevu byla věnována tématu církve - „Současnost a budoucnost ruského světa“:

... Ruský svět jsou všechny generace našich předků a naše budoucnost, naši potomci, kteří bude žít po nás. Ruský svět je starověká Rus, Moskevské carství, Ruské impérium, Sovětský svaz, to všechno je moderní Rusko, které se vrací, posiluje a zvyšuje svou suverenitu světové velmoci.

Klíčové poselství: na území moderního Ruska (a nejen!) nikdy neexistovaly různé státy – to celé je historie vzniku a života jedné civilizace:

... Ruský svět spojuje každého, kdo cítí duchovní spojení s naší vlastí, kdo se považuje za rodilého mluvčího ruského jazyka, historie a kultury, a to bez ohledu na svou národní nebo náboženskou příslušnost.

Zde Putin učinil jedno velmi důležité upozornění:

... Ale chci zdůraznit: bez Rusů jako etnika, bez ruského lidu není a nemůže být ruského světa a Ruska samotného.
... Rus je víc než národnost. Tak tomu bylo mimochodem v historii naší země vždy. To zahrnuje kulturní, duchovní, historickou identitu. Být Rusem je především zodpovědnost. Opakuji, existuje obrovská odpovědnost za zachování Ruska, v tom spočívá skutečné vlastenectví.

Stejně jako u trojjediného národa Putin ukončil možné spory o tom, co pojem „ruský národ“ znamená a jakou roli pro Rusko hraje.
Poté se dotkl dalšího důležitého fenoménu – svobody. Ne pomíjivá západní „svoboda“ ošklivosti pod skutečným jhem vládnoucích elit ze století na století, ale skutečná svoboda, odpovědná svému lidu a zbytku světa:

... Co znamená suverenita pro náš stát, pro každou rodinu, pro každého člověka? Jaký je její význam, hodnota, skutečný obsah? To je především svoboda.
... Svobodní lidé, kteří chápou svou odpovědnost vůči dnešním i budoucím generacím, jsou jediným zdrojem moci, suverénní moci, která je povolána sloužit všem lidem, celému národu, a samozřejmě ne sloužit něčí soukromé, korporátní třídě, tím spíš cizím, zahraničním zájmům.

Mám podezření, že po těchto slovech kapitalističtí žraloci Západu a některé staré aristokratické elity Evropy místy znejistěli. Ve skutečnosti Putin několika slovy devalvoval falešný koncept západní „svobody“, kterou Západ rok co rok používal jako návnadu a chytal na háček křehké mysli občanů svých budoucích kolonií.
Dále prezident předložil návrh těm rozumným silám, které ještě zůstaly (včetně těch mimo Rusko), a implicitně nastínil přiměřenou umírněnost (neagresivitu) ruských ambicí:

... Skutečně svobodný člověk je vždy tvůrcem. Budeme proto podporovat touhu každého, ko chce prospívat zemi, společnosti a lidem.
... Musíme vyřešit kolosální úkoly při rozvoji obrovských prostorů od Tichého oceánu po Baltské a Černé moře.

- tedy v rámci stávajících území, kterých už máme spoustu (na cizí si neděláme nároky). A pokud chce někdo jít s námi po cestě tvoření, jste vítáni! Každý se může stát Rusem.
Prezident také věnoval pozornost konceptu „spravedlnosti“ v ekonomických a sociálních aspektech a nastínil svůj odpovědný, rozumný postoj:

... Suverénní rozvoj země, ekonomiky, podnikání a sociální sféry musí přinášet blahobyt všem občanům, všem ruským rodinám, a proto musí být spravedlivý. Tady nejde o primitivní rovnostářství, to samozřejmě ne. Spravedlnost znamená především slušné životní podmínky, moderní kulturní, zdravotní a sportovní zařízení ve všech regionech země. Jedná se o kvalifikovanou, dobře placenou práci. Vysoká společenská prestiž dělníka, inženýra, učitele, lékaře, umělce, kulturní osobnosti, podnikatele, každého svědomitého specialisty, řemeslníka. Spravedlnost také znamená rovné, široké možnosti vzdělání, startu do života a seberealizace pro mladé lidi.

Pokud jsem pochopil tuto nejdůležitější část prezidentova projevu, nejde o návrat k socialistické verzi 20. století, stejně jako o zachování kapitalistického modelu Ruska 21. století. Zřejmě byla vybrána nějaká verze „zlatého průměru“, jejíž podrobnosti o vytvoření je zatím předčasné zveřejňovat. Mohu se mýlit, ale existuje možnost, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude podnikání ve své čisté podobě ponecháno pouze těm oblastem činnosti, které jsou zodpovědné za zajištění kvality (pohodlí) života občanů. A všechny projekty a podniky kritické pro rozvoj a bezpečnost státu se dostanou pod přísnou státní kontrolu (v různých formách). Kdo chtěl odbočit doleva? Prosím. Bez zbytečných hesel a revolucí.
Bylo potěšující slyšet od prezidenta i o vzdělávání:

... A samozřejmě je pro nás důležité převzít vše nejlepší, co domácí i světový systém klasického vzdělávání nashromáždil.
... Potřebujeme celistvou sféru výchovy, ve které je rodina, vzdělávací systém, národní kultura, práce dětí, mládeže, sportu, vojensko-vlasteneckých organizací, široké mentorské hnutí a dodal bych i moudré slovo duchovních pastýřů - prostě nutné.

Klíčový bod: celostní sféra vzdělávání! Tedy sjednoceni ve svých ideách a úkolech týkajících se celé sady vektorů ve všech podobách. Jinými slovy, prezident nastínil nutnost vytvoření jednotné ideologie a komplexního systému jejího prosazování.
Třetí část Putinova projevu byla věnována rodině.

... Víte, že již byl podepsán dekret, kterým se příští rok 2024 vyhlásí v Rusku Rokem rodiny.
... V základu rodiny, při narození dítěte, je láska, důvěra a silná morální podpora. Na to bychom nikdy a za žádných okolností neměli zapomínat.
... Velké rodiny by se měly stát normou, způsobem života pro všechny národy Ruska. A rodina není jen základem státu a společnosti, je to duchovní fenomén, zdroj mravnosti.
... Záchrana a rozmnožování obyvatel Ruska je naším úkolem pro nadcházející desetiletí a hned řeknu více: pro generace příští. Toto je budoucnost ruského světa, tisícileté, věčné Rusko.

Každý, kdo studoval otázky vlády, ví, že hlavním zdrojem každého suverénního státu je jeho obyvatelstvo. Žádná ropa nebo plyn, žádné zlato nebo diamanty nemohou zajistit bezpečnost a ochranu státu. Jen lidé jsou zárukou existence naší země, hlavní hodnotou a zdrojem. Proto věnuje prezident tolik pozornosti otázce rodiny.
A nakonec prezident jednoznačně nastínil zdroj, o který se bude opírat při řešení zadaných úkolů – nejširší podporu obyvatel.

... Stojíme před mnoha velkými úkoly, jejich řešení vyžaduje skutečně soubornou práci a jsme na ni připraveni. Stali jsme se silnějšími.
... Petr Arkaďjevič Stolypin svého času zdůrazňoval, že nejvyšší věcí je právo, založené na moci lidu. A my jsme společně takovou celonárodní sílu a takovou celonárodní vůli, odhodlání bránit své vlastní základní zájmy, základní zájmy národů Ruska ukázali...

Tento odstavec Putinova projevu lze považovat za narážku na nepřátelské (destruktivní, pseudoliberální) síly v zemi: Můj tým a já máme nejvyšší, lidový mandát pro jakákoli rozhodnutí, včetně velmi tvrdých. Nesnažte se proto vkládat klacky do paprsků kol, nesvádějte k hříchu.

Závěr

Rusko v čele s naším vůdcem sebevědomě sleduje cestu osvobození ze západní koloniální závislosti, do které jsme upadli na počátku 90. let. Na tuto dobu patrioti čekali třicet let. A konečně to přišlo. Už to opravdu dorazilo!


1 komentář:

  1. Krásna slova. Máme je spolu s mravností, odpovědností a činorodostí v srdci.

    OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů