20. 3. 2014

KRYMSKÉ PYRAMIDY

Když bylo v roce 2009 poprve od invaze otevřeno slavné bagdádské muzeum, chybělo v něm 15 tisíc artefaktů z původních sbírek. Třaba to byly ty, které v depozitářích "zajišťovali" američtí odborníci, kteří sem vešli v těsném závěsu za vojáky.
A jak to bylo v Afghanistánu s US vojáky a vimanou?
A proč archeologický průzkum v Gíze střeží - kdo? No kdo jiný než američtí vojáci! 
A to nemluvím o slavném pokladu Skytů, který byl (spolu s ukrajinským zlatým pokladem) před několika dny pod rouškou tmy odvezen do USA jako "malá" splátka za dolary investované do ukrajinského puče.
A tak bychom mohli pokračovat. Není proto divu, že člověk přemýšlí, proč je tu najednou tolik zajmu o jeden nevelký poloostrov v Černém moři...
Tým vědců pod vedením Vitalije Gocha, Ph.D. ze sevastopolského vědeckovýzkumného centra při provádění geohydrodiagnostického průzkumu krymského poloostrova s cílem najít další zdroje pitné vody učinil před časem senzační objev: na jižním pobřeží Krymu, od Sevastopolu k Forosu, bylo nalezeno v první fázi sedm podzemních pyramid, jejichž stáří je dle předběžných zjištění vyšší než egyptských. Pyramidy leží v jedné linii dlouhé 40 km od severozápadu k jihovýchodu. První pyramida je na dně moře nedaleko od Forsa, druhá v oblasti Balaklavského rajonu, třetí je v blízkosti mysu Fiolent, čtvrtá je umístěna v podzemí v blízkosti stanice Sevastopol-Tovární a ta, která byla nalezena jako první, se nachází v oblasti kamišovské silnice. Nedaleko odtud jsou ještě další dvě.
V létě 2001 byly nalezené pyramidy studovány vědci z různých zemí. Území výskytu bylo proskenováno nejmodernějšími aparaturami, v důsledku čehož byly postupně objevovány další a další objekty.

Dalším překvapením bylo, že tento komplex je na jedné spojnici s místy jako Stonehenge, Kailas a zapuštěné pyramidy Velikonočního ostrova (mimochodem tato linie probíhá celým územím ČR).
Krymské pyramidy se nacházejí v hloubce 5 – 10 metrů pod zemí, pod vrstvou sedimentárních hornin, štěrku a bahna. Podle výzkumníků byla tato vrstva výsledkem rozsáhlých povodní, které spláchly zeminu z velké oblasti, takže pyramidy byly pokryty vrstvou naplavenin. Takové katastrofy v těchto místech proběhly dávno před naším letopočtem (Že by Noemova potopa? Ostatně Ararat i Krym leží kolem téhož moře. Článek o Noemově arše zde)
přibližné umístění zatím nalezených objektů
Původně jich bylo objeveno 7, ale následné studie mnohonásobně zvýšily tuto částku , a v tomto okamžiku jich známe už 48. Bylo zjištěno, že 28 z nich tvoří ohromný kosočtverec, v centru něhož, v obci Krásnyj Mak, je centrální 56ti-metrová pyramida. Dalších sedm pyramid tvoří vnitřní kosočtverec v oblasti Jalty, také s ústřední pyramidou. Zbývající pyramidy jsou kompaktně uspořádány podél linií Sevastopol - Foros a mys Chersones - mys Sarič.
Pyramidy se nacházejí hluboko v podzemí, a byly objeveny díky velmi silnému mikrovlnnému záření. Vědci věří, že takové umístění nám dává naději, že pyramidy nebyly vypleněny a pravděpodobně také neobsahovaly drahocenné artefakty.

Jak vypadají krymské pyramidy? 
Sevastopolské pyramidy jsou postavené z vápencových bloků, jsou vysoké 45 – 52 m a jejich vrcholy jsou téměř na úrovni terénu. Mají tvar pravidelného jehlanu, hrany jsou ostré se špičatými výstupky na okrajích. Stěny tvoří obrovské, velmi těsně navzájem sesazené vápencové bloky. Mezi nimi bylo zjištěno zvláštní upevňovací řešení skládající se z vaječného bílku a žloutku, jílu, síranu měďnatého a speciálního tmelu. Výška první zkoumané pyramidy čítá 45 m, délka základny 72 m. Poměr těchto veličin činí 1:1,6, což je standard pro všechny dnes známé pyramidy a splňuje pravidlo "zlatého řezu" Cheopsovy pyramidy.

O pyramidách je známo, že mohou mít různé účinky na zdravotní stav a případně ukázat charakter. Vědci, kteří sestoupili do krymské pyramidy a několik týdnů zde pracovali, si výrazného zlepšení svého zdraví všimli. Například jeden z nich, který dlouhodobě trpěl závažnou srdeční chorobou a neobešel se bez každodenní velké dávky život udržujících léků, se během 14 dní uzdravil. Avšak v případě, kdy nějakým způsobem objekt poškodili, například když tloukli do zdí, aby se dostali dovnitř, začaly se ojevovat podivné jevy: osvítily se filmy v aparátech, selhávala jednoduchá zařízení jako např. kompas, baterie ve svítilně se během pár minut vybila atd. Lidé začali zvracet a stihly je silné bolesti hlavy. Po skončení práce se však během týdnů vše vrátilo do normálu. Pyramidy tedy předvedly jakési sebeochranné projevy!
Po shrnutí výsledků výzkumu je zřejmé, že krymské pyramidy starověcí obyvatelé užívali k řízení některých důležitých procesů. Olovo používané při jejich stavbě způsobilo dobrou rezonanci a oxid hliníku smíšený s hlínou tvoří vynikající polovodič, který může vyvolat změny energie změnou její frekvence. S ohledem na tyto funkce můžeme říci, že stavitelé těchto pyramid patřili s největší pravděpodobností k vysoce vyspělé civilizaci.

Práce skupiny Altair
Vzhledem k našim poměrům je nepředstavitelné, že v roce 2002 Vitalij Goch oslovil skupinu jasnovidců s žádostí o pomoc při zkoumání viditelných i podzemních pyramid na Krymu. Jejich spolupráce přinesla řadu pozoruhodných zjištění. Členové skupiny existenci pyramid nejen potvrdili, ale odhalili i řadu jejich architektonických a hlavně unikátních energetických vlastností.
Došli k závěru, že prostřednictvím těchto pyramid se z kosmu uskutečňuje přímé řízení reakcí syntézy a rozpadu v zemském jádru s pomocí speciálních energií charakteristických pro jemnou hmotu. Energie, která se v jádru podle signálů z kosmu uvolňuje, se předává pyramidám a ty ji posílají dále do Kosmu. Přitom se pyramidy liší ve svých funkcích: jedna skupina energii z Kosmu pouze přijímá, druhá skupina těchto struktur energii vyzařuje do prostoru. Vzhledem k tomu, že ve vrstvě pokrývající pyramidy je přítomen protein (bílky vajec), v konstrukčních elementech stavby probíhá výběr pouze takového signálu, který je blízký energetickému poli proteinové bytosti a především k energetické auře člověka. Možná, že tato energie je pro kosmos nezbytná.
Krymské pyramidy jsou součástí globálního systému tvořícího energoinformační mřížku Země. Tento obal existuje od okamžiku vzniku naší planety a pyramidy se nacházejí v jeho uzlových bodech. V takto vytvořeném energoinformačním poli probíhá proces řízení, který má vliv na všechny životní procesy na Zemi.
Skupina také získala informace o přítomnosti soustředěného energetického úniku na povrchu Země. Následná pozorování tuto hypotézu potvrdila a byla nalezena některá Místa Síly. V průběhu práce s energií bylo zjištěno, že ona Místa Síly se jeví jako speciální portály mezi Zemí a Kosmem, jako energetické kanály, kterými se uskutečňuje kosmická energetická výměna mezi zemským jádrem a Kosmem. Tyto portály lze nazvat „póry“ planety, kterými se realizuje jemnohmotná výměna Země. Nicméně vzhledem k psychoprostředí planety vyzařováním myšlenek lidské nenávisti, zloby, agrese atd, tj. nízké frekvence mentální energie, došlo k „ucpání“ Míst Síly, a ta prakticky ztratila schopnost energetické obměny.
Skupina Altair v průběhu své práce tím, že opravila téměř zničený hvězdný kanál pro přenos dat, kosmoenergetickou funkci Míst Síly obnovovala.
V průběhu společné práce tak byly zjištěny ezotericko-kosmické funkce pyramid jako takových a v podrobnostech byl odhalen komplex vztahů komunikace Země a Kosmu skrze ně. Byl objeven i zakonzervovaný biologický objekt (mumie), který zřejmě plnil funkci mozkového centra ovládání celého pyramidálního komplexu. Po skončení práce skupiny objekt zmizel – vyplnil svou úlohu, což bylo potvrzeno Gochovými přístroji.
Jasnovidci zjistili, že společné informační pole pyramid v sobě nese programy rozvoje Krymu i celé planety na následující zodiakální cyklus Vodnáře v trvání 2160 let. Tento program je zachycen na holografické matrici informačně-neutrinového rozsahu vibrací (v informačním poli Země nebo noosféře) a byl úspěšně aktivován.

Nyní lze také se značnou jistotou konstatovat, že komplex pyramid Krymu je spojen s určitými částmi oblohy. Pyramidy jako by konfigurálně kopírovaly (odrážely) některá souhvězdí, což naznačuje, že každá pyramida je svázána s určitou hvězdou a komplex pyramid s určitým souhvězdím.
Podle Gocha jsou všechna planetární pyramidální pole spojena se třemi hvězdami: Capellou, Vegou a Canopusem.
Himálajské pyramidy v Tibetu, bermudské pyramidální pole a pyramidy v jihozápadní a jihovýchodní Africe energeticky spojují zemské jádro s energetickým polem hvězdy Capella.
Mexické pyramidy, britská a australská pyramidální pole a pyramidy v severozápadní Africe jsou spojené s energetickým polem hvězdy Vega.
Egyptské pyramidy, krymské pyramidy a pyramidy, jež se nacházejí v Brazílii a v Polynésii, jsou energeticky spojené s energetickým polem hvězdy Canopus.

Také se vyjasnilo, že funkce Míst Síly i pyramid Země jsou identické. Jediný rozdíl je v tom, že pyramidy se jeví jako výkonnější energetické struktury. Krym je tudíž jakousi „mikrozemí“ a má analogii ke všem Místům Síly Země. Zároveň na Krymu je jediný mimogalaktický portál na světě, který zároveň zajišťuje Krymu ochranu.
Po převrácení pólů, ke kterému došlo uprostřed Hvězdného roku (přibližně před 12.000 roky), se pyramidy ocitly díky nánosům pod zemí. To, spolu s nahromaděnou negativní energií vyzařující z lidských myslí po tisíce let, byl faktor rozbalancování jejich energetických funkcí. Na jemnohmotném plánu se to projevilo v podobě zhoršení vertikální a navýšení horizontální vodivosti pyramidální konstrukce. Propojení s Kosmem bylo narušeno, horizontální vodivost se stala svérázným zesilovačem nízkofrekvenční energie na účet litosferické rezonance. Pyramidy Země se tak změnily z prostředku harmonizace aury a psychosféry planety na mohutný zesilovač disharmonie lidstva.
Výsledkem práce provedené skupinou Altair bylo znovunastolení vertikality krymských pyramid, což je normální energetická výměna Země – Kosmos. Skupina prováděla práce na harmonizaci aury i psychosféry Země a neutralizaci nízkofrekvenčních mentálních vyzařování v zónách regionálních konfliktů. Provedla vybití tektonického a prostorového napětí kvůli předcházení zemětřesení a přírodních katastrof na celé Zemi, neutralizaci radiologického nebezpečí cestou zmrazení vlivu záření nebezpečných radiačních objektů a opravila duchovně-energetické vlivy na objekty v celém slunečním systému.
Působením skutečných jasnovidců lze oživovat všechny pyramidy planety, což umožní zneškodnit nebezpečné vnitřní pnutí planetárního těla, zabezpečit měkčí posun pólů a následně zmírnit budoucí globální přechodová kataklyzmata. Takže práce probíhající na pyramidách Krymu harmonizuje nejen prostředí poloostrova a má příznivý vliv na celkový stav fyzického i duševního zdraví obyvatel i návštěvníků Krymu, ale je i důležitým faktorem v ochraně území před přírodními katastrofami, zajišťuje konstantní průtok čisté duchovní energie z vesmíru v našem časoprostorovém kontinuu a pomáhá odhalit skrytý duchovní potenciál člověka.
Žijeme v osudové době, kdy se celý náš Kosmos, od atomární po vesmírnou úroveň stěhuje na další kolo evoluce. Doba, kdy každý jednotlivec je zodpovědný nejen za sebe, ale i za osud celého lidstva i vesmíru. Povinností i úkolem každého člověka na Zemi je rozšířit své vědomí, otevřít se duchovnu a napomoci k tomu i druhým. A to je otázka přežití a cesty do nového světa.

Vlabi

pyramidy v obci Krasnyj Mak

čerpáno z:


aktualizace:
Pro několik dotazů týkajících se téhož, přikládáme následující obrázek, s kterým si dala práci Vlabi a myslím, že o ledasčem vypovídá. Je potřeba si uvědomit, že u prostorových předmětů, které nemají rovné plochy, se linie vizuálně často nemusí jako linie jevit - viz "oblouk", který "opisuje" Slunce během dne na obloze - nejde ve skutečnosti o žádnou křivku, protože planeta se otáčí kolem pevné osy. "Oblouk" je pouze vizuální klam. Z téhož optického klamu vychází mnoho konspiračních teorií proč například částečně nasvícený Měsíc (mimo fázi úplňku) svojí nasvícenou částí nesměřuje kolmo na Slunce, nýbrž je natočen na onen "oblouk", po kterém Slunce přes den putuje po obloze. Převod 3D na 2D mívá mnoho úskalí.
Nicméně netvrdím, že ve skutečnosti opravdu v článku zmíněné body prochází nějakou linií, ale ani to nepopírám. Určitě mnohé zdroje zabývající se pyramidami a dalšími tajuplnými stavbami budou hledat a vymýšlet jakékoli teorie, které by tajuplnost něčím podtrhly. Bohužel po případném prokázání takového omylu (často spíše manipulace) jsou skeptici na koni a sebevíc nezvratitelné důkazy jsou automaticky (k jejich radosti) smetávány ze stolu jako další báchorky.
Linie je znázorněna červenou čárou.(©)2014 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

41 komentářů:

 1. Chválím, dobře odvedená práce, výzkum. Možná Rusové vědí, jaká je cena Krymu :-) Přeji všem hezký večer a pak i den, bye Roman.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vedia. Tiež dík VlaBi. :-) B

   Vymazat
  2. a čo ,,aljašské piramída...utajená a podla informácie naj vetšia na zemi ccca600metrový
   (mukli leo faceb..

   Vymazat
 2. Hódně zajímavé informace. Ve světě je tolik pyramid, jasně dokázaných, ale svět tyto objevy neuznává, proč asi? Proč se nikde nepíše o těchto objevech a souvislostech, o skryté minulosti? Odpovím si otázkou - Komu patří většina médií? Kdo chce koho ovládat? Dobře, že jim ten Krym nevyšel... Díky Bohu za to!
  A díky za tento článek, s kterým si někdo dal dost práce...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten, kdo si s článkem dal opravdu hodně práce, není někdo, ale Vlabi :-)

   Vymazat
  2. Jasně, děkuju, Vlabi :-) !

   Vymazat
  3. Jak to je asi ve skutečnosti s údajnými nálezy koster obrů tj. Nephilim. Existují nebo jde o fake a fotomontáže https://www.google.com/search?q=nephilim+kostry&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=g5ayU-blB-XG7AbW4ICwBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1680&bih=935#q=kostry+obr%C5%AF&tbm=isch ?!

   Vymazat
  4. Pro pana Čáslavu:
   Jak je to doopravdy nevím, ale mám-li hádat, pak se přikláním k variantě, že VĚTŠINA veřejně dostupných fotek a videí jsou podvrhy sledující různé cíle od zviditelnění až po promyšlené zametání stop (diskreditace pravých nálezů).

   Vymazat
  5. Lubomíre,
   v některých případech bylo prokázáno, že se jedná o fotomontáže, např. - http://www.paranormal-activity2.estranky.cz/clanky/obri-v-nasem-svete..html - jinde se něco podobného (zatím) nepotvrdilo. Takže... ???

   Vymazat
 3. To se jim a Tobě teda povedlo. Matěj

  OdpovědětVymazat
 4. Moc zajímavé čtení. Teď mi ten humbuk kolem Krymu dává zase o trochu větší smysl. Bylo mi jasné, že tam jde o něco většího, ale takhle vysoko nemířily ani mé představy :)

  OdpovědětVymazat
 5. Díky za překlad článku... je to hned jiná než louskat translatora :)
  Všiml jsem si, že pyramidy jsou často jen slupky kolem přírodního kopce, viz ta Bosenská. Takže není důležité co je uvnitř (asi stačí přírodní kámen), ale hrany a plochy na povrchu. K různým výkladům, k čemu by to asi mohlo být jsem chladný, uvidíme později, až někoho něco trkne... možná to pak bude ten "slibovaný konec světa" ... ne fyzicky, ale informačně konec .. tzv apokalypsa je v překladu správněji odhalení.

  OdpovědětVymazat
 6. Pred mesiacom? sme sa bavili a asi nepochopili (dlho som formuloval odpoved a nakoniec sa mi nechcelo to celé spätne vysvetľovať...) Téma: tvorenie energie ľudstvom, prečo, čo a kam s ňou.... Spomínal som film Príšerky s.r.o. - už ste si ho pozrel? :-) to len na objasnenie...
  No a odpoved na moje naznačené otázky sa mi ponúka v tomto preklade :-)
  ... Vzhledem k tomu, že ve vrstvě pokrývající pyramidy je přítomen protein (bílky vajec), v konstrukčních elementech stavby probíhá výběr pouze takového signálu, který je blízký energetickému poli proteinové bytosti a především k energetické auře člověka. Možná, že tato energie je pro kosmos nezbytná. ..."
  To by mohlo znamenať že naša energia myšlienok je zhromaždovaná a cez pyramídy posielaná niekam dalej... Hej je to možno "streštená" teoria, ale zatiaľ mi to v mojom pohľade tak vychádza.....
  Akože v zmysle uzavretia kruhu - som šťastný a tak z tejto situácie nemám úžitok len ja ale aj niekto (niečo) vyššie - pretože vždy je niečo dalej a vyššie aj ked to my nevidíme... Toto je za duchovnú-nehmotnú stránku n z
  príde mi to akože som šťastný a mám z toho osoh len ja sám prípiš sebecké a bez úžitku pre okolie ()universum?)
  A toto pre objasnenie príklad z hmotného sveta:
  Rast kvetiny nie je ani kvôli kvetu, alebo semenám (aj ked zachovanie druhu je tiež dôležité) ale pôsobý ako životný priestor pre baktérie (mikro... vypadlo mi slovo...), male chrobáčiky, veľké zvieratá (potrava) a nakoniec po smrti potrava pre iné organizmi a po rozpade je zdrojom života pre svoje potomstvo...kruh sa uzavrel a tak od znova v malých obmenách....
  .... píšem to asi komplikovane ale snažím sa naznačiť že to všetko je oveľa zložitejšie (vzájomné vezby a interakcie), ako to opisujem.
  Ospravedlňujem sa za pravopis a preklapy :-) ale môj milovaný android pri pokuse opravovať text na internete sa pravideľne vypína :-ň a tak musím niektoré diskusie písať na viac ráz... :-)
  M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V reakcii na anonyma by som priložil moju otázku: Prečo Boh Otec stvoril tento svet taký pekný a voňavý. Veď každý hmyz by sa spokojne rozrientoval v celom spektre zápachov napr. močoviny, ktoré by informačne pokryli ako jedlo tak "sex", lebo keď to na "človeka" príde je to horšie "jak podebraná pata". Viď taký jeelň v ruji je ochotný za dobrú tr..kačku položiť aj život v súboji s ďalším nadržaným záujemcom. A po uplynutí ruje,,,, nič! Hoci sa tie samice pred ním prechádzajú úplne nahaté.
   Celý rozsah zápachov a pre každé živočístvo svoje vlastné so všetkými fanovosťami.
   Preto mi pripadá len jedna odpoveď, žo to bolo stvorené pre nás ľudí, aby sme mali radosť a potešenie, ktoré by sa dalo "vyžiariť" na celý vesmír.
   Mimochodom - vedcom sa stále nepodarilo dokázať heliocentrický model našej Slnečnej sústavy. Viď kniha: Veda a viera. Musel pomôcť ujo Einstein svojou konšpiračnou teóriou o konštantnej rýchlosti svetla, ktorá už neplatí.
   Mmmmm ... z toho článku aj mne narástla hlava:)

   Vymazat
 7. zajimave....

  nabizi se souvislost s posedlosti hitlerovskeho nemecka ohledne podobnych vyzkumu a vsemoznych okultnich i neokultnich ved....

  nebyla to podle vseho posedlost Hitlera a jeho stoupencu, ale tech, kteri Hitlera i s jeho ideologii stvorili a financovali...

  tito sami v dalsi generaci a ve stejnych skupinach podle vseho vlastni mnoho pro bezne lidi neznameho ci nadprirozeneho a tito sami se uz po delsi dobu snazi ziskat maximalni moc spolu s ovladnutim planety a zotrocenim lidstva...

  nechci prilis fantazirovat, ale to, co se deje nyni mezi lidma, jsem jeste nezazil...
  travim v diskuzich na netu uz vice let a mnoho jsem v nich uz zazil, ale zima mne pomalu obchazela pri sledovani nenavisti a sileneho, az agresivniho fanatismu predevsim ze strany volicu Kharla...ti druzi umeli oplacet, ale povidam, toto bylo a je dodnes az nevidane silenstvi...

  cloveka napada potom vselico...treba ve spojeni s uctivanim satana a okultismu u elit celkove...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonym:
   Škoda, že jste se nějak nepodepsal. Běžně nepodepsané komentáře mažu, protože většinou (krom absence podpisu) porušují i všechny ostatní podmínky pro zveřejnění, které jsou uvedeny dole pod komentáři, ale ten Váš zveřejňuji.
   Možný důvod toho, čeho jste si všiml v diskuzích, je uveden v článku. Podle vědců i ostatních badatelů, kteří pyramidy zkoumali, totiž tyto stavby:
   "...Propojení s Kosmem bylo narušeno, horizontální vodivost se stala svérázným zesilovačem nízkofrekvenční energie na účet litosferické rezonance. Pyramidy Země se tak změnily z prostředku harmonizace aury a psychosféry planety na mohutný zesilovač disharmonie lidstva..."

   Vymazat
 8. v souvislostech s projektem Gillgameš - viz (placené stránky )www.matrix-2001.cz, to zajisté dává hlubší smysl

  OdpovědětVymazat
 9. ... a preto lietajú dlhé šunky pardon cigára v oblasti. JJ, "zlatá brána, otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde, hlava mu zojde, či je ona či je on, ten musí ísť z kola von." myslím tí amíci to prehrajú. B

  OdpovědětVymazat
 10. chtěl bych se zeptat odborníků na vyjádření, že stejná linie probíhá celou ČR. No, byl jsem v Tibetu několikrát, v Anglii taky a tak jsem se podíval na mapu normální, ale i na čáry Earth grid, které jsem nainstaloval do Google Earth. No ani zdaleka se nedá říct, že by Stonehenge, ČR, Kailáš, Bermudský trojúhelník ,,,,,, byly na jedné linii . Můžete mi někdo objasnit prosím jak je to myšlené ? Znáte někdo linie a jejich souřadnice, které prochází přes ČR ? Já mám jenom tu síť do Google Earth. Děkuji. Píšu tady poprvé a nevím jak zadat jméno, takže dám anonym ale jinak Miroslav C .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miroslave,
   děkuji za příkladně vedený komentář. Bohužel zde žádného odborníka nenajdete, ale pokusím se na to téma něco zjistit.
   Prozatím jen od boku mohu vystřelit předběžnou hypotézu. Kvůli liniím bych asi nerozděloval planetu na polokoule či nějaké vrchlíky apod. Linie - spojnice míst mohou kopírovat tzv. energetickou mřížku Země. Někdo to nazývá informační mřížku či kompromisně energoinformační mřížku Země. Ta rozděluje povrch planety na pravidelné geometrické útvary (fotbalový míč).
   Jsou i další mřížky, jejichž pomyslné "siločáry" jsou rovnoběžné k zemským rovnoběžkám i poledníkům a jejich vzájemná vzdálenost je (teď nevím přesně) cca 3m? Jsou svým potenciál protikladné a vytvářejí tak plochy s různým působením a jejich působení se mění. Má to souvislost s tzv. dechem planety.
   Tolik zatím narychlo. Možná se k tomu vyjádří někdo fundovanější.

   Vymazat
  2. Zdravim, pripajam sa k anonymu vyssie.Tiez som to nasadzal do Google Earth a ked to vsetko prepojim tak to neide v jednej linii a uz vobec nie cez uzemie CR ani SVK.Zial.Ale privital by som vysvetlenie ako to s tym bolo myslene a popripade nejaku mapu prepojenie.Bol by som velmi vdacny.
   Dakujem

   Vymazat
  3. Pro Anonyma.
   Předně nad Vámi tzv. anonym se podepsal, tudíž o žádného anonyma nejde. Příště prosím podepsat - jakkoliv.

   Na konec článku jsme s Vlabi doplnili znázornění oné linie, jak se jeví nám, takže máte možnost porovnání.

   Vymazat
  4. Dakujem velmi pekne za skoru odpoved.
   Mozem este poprosit zdroj alebo program v ktorom ta mapa bola vytvorena?Rad by som si nieco porovnal...dakujem
   TomasS

   Vymazat
  5. Tomáši,
   nejsme odborníci, a tak jsme to řešili selským rozumem:
   - najít si na internetu vhodnou mapu světa
   - zkopírovat si několik vhodných oběžných drah družic
   - obojí přes sebe hodit ve Photoshopu
   - a zkoušet a zkoušet a zkoušet
   Ani tak se nám ale narychlo nepodařilo najít optimální řešení pro všechna uvedená místa. A taky netvrdíme, že tento postup je správný. :-)
   Přijdeš-li na něco lepšího, dej vědět.

   Vymazat
  6. Línia v našom ponímaní je taká, aká je. Väčšinou na tej istej rovnobežke alebo poludníku.
   Zemské línie môžu však byť aj šikmé,priečne,lomené,ohnuté...

   Vymazat
 11. http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ostatki-vedicheskoy-tsivilizatsii

  OdpovědětVymazat
 12. Jana Bradová : MichalB - "tzv. energetickou mřížku Země. Někdo to nazývá informační mřížku či kompromisně energoinformační mřížku Země. Ta rozděluje povrch planety na pravidelné geometrické útvary (fotbalový míč)."..... to mi připomíná :Fullereny. Fullereny jsou molekuly, tvořené atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech, která je prostorově svinuta do uzavřeného tvaru (nejčastěji do tvaru koule nebo elipsoidu). Vzhledem k této struktuře jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům. V dutině molekuly fullerenu může být uzavřený jiný atom, několik atomů či malá molekula.Takto vložené molekuly pak ovlivňují výsledné vlastnosti fullerenů.Mezi nejdůležitější vlastnosti patří jejich supravodivost.Doposud byly fullereny v příroděnalezeny
  ve vzor-cích hornin, které byly vystaveny jedinečným geo-logickým událostem jako jsou údery blesku, dále v kráte-rech po dopadu meteoritů a v hraničních vrstvách křída-terciér a perm-trias, které jsou také
  často dávány do sou-vislosti s dopady meteoritů. Fullereny nebo jim podobnéstruktury byly též identifikovány v uhlíkatých meteoritech Allende, Murchison a Tagish Lake a v mikrokráteru na
  družici LDEF. Odlišnou skupinou hornin obsahujících fullereny jsou šungity z Karelie v Rusku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jano:
   Děkuji za komentář. O pojem "fulleren" jsem zatím nikde nezakopl (nebo jsem to hned zapomněl). Zkusím doplnit tuto mezeru ve vzdělání.
   Jinak při čtení Vašeho příspěvku se mi, nevím proč, vybavil popis molekuly DNA (i jejích dalších těl - éterické, astrální, první mentální...) od N. Levašova uvedený v jeho publikaci Podstata a rozum. :-)

   Vymazat
  2. fulleren možná není tak frekventovaný výraz (ale dohledat se dá), nicméně o šungitu není problém se dozvědět už dnes docela hodně informací, i na wikipedii. Je pravdou, že je to minerál, který kdysi byl právě u Slovanů velmi znám a nyní údajně se jeho doba a význam začíná vracet do povědomí. Osobně znám 6 lidí, kteří před cca 3 roky byli mimo jiné v Karelii a navštívili to tam, kde se těží šungit a je to podle jejich vyprávění fakt síla. A nenechte se mýlit - šungit už je delší dobu předmětem velmi důkladného výzkumu vědeckých pracovišť ve světě... akorát proč by to vytrubovali do světa "obyčejným" lidem, že... Satnda

   Vymazat
  3. Stando díky za nasměrování.
   Něco jsem si díky tomu dohledal a rozhodně nejde o nezajímavé informace.
   Líbí se mi český hovorový název pro šungit - léčivý čertův kámen :-)

   Vymazat
  4. Podle informací, jenž mám já k dispozici, je jeho původní název "liepy pan bogov" - původ názvu od našich staroslovanských předků. Standa

   Vymazat
  5. Jana Bradová: Šungit jsem si pořídila cca před půl rokem. Mimo jiné šungitovou drť.
   200 g jsem nejprve promyla a poté dala na dva dny " nabít na balkón na sluníčko. Pak jsem tu drť znovu propláchla, dala do skleněné nádoby na nalila tři litry vody z vodovodu. Brzy se ve vodě začalo tvořit velké množství bublinek. Vodu jsem nechala takto čistit 3 dny. Po třech dnech jsem křišťálově čistou vodu skoro vylila až na menší množství cca 3 deci, strčila ruku do nádoby a proprala šungit, aby se z nej uvolnily zachycené nečistoty z vody a abych zjistila jestli opravdu
   čistí vodu jak jsem se dočetla. Poté jsem vodu vylila do čisté sklenice a myslela jsem si, že vyvrátím obsah žaludka. Voda byla kalná a plavaly v ní sražené cucky nečistot které šungit vyčistil z vody. Tento vzorek jsem vzala kolegům do práce a těm se rovněž z naší "pitné" vody udělalo šoufl. Závěr: doporučuji čistit si vodu šungitem.

   Vymazat
  6. Jano i Stando
   Díky za zajímavé informace, které mě nutí si hledat o šungitu další a další data. :-)
   Postupně zjišťuji, že to nebude jen obyčejný tmavý šutr :-)

   Vymazat
  7. Jo, beru to jako samozřejmost, tak jsem to ani nezminoval, ale mam doma pochopitelně šungit, jednak pyramidku a jednak menší šutřík, kterým šungituju pitnou vodu, stačí 2-3 hoďky nechat působit. Ale pořídit třeba pyramidku je podle mého soudu dražší, překupníci vydělávají, přitom u prvotního šungitolomu je za pár šupů, no jeďte pro něj do Karélie... Standa

   Vymazat
 13. Super čtení k nedělní snídani, díky za úžasný článek. Letos byl Krym v plánu, ale vízum nás odradilo :-(

  OdpovědětVymazat
 14. Zdravím,mám jen takový dodatek k článku,před nějakou dobou jsem něco o těchto pyramidách četl,bylo tam shrnutí pyramid celého světa(tedy těch objevených) a navazovaly k tomu teorie vzniklé z fotografií planet kolem nás že se tam nachází též pyramidy ve stejném geometrickém seskupení jako na naší planetě a jsou vzájemně propojeny.Nuže at už je to pravda nebo ne tak mám dotaz,pokud fungují pyramidy jako přijímač a zesilovač tak mi nedává smysl proč fungují zároven jako datadisky s naší historií a této teorii datadisků věřím ale nemůžu najít souvislost s vysílačem a úložištěm..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím, více informací najdete v knize Budoucnost pyramid - J. Rowen

   Vymazat
  2. Anonym 16:09:
   Taky Vás zdravím. Na pyramidy jako takové mám v současné době, teď nevím jak to kulantně říci, osobitý názor (někde jsem to již tuším nakousl), zcela odlišný od všeho, co se lze dočíst, takže se zkusím vyjádřit jen k tomu uložišti.
   U pyramid, a opět jde jen o můj názor, by bylo zcela nelogické a zbytečné, aby fungovaly jako nějaký záznamník, či uložiště dat. Alespoň jako objekty samotné. Podle poznatků vědců bádajících na poli informací a struktury prostorů (pár článků se jich zde na blogu dotklo - Akimov, Šipov, Kozyrev ad.) jsou informace uložené v tzv. torzních polích. Takže proč ukládat data do pyramidy, když jsou již uložená jinde? Pokud vůbec je tedy něco pravda o těch informacích co se pyramid týče, pak se přikláním k názoru, že spíše pyramidy umožňovaly (možná i stále některé umožňují) skrze svojí strukturu a složení se na ony torzní pole napojit.
   Jednodušeji řečeno - pyramidy mohou umožňovat změnu stavu vědomí u člověka a právě skrze tento specifický stav se daný člověk může napojit na určitá torzní pole a získávat z nich informace. Výhody, nevýhody a skrytá úskalí jsou již na jinou debatu :-)

   Vymazat
 15. Veľmi pozorne som si prečítal všetky komentáre a vštky reagujú len na jedno a to či sú pyramídy v jednej línii alebo nie. Lenže je tu aj jeden moment celej prodlematiky pyramíd a to je silové pole týchto stavieb.Prečo? Raz som čítal štúdiu o tom , že ak si dima postavíte budovu v tvare pyramídy , s presne vytýčenými dvomi rohmi SEVER a JUH a bude z toho dokonalý štvorec a presne do jej stredu si spravíte lôžko, nebudete vedieť čo sú to choroby. Neviem či to len mne napadlo alebo aj iným a to sem nenapísali, ale nikto z Vás čo ste sem písali sa nepozastavili nad jedným a to je , že väčšina satelitov a koznických lodi lieta tak ako je vyznačená červená čiara na poslednej snímke. Neviem či je to náhoda alebo čo? Čo sa popísalo okolo pyramíd nám dáva na zamyslenie čo vlastne predstavovali a prečo sa stavali.Čítal som jednu teóriu , že pyramídy v Egypte kopírujú pás súhvezdia Orion , sú to tie najväčšie.Kde je pravda a kde fikcia sa asi nikdy nedozvieme a možno , že je aj lepšie , že to nevieme.

  OdpovědětVymazat
 16. Ahoj. Jen tak na okraj: Co to vlastně znamená pyramida? Rozebereme-li toto starořecké slovo zjistíme, že pyrhos = oheň a midos = střed. Pyramida je jakýmsi "koncentrátorem" nebo také "soustřeďovačem" či "usměrňovačem" ENERGIE, kterou oficiální věda neuznává, ale pracuje s ní: říká se jí dnes nejčastěji VAKUUM (či fyzikální vakuum), dříve také ÉTHER, mnohem dříve DUCH SVATÝ, PRÁNA, CHI atd. Dnes se s ní setkáváme v tzv. konspiracích a říkáme jí VOLNÁ ENERGIE. Podobně jako pyramidy působí menhiry (svislé zašpičatělé kameny).
  Stavějte pyramidy a menhiry - doma, na zahradě kdekoli. Ideální je tvar té Cheopsovy a důležitá správná orientace (hranou podstavy kolmo ke světové straně)! I malá pyramidka ze dřeva pomáhá (např. pod postelí). Stačí jen hrany pyramidy (pyramida z dřevěných nebo neželezných! tyček - lze užít k meditaci, nabíjení vody, potravin atd... Co se týče menhirů jsou vhodné křemičité horniny jako žula, pískovec atp..
  Více: http://petr-chobot.eu/cs/nahravka/A9.%20Prednasky%202012/Strava%2Cpust%2Cprirodni%20zarice.mp3?type=sound (audio - zmínka o pyramidách cca ve 2/3 záznamu)
  http://boiohaemum.com/cs/obnova-menhirovych-zaricu
  Mimochodem největší pyramidy na světě jsou údajně v Číně (tam toho je o čem se nemluví...).
  Přeji všem hodně usměrněné energie v "období velkých změn".
  Adam Creaturo (creaturo.eu)

  OdpovědětVymazat
 17. Tak tedy prosím pěkně..bylo by zapotřebí vědět jak a v čem se liší pyramidy, které energii vysílají a které přijímají.
  Děkuji T. hájek

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů