21. 10. 2013

Jsou bohové stvořiteli člověka nebo je to naopak?

Celý tento článek berte jen jako úvahu, nikoliv jako něco platného a nutně pravdivého. Pravdou může být jeho větší nebo jen malá část, anebo také vůbec nic.

Setkání se zajímavými lidmi mě přivedlo k zamyšlení nad pro mnohé kacířskou myšlenkou - bozi nejsou stvořiteli člověka, nýbrž jeho vlastním výtvorem.


Ve většině náboženství najdeme nějakého konkrétního boha nebo skupiny bohů - božstva. Všechna měla tutéž funkci - stvoření našeho vesmíru, všeho, co v něm je, včetně nás - člověka, vytvoření zákonů a zákonitostí, řízení všeho tohoto a v neposlední řadě dohlížení nad jejich dodržováním.

Zaráží mě jednak početní rozmanitost bohů a božstev, ale také jejich "trvanlivost", která vždy začínala a končila se vznikem a úpadkem kultur a civilizací, které v ně věřily. Kam se poděli bohové a božstva zmizelých civilizací dávnověku?
Vím, že se dá uvažovat nad tím, že žádní takoví skuteční bohové nebyli, že šlo o promyšlenou agendu vytvořenou menšinami za účelem ovládat a řídit většiny, což pokračuje i v dnešní době. Ale co když z takového záměru opravdu vzniklo něco, co by se z jistého úhlu pohledu za bohy dalo považovat?
Ano je tu řeč o egregorech. A nyní nemám na mysli už mezi mnoha lidmi přijímanou představu, že samotná náboženství jsou vlastně egregory. Mluvím tu o egregorech jako konkrétních bozích.
Z mnoha pokusů a následných poznatků a vědomostí nejenom ruských vědců (ti jsou v opravdové – nezaujaté vědě hodně daleko) se dá říci následující:
U většiny lidí převládají myšlenky, které nesou velký potenciál a dokážou se spojovat do určitých energetických útvarů, čímž vytvářejí pole nejrůznějších rozměrů - od nejdrobnějších až po globální. Tato pole označujeme egregory.
V živočišné říši lze něco podobného sledovat pod něčím, co N. Levašov nazýval PSI-polem nebo obecně supergorganismem. Jde o energetický útvar s vlastním vědomím, který řídí skupinu jedinců, jako by šlo o jeden jediný organismus. Ten zaniká zároveň s rozpadem uskupení nebo při poklesu počtu jedinců ve skupině pod kritickou mez, která je nutná pro vytvoření tohoto specifického vědomí a pro jeho udržení.
U egregorů jde ale o "krapet" pokročilejší variantu PSI-pole, což je podle mne dáno rozdílným složením (větším počtem) hrubohmotných a jemnohmotných těl u člověka - čili stupněm vývoje součtové bytosti. Tudíž i tato energetická pole budou řádově výše na pomyslném žebříčku vývoje. To může mít za následek i uvědomění si sebe sama, což v případě, že nejde svou podstatou o nesmrtelné bytosti (ano v případě egregorů lze použít pojem bytosti), může vést i k něčemu podobnému, co se u fyzických bytostí nazývá pud sebezáchovy. Jelikož tuto vykonstruovanou bytost s vlastním vědomím a uvědoměním si sebe sama doslova živí energie (myšlenky) těch lidí, kteří bytost vytvořili a stále tvoří, vzniká zpětná vazba. To znamená, že Egregor bude působit na fyzickou hmotu a lidi tak, aby jeho existence byla nadále zajišťována.
Vypadá to, že takový Egregor je něco, co vždy z člověka vysává energie, ale není tomu tak. Z výše popsaného je snadné si odvodit, že budou vznikat a existovat egregory, které jsou pro člověka přínosné, ba přímo nutné - například rodinný egregor. Ten, udržován v existenci pozitivními myšlenkami a emocemi, může pomáhat díky zpětnovazebnému působení prohlubovat lásku, úctu a spolupráci v rodině. Může jít o pomyslné perpetum mobile, kde soustava (rodina a její egregor) bude vytvářet více energie, než kolik jí spotřebují, což se koneckonců projevuje i navenek buď jako harmonická a šťastná rodina, nebo naopak skřípající soukolí. Oboje pak odpovídajícím způsobem působí na členy rodiny, její egregor, ale i na jejich okolí.

Ares - bůh války
Na základě uvedeného se lze také domnívat, že bohy a božstva (netvrdím všechny, ale některé určitě) naprojektoval třebas jeden jediný člověk nebo malá skupina lidí. Tento projekt pak vhodným způsobem stačilo představit dostatečnému počtu lidí a ti ve slepé víře v něj svými společnými myšlenkami vytvořili energetickou bytost. Při dostatečném přísunu energie mohla nabýt sebeuvědomnění a začít samostatně myslet a konat. Přejímala takové rysy, které jí vtiskli v ní věřící lidé. Vše podle projektu. Konáním rozumíme promyšlenou zpětnou vazbu potřebnou k navyšování a udržení přísunu energie nutné k existenci této bytosti.
Nejlépe malý příklad. Společně s pár kumpány budu chtít získat majetek a moc nad mnohem početnější a silnější skupinou lidí. Získávání majetku druhých je pochopitelně nejpříjemnější, pokud mě to stojí minimum úsilí a přináší to minimum rizik. Proto je nejjednodušší, pokud mi svůj majetek lidé předají sami a dobrovolně. Jelikož fyzickou silou není reálné, abych s pár kamarády přemohli i milionkrát početnější převahu, je potřeba použít takové metody, které způsobí, že lidé mi majetek předají a ještě mi budou sloužit, aniž by o tom věděli. Proto si vymyslím boha a přisoudím mu vhodné vlastnosti. Nejlépe nějakého přísného a tvrdě trestajícího! Pokud vím, že sousední kmeny či národy jsou bohatší, do charakteru boha přidám i dobyvačné a rasistické vlastnosti – nenávist k těm, kteří v něj nevěří. Ve chvíli, kdy mám v kupě projekt, je třeba ho jako skutečnost předložit dostatečnému množství lidí, protože vím, že právě množství a jednota v myšlenkách je to, co dá vzniknout mému plánu. A v tuto chvíli není podstatné, zda vím, že vznikne egregor nebo ne. Pokud ale mám tyto vědomosti, tím lépe. K realizaci plánu je potřeba mít manipulátorské schopnosti. Zajistím setkání množství lidí, jako řečník jim předložím existenci jejich (mého) skutečného boha a nejlépe ji podložím nějakým zázrakem, který „vykouzlí“ můj kumpán (vědec, astrolog, znalec přírodních dějů apod.) Tím myslím třebas zatmění slunce, využití cyklicky opakujícího se přírodního děje, tajné znalosti z oblasti chemie aj. A... bůh je na světě! Pokud v něj uvěří dostatek lidí, pak jejich společné myšlenky na něj vytvoří odpovídající energetickou bytost – egregor. Ten bude mít takové vlastnosti, které jsme s kumpány zamýšleli. Tato bytost-bůh díky touze přežít a díky našim manipulátorským schopnostem bude řídit lidi tak, aby mu svojí vírou v něj dodávali energii. Já s kolegy zase skrze manipulaci s lidmi budu řídit tohoto boha a tím vlastně lidi.


Možná je to celá kravina, ale čím větší bůh/božstvo (energetické pole egregoru), tím větší má možnosti a schopnosti fyzicky působit v hmotné realitě. Díky jeho touze zachovat svou existenci, která není nesmrtelná, mohla tato vědomá bytost formovat hmotu do útvarů, jež se lidem jevily jako fyzická těla bohů (ale i formování mraků aj.), a podobným způsobem mohla i ve hmotě působit - vrhat blesky (Zeus), způsobovat tsunami (Poseidon), bojovat na fyzické úrovni (Perun), dohlížet a chránit (Valkýria) atd. Povahy těchto bohů mohly odpovídat energii myšlenek lidí, kteří tyto bohy svými vytvořili. Tudíž umím si představit bohy trestající se snahou udržet lidi v bázni a strachu, zrovna tak jako bohy spravedlivé a snažící se lidem v jejich vývoji pomáhat, protože s vývojem lidí mohlo vznikat množství pozitivní energie vycházející z myšlenek fyzicky i duševně vyspělejších lidí, a tím pádem přispívat k vývoji boha samotného.
Pochopitelně stejně jak docházelo ke spojování, ale i rozdělování a rivalitě mezi jednotlivými skupinami lidí, muselo díky souhlasným energiím docházet i k podobnému na úrovni bohů. Možná právě odtud vzniklo tvrzení "Jak dole, tak nahoře."
Z toho celého mi vychází možnost, že pokud bozi, jak je uvádějí pohádky, eposy, báje ad. opravdu existovali, vůbec nemuseli být stvořiteli lidí, nýbrž naopak. Také si umím představit, že odvěká snaha menšin ovládat většiny mohla být podporována některými znalostmi fungování hmotných i nehmotných realit, a pokud se to nezvrtlo, mohli být na podporu svých soukromých plánů vytvářeni a řízeni bohové.
Potvrzovaly by to i báje (například řecké), kdy bylo jasně řečeno, že bohové nutně potřebují víru svých věřících. Zaměňte víru za energii-potravu a jsme doma. Víru si udržovali násilím - strachem z moci bohů.
Z druhého konce si můžeme připomenout bohy slovanské - Svaroga, Peruna ad., kteří "nevedli" své věřící do dobyvačných válek, nýbrž vždy jen obranných. Víru v sebe neudržovali strachem, pouze úctou ne nepodobnou, jakou si zaslouží každý člověk. Z toho mi vychází, že tito bohové (egregory) mohli vzniknout na základě myšlenek vyspělejší civilizace. Slované byli především zemědělci. A zemědělství je oproti získávání obživy bojem, dobýváním, lovením a drancováním jiných kmenů záležitostí tvořící fyzické práce, což ruku v ruce nese i tvořivé myšlenky a ty, alespoň podle mne, jsou známkou vyspělosti.

Ještě jednou připomínám, že jde jen o úvahu nad možnostmi, nikoli o šíření dogmat a nějaké pravdy.

PS pro Matěje: pod pojmem Slované ber tu část Rasy, která zůstala, co se obživy týče, věrna především obdělávání půdy a tvořivé práci. :-)

19 komentářů:

 1. Dobrá otázka. Podle mé teorie (nebo spíš teorie, která se mě nejvíc zamlouvá), bytost nikdy nedokáže stvořit bytost vyšší. Tím pádem dokážeme pouze stvořit bytost (například tu jemnohmotnou), která má vlastnosti lidí, resp. vlastnosti lidmi požadované. Naši slovanští bohové měli spoustu znalostí, které nám lidem předávali a které jsme předtím nevěděli, takže se vylučuje možnost stvoření bohů lidmi. Můžeme vytvořit egregor/bytost, která bude mít obrovskou sílu, ale bude mít taky tisíc slabých míst (stejně jako autoři-lidé), na základě kterých pak mohou zkušenější a kreativnější jedinci celý tento domeček z karet zbořit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře,
   díky za další podněty. Napsal jsi "dokážeme pouze stvořit bytost, která má vlastnosti lidí, resp. vlastnosti lidmi požadované"
   Pokud vezmu první možnost - přejímání vlastností lidí - pak jaké vlastnosti lze brát v úvahu? Ty projevené nebo všechny? - Narážím na problematiku kolem informační bariéry.
   Pokud vezmu druhou možnost - vlastnosti lidmi požadované - pak tu vlastně není omezení. Pokud lidé budou požadovat všemocnost svého boha, pak jí bude dosahovat?

   O tom, že bohové měli slabá místa, je přece mnohokrát zmiňováno v bájích, pověstech, pohádkách apod. :-)

   Vymazat
  2. Tak to jsme si zčásti nerozumněli.. taky jsem to blbě napsal :). Člověk ve fyzické sféře dokáže stvořit buďto technicky silnějšího jedince (viz terminátor), v biologické sféře maximálně sobě rovného (klon, genetické úpravy, manipulace, kopírování od jiných tvorů,...) a astrální či mentální bytost, která už nemá tak velké omezení, co se týče výroby (protože naše mentální kreativní nástroje jsou na mnohem vyšší úrovni, než fyzické stroje). Ale stále i tak můžeme vytvořit bytost, která umí jen to, co je schopen pojmout náš mozek, naše vědomí.
   Obávám se, že lidské představy o bohu se radikálně mění v čase, viz všichni ti hrdinové, počánaje supermanem a konče kdovíkým jsou za pár let už slabí a jako bohové nepoužitelní a nahrazeni někým "vyšším". Zajímavé je, že ti staří bohové jsou jaksi pořád stejní, jejich vlastnosti jsou neměnné, jen naše chápání pomalu dochází na jejich sféru vlivu a co vše na nich závisí atd.

   Vymazat
 2. Jsou bohové stvořiteli člověka, nebo je to naopak?

  ?-!. Naopak-tak. To-tamto. Je-není. Nebo...nerozumět. Člověka-boha. Stvořiteli-člověku. Bohové...nerozumět. Jsou-nejsou. Matěj

  OdpovědětVymazat
 3. Myslim ze to povodne boli bytosti ktore boli pri najmensom technologiami pred nami..tak ako im teraz hovorime ufoni ci duchovia,tak im hovorili vtedy bohovia. Neskor ked odisli predavanim si starych spomienok na nich sa vela zmenilo v pribehoch(ci uz prikraslovanim,nepochopenim alebo cielene koly ziskaniu si moci).Vinimocne si ale ludia mohli niektorzch i vymysliet ked si nevedeli vysvetlit napriklad prirodne javy.Nemyslim si ze ludia mohli vytvorit bohov,potrebujes na to energiu,a myslim ze nemozes vytvorit vyssiu energiu na vytvorenie vyssej bytosti nez mas sam.Ak by clovek mohol vytvorit dokonalejsiu bytost ako je sam,tak urcite len po stranke fyzickej.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mailo,
   já nepsal, že tak bohové byli stvořeni a už vůbec ne, že všichni. Možnosti, že z části šlo o mimozemské návštěvníky jsou všeobecně rozšířené, proto jsem o tom nezmiňoval.
   Energie může být habaděj - podívej se na egregor křesťanství. Je to o počtu lidí přispívajících svým dílem.
   Též jsem nikde netvrdil, že šlo o bytosti dokonalejší, než je člověk. Naopak. Zmínil jsem smrtelnost těchto energetických entit. Člověk svojí podstatou je nesmrtelný. Už jen to je co se dokonalosti týče nedostižné. U nás lidí je ale problém myšlení a konání, které u většiny "božské" schopnosti potlačuje. Tato předchozí věta je dlouhé rozepisování - jak to, že někteří z negativně konajících lidí disponují schopnostmi, o kterých těm svědomím se řídících může jenom zdát, ale to by vyšlo na další článek.

   Matěji:
   Ano, naznačil jsem, že podle mne jsou možné obě varianty a pravděpodobně jich je i více, čiže v tomto nehledej dualitu ve smyslu ano-ne.

   Vymazat
 4. Michale,

  byť se mi Petrův postřeh jeví jako logický, vůbec mi nepřipadá zároveň jako "kravina" to, co píšeš a jak nad tím uvažuješ. Moc pěkné a velmi důležité! Každopádně nemůžu nezmínit ještě teorii starověkých astronautů (viz kromě Ericha von Danikena např. velmi přínosný TV seriál Vetřelci dávnověku): bozi - i na základě starověkých textů - mohli být fyzicky hmatatelné bytosti, jen ne úplně lidské...

  Patrik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patriku,
   ano na ten pořad se občas podívám, ale nemohu se ubránit dojmu, že je tam pár kopanců. Například nedávno se tam probírali podobnosti mezi zvukovými a světelnými projevy dnešních raketových motorů s projevy, kdy na zemi sestupovali bohové. Pokud nešlo o bohy-archeoastronauty z blízkého Měsíce, pak se mi jeví jako nesmysl, aby mezihvězdné vzdálenosti překonávali pomocí motorů založených na spalování fosilních paliv. :-)
   V tomto případě bych se klonil spíše k názoru, že sice šlo o raketový/tryskový pohon, ale původem z Země. Jen bohem mohl být někdo z druhého konce planety a z mnohem vyspělejší a dnes zaniklé civilizace. Více by na to seděly informace z S-A Véd, kdy po potopení Hyperborey se tamní i na dnešní poměry mnohem vyspělejší civilizace začala stěhovat (i letecky - viz hieroglyfy znázorňující vrtulníky, stíhačky, ponorky apod.) do dalších částí Země a tam molhli být považování za bohy sestupující z nebes za doprovodu ohně a hromu. Jsou i další teorie založené na podezřelé podobnosti výše zmíněných vrtulníků, stíhaček, tanků apod. z hieroglyfů s dnešní bojovou technikou, kde se uvažuje i na cestování v čase apod.
   Teorií o původu a podstatě bohů je s více či méně podložených i fakty a nálezy mnoho. Já si, někdo by řekl že vycucal z prstu, dovolil předhodit další úvahu. Ovšem bez důkazů - proto jen úvaha, nic víc. :-)

   Vymazat
  2. Michale,

   to je dobrý postřeh - já viděl jen ty základní díly, možná to je něco jiného, možná jen jiný překlad; něco jako starověcí astronauti. Ale to, co píšeš, je na pováženou. :-) Mně se v tomhle líbil ještě náš český autor Jiří Wojnar: Tunel do kosmu, ale už je to dýl, co jsem to četl...

   Ale velmi zajímavá úvaha! Osobně mě to zas obohatilo a za to posílám díky!
   P.

   Vymazat
  3. Patriku,
   ono k tomu "kopanci" o mimoních (archeoastronautech) se spalovacími motory- Podle mne je tam ještě mnoho dalších s tím souvisejících (myslím že záměrných kopanců). Například to, že dle vědeckého výzkumu (toho opravdového, nikoliv pseudo) žádný organismus nevydrží i poměrně krátkou dobu bez magnetického pole Země. Možná to už na blogu bylo. Jde o to, že biologická forma života (pravděpodobně včetně našich těl) je životně závislá na informacích obsažených v energoinf. polích naší planety (ale i dalších objektů). Tyto pole jsou zřejmě torzní povahy a když si vezmu, jak vypadá magnetické pole Země, nemohu se ubránit dojmu, že jde o totéž. Tudíž magnetické pole Země je (asi) jedním ze základních řídících činitelů formujících a při životě udržujících všechna fyzická těla. Představuji si to jako případ el. vozítek na pouti. Pokud budou v dosahu elektriny, pak se prohánějí ve vymezeném prostoru o sto šest, ale jak by se někdo pokusil s nimi (bez vlastního zdroje en.) opustit autodrom, bude finíto.
   Pokud by někdo k mezihvězdnému cestování používal natolik nedokonalé technologie jako je raketový motor, pak nelze předpokládat, že se taková civilizace vypořádala i s problémem absence magnetického pole jejich planety - tudíž by jejich těla během letu natolik trpěla bez řídících informací, že by odumírala.
   Snad i toto patří mezi přirozené pojistky Tvořitele, aby se po vesmíru necoural hned tak někdo.
   Tímto ale rozhodně nepopírám možnost, že alespoň někteří z dávných bohů se nemohli na Zem dostat v dopravních prostředcích s takovou technologií, která by jim umožňovala překonávat mezihvězdné vzdálenosti.
   Apropo s tímto možná i souvisí psychické stavy mnoha navrátivších se astronautů naší doby, kdy popisují zvláštní psychické "poruchy" - halucinace (pochopitelně o halucinace ve skutečnosti nešlo). Umím si představit, že to způsobilo slabší magnetické pole Země na oběžných drahách kde se pohybovali, tudíž mohlo docházet ke změnám v poměru složení Vědomí(celkové vnímání) a tím k zesílení nazvěme to třeba mimosmyslového vnímání. Pro ty, co již vědí o čem je řeč - k posunutí informačního filtru - bariéry.
   Teď mi dochází, že vlastně i energoinformqační (magnetické) pole Země může mít významný vliv na hranici této bariéry. Je zajímavé, že k masovějšímu probouzení mnoha "zázračných" schopností u mnoha lidí dochází právě teď, kdy magnetické pole Země je na velmi nízkých hodnotách. Náhoda?

   Vymazat
  4. Michale, co dodat - tento koment je v podstatě Tvým dalším článkem, a to sakra důležitým. Přesto, že jsem tohle věděl, nikdy jsem si to pořádně nedal do souvislostí..!

   P.

   Vymazat
  5. Michale, tohle je víc než zajímavá informace. Ani nevíš, co všecko jsi teď svým příspěvkem dal do pohybu. Jdu přemýšlet... pak se ozvu... doufám :D

   Vymazat
  6. Petře, Patriku,
   já si jen dovolil dát dohromady informace od Tichoplavových plus z pár dalších zdrojů a jen nicotný ždibec vlastního pozorování. Nic víc.

   Petře - ale jsem moc zvědavý na to, k čemu se dostaneš. Určitě mi dej vědět, klidně i soukromě.

   Vymazat
  7. K těm dalším zdrojům:
   Kdo jste četl knihy N. Levašova, S-A Védy, Ivo Wiesnera nebo Jana van Helsinga, určitě si vzpomenete na zmínky o místech na Zemi, kde lidé nabývali mystických schopností. Místa byla a jsou pečlivě utajována. Ale i v případě náhodného objevení a vstoupení nepřipraveného člověka, jeho organismus kolaboval. Vůbec bych se nedivil, když by měřením magnetického pole Země v těch místech vyšlo najevo, že je tam silně utlumeno. Dle ne příliš známých informací je možné, že oslabení magn. pole v těch místech má na svědomí technologické zařízení. Kdo četl Levašova, jistě si vzpomene na zmínky o jakémsi generátoru, který způsoboval, že se rostlinám v jeho zahradě nebývale dařilo. Helsing zmiňuje tajné jeskyně v Himalájích, kde jsou uložena živá do jakéhosi biologického spánku zakonzervovaná těla stará tisíce let. Při vstupu do těchto jeskyní, lidé omdlévají a pokud jejich těla nejsou rychle odnesena, umírají. Vstoupit bez rizika může jen pár jedinců.
   Taky je známo, že největší pravděpodobnost nějakého mystického zážitku je v brzkých ranních hodinách - mezi 3 a 7 hodinou. Podívejte se na běžně pravidelně oscilující graf magnetického pole Země. Kdy je křivka nejnižší? Náhoda?
   Nemusí jít nutně o magn. pole, ale o tzv. telurické proudy, jejichž účinků využívali jak dávní stavitelé, tak například N. Tesla - "Wardencliyffe tower", ale právě tyto telurické proudy mohou lokálně narušovat magn. pole. Jen úvaha, ale přijde mi, že to vše má spolu něco společné.

   Vymazat
  8. Michale,
   mezi 3 a 7 hodinou ranní se taky nejvíc sprejuje. Taky souvislost?

   Vymazat
  9. ... a blúdia najviac duše, duchovia. O 02,30hod som sa pravidelne budila na hluk, v tom čase prechádzal našim domom duch. Teraz sa budím tak isto, aj keď bývam úplne inde.
   ajajajaj :-) ... B

   Vymazat
  10. Vlabi:
   Tak to ti nevím. Osobně v tom souvislost nevidím. Pokud bych měl ale hádat, pak mezi dvě nejpravděpodobnější varianty bych typoval, že jde o minimalizaci zájmu veřejnosti (co oči nevidí, to srdce netrápí) a o snahu rovnoměrného rozptýlení elektricky vodivých částic v době, kdy je to potřeba - přes den, kdy atmosféra podléhá vlivu Slunce (rychlá změna hustot velkých mas vzduchu) a tím řídit klima. To ale za předpokladu, že jde o "čáry" určené k řízení počasí. Bylo by to na delší psaní, protože jiné složení budou mít (jen moje dohady) v případě snahy o vytvoření oblačnosti, jiné při odstraňování oblačnosti. Jiné složení když je třeba, aby to padalo lidem na hlavu a do plic, jiné pro potřebu využití technologie HAARP, atd.
   Nevím o tom, že by bylo i přímým záměrem měnit hodnoty přízemní vrstvy magnetosféry, ale kdo ví. Všechno souvisí se vším, že? :-)
   Třeba se k tomu vyjádří někdo, kdo o tom nějaké informace zachytil.

   Vymazat
 5. Michale,
  já jsem v tomhle případě neměl namysli opět lautr nic. Je tu pouze mechanika textu. Ale všimni si, jak sám jak on sám naprosto neřízeně na téma zda -oni jsou- odpověděl. Asi jsem měl to poslední rozhodující slovo vytmavit, nebo napsat takhle - Jsou? - Nejsou! Tohle totiž je něco, jako čtení ze sedliny, taroky, sny, atd.. Možná řeknete, že tam je jistá nepřesnost, JO, ale u těchhle metod je výklad vždy nutnej. Matěj

  OdpovědětVymazat
 6. Podívejme se na noční oblohu plnou hvězd, každá hvězda je malý Bůh a Veliký Bůh to je vesmír složený z nekonečného množství malých hvězd. My ale spatřujeme jenom velmi malou část nekonečného vesmíru a i tato velmi malá část je pro nás něčím tak velikým že to nemůžeme poznat. Co je potom prezident USA v porovnání s velikostí vesmíru, je to jenom mýdlová bublina která se rychle pyšně nafoukla a rychle zase splaskne, a tak je to zde se vším, co je zde inteligentní, je to jenom ubohou pyšnou mýdlovou bublinou!

  Tak jako je vesmír složen z hvězd, tak je i internet složen ze stránek a blogů, stránka nebo blog je složen z mnoha odkazů a odkaz je složen z; videa, fotek, informací, programů, atd. Nebo se podívejme na operační systém on je složen z velikého množství ovladačů a díky tomu uživatel operačního systému může ovládat počítač připojený na internet, vše je násilně ovládáno a manipulováno, ve snaze složit z malého něco velikého, jako třeba v minulosti to bylo RVHP, a dneska to je zase EU. http://www.gvkb.cz/?p=9658

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.