6. 7. 2021

Jsou západní Slované skutečně Slovany? Nejsou spíše Kelty?

Slované

Nedávno, a zejména po vydání české verze mého překladu „Velesovy knihy“ a jeho zařazení do vysokoškolského vzdělávání na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku, se mě začali ptát: potvrzuje se tedy verze, která je dnes na Západě velmi populární, že totiž tamní Slované vůbec nejsou Slované, ale oslavovaní Keltové?
Tato verze je tam aktivně propagována na univerzitách i ve školních programech. A má jasný politický cíl - dále rozdělit slovanský svět. Z tohoto důvodu se mi tato verze vůbec nelíbí, ale buďme maximálně nestranní. Konečně nemám nic ani proti Keltům. I v Rusku existuje mnoho fanoušků keltské kultury a v tomto ohledu se od západních Slovanů nelišíme.

Doposud byly počátky slovanských dějin považovány za neznámé, ale nyní, po získání „Velesovy knihy“ – nejstarší slovanské kroniky zapsané volchvem Jagajlem Ganem na dřevěné desky v 9. století našeho letopočtu – se situace výrazně změnila. Opona se zvedla a poodhalila první staletí historie všech slovanských národů.

Deska z Velesovy knihy

Desky Velesovy knihy, kopie.
Originál se údajně nachází v Knihovně Kongresu USA.
zdroj

Samotné jméno a původ volchva Jagajla Gany, tvůrce „desek“, nás zavede do západoslovanských zemí. Podle Velesovy knihy pochází jeho rodina ze Stargorodu, města Oboritů (nyní Oldenburg v Německu). Odtud byla jeho rodina vyhnána franským králem Karlem Velikým a v 9. století se přestěhoval do Novgorodu nad Ilmeněm.
V jeho projevu se zachovalo mnoho rysů polského a českého jazyka, což některým badatelům umožnilo považovat ho za „pra-Poláka“. Jeho rod byl uctívána jako příbuzný rodu budoucích litevských, polských, českých, maďarských a chorvatských králů Jagellonců.

Odkud tedy lze počítat počátek historie západních Slovanů?

Podle Velesovy knihy pochází historie všech slovanských rodů z dob prvních předků, ze slunečních rodů, které přicházely z dalekého severu pod vedením vůdce a boha slunce Jara, který byl také nazýván otcem Orem nebo Prvním Árijem.
Podle této rodové legendy měl zakladatel všech slovanských rodů syny, kteří vedli migrující praslovanské kmeny. Tato knížata - předci východních, západních a jižních Slovanů - se jmenovali Kij, Šček (nebo Čech) a Horovato (nebo Chorvat). 
Všichni západní Slované, a pravděpodobně především Češi, pocházejí od praotce Čecha.

Praotec Čech na hoře Říp

Tuto nejstarší rodovou legendu o předcích zapsal volchv Jagajlo Gan v 9. století. A ta i její různé verze byly samozřejmě předávány dále. O tři století později byla zařazena do slavné Kosmovy „Kroniky české" a poté ve 14. století i do „Kroniky tak řečeného Dalimila“. Kosmas Pražský i Dalimil však vycházeli nejen z ústních legend, ale také z letopisů podobných Velesově knize.
Je důležité věnovat pozornost skutečnosti, že v Kosmově Kronice české je předek Čechů nazýván Bohemus, z čehož vzešel starověký název Čech - Bohemie. A teprve v Dalimilově kronice je ztotožněn s praotcem Čechem. Tento rozpor byl registrován po dlouhou dobu a k jeho vyřešení nyní přispěla až Velesova kniha.
Při analýze legend o předcích je třeba mít vždy na paměti, že se v nich propojují legendy o mnoha předcích a vůdcích národů. To znamená, že mluvíme o „epické situaci“, která se mnohokrát opakovala v průběhu staletí a často i v průběhu tisíciletí.
Jméno prvního praotce Čecha nás vrací do doby původního exodu slovansko-árijských rodů z pradávné Severní prarodiny. Velesova kniha odkazuje tuto dobu, epochu praotců, na začátek rotace Kola Svaroga, to znamená, že události této legendy se odehrály - vzhledem k současné éře Ryb - před 12 zodiakálními epochami. Na základě těchto astrologických výpočtů Velesova kniha uvádí, že tento počáteční Exodus narození boha Slunce proběhl před „dvěma temnotami“, tedy před 20 tisíci lety, kdy došlo k „velkému ochlazení“. Pak se to opakovalo v 7. tisíciletí před naším letopočtem, a to už rody vedl vnuk Slunce - První Árij neboli Jar. Zjevně se v těchto legendách jedná o doby velkého zalednění.
Poté se jméno tohoto předka stalo dynastickým, bylo opakovaně přijato vůdci migrujících slovanských rodů spolu se jmény danými při narození.
Například jméno starověkého praotce všech indoárijských národů, Árije, přijal otec Oseden, známý jak z Velesovy knihy, tak z bulharské Vedy Slovanů, kde nese jméno Sada-král. K tomuto přesídlení podle chronologie Velesovy knihy došlo již v 1. a 2. tisíciletí před naším letopočtem, kdy se slovanské rody usadily v obrovských prostorách Eurasie od Uralu až po Karpaty.
Tehdy se v karpatské oblasti objevili první Slované. Velesova kniha nazývá všechny tyto karpatské Slovany jménem „Karpeni“: 

„Tisíc pět set let před Direm dosáhli naši pradědové Karpatských hor a tam žili pokojně, protože rodům vládli praotcové a stařešinou nad všemi rody byl Čech z Ariany (od Árijů)..." (Rod I, 4:1).
Na tomto místě připomeňme Karpatské hory. V té době se našemu rodu říkalo Karpeni. Ti, kteří začali žít v lesích, pak byli nazýváni Dreviči, a ti, co žili na polích, byli jmenováni Poljani." (Troyan Prov:4).

Zdůrazňuji, že doposud byli v západoevropské historické etnografii Karpové počítáni ke Keltům, ale Velesova kniha je jednoznačně odkazuje ke karpatským Slovanům z dob společné slovanské jednoty.

Velesova kniha zná i karpatské Kelty (rod „Kelči“), kteří se spolu se Slovany účastnili společných kampaní proti Řekům a Římanům, a také Ilyry, o nichž tvrdí, že jsou příbuzní Slovanům.
Tato kniha popisuje život karpatských Slovanů až do přelomu našeho letopočtu a připomíná pět slovanských rodů, které přišly do Karpat, jimž pak vládlo pět knížat: „A po těchto bitvách jsme přišli ke Karpatským horám a tam stanovili jsme pět knížat a města vzdorující ohni jsme stavěli...“. Zřejmě tu je řeč o českých rodech - o samotných Češích, stejně jako o Sedličanech, Lučanech, Děčanech, Pšovanech, Slezanech, Lemuzích, Doudlebech a dalších. Jako hlavu všech karpatských Slovanů Velesova kniha uvádí Čecha, kterého si na veče zvolili stařešinové a vůdci všech rodů.
Ale slovo „Čech“ je jméno posvátné, přijal je kníže, který se stal náčelníkem všech západoslovanských rodů, nejen českých, ale i polských a venedsko-obodritských a také srbochorvatských a mnoha dalších. Kníže, který přijal toto jméno, jakoby opakoval na zemi život starodávného předka, vnuka Dažboga. Ale Čech, který v 2. tisíciletí př. n. l. přivedl rody Slovanů z Ariany ke Karpatům, měl i jiné jméno, než se stal vůdcem všech rodů Slovanů.

List z Kosmovy Kroniky české

Kosmova Kronika česká, jak jsme již zmínili, označuje tohoto předka, který se zastavil v českých zemích poblíž hory Říp, jako Bohemus. Je však zřejmé, že toto je latinizovaná podoba jména vůdce předků. Velesova kniha dává stejnému jménu podobu Bož, stejně jako Bus. Toto jméno je také dynastické. Praslovanská a árijská knížata s tímto jménem jsou známá jak ve středoasijském Sedmiříčí (ve 4. století př. n. l.), tak na severním Kavkaze (ve 4. st. n. l.). Z tohoto jména pochází například název řeky Bug, stejně jako (podle Kosmy Pražského) starodávný název české země: Bohemie.
Předpokládá se, že i původní název Bratislavy – Požoň, nepochází od jména římského velitele Pisona, ale také od tohoto prvního knížete Bože, nebo snad jeho syna Božana. Známý syn Buse – Bojan, žijící ve 4. stol., na těchto místech složil své slavné hymny.

Starověcí Češi byli Keltové, nebo Slované? 
V dnešní době je svědectví Kosmy Pražského zřídka bráno v úvahu a nejčastěji se starověký název České republiky – Bohemie – neodvozuje od jména praotce Čechů, ale od názvu kmene Bojů, které moderní historici a archeologové pokládají za Kelty. Ale je to skutečně tak?
Keltové opravdu žili v rozlehlých oblastech střední Evropy, včetně Karpat a Podunají. A v 1. tisíciletí př. n. l. obsadili jižní svahy Karpat, tj. území dnešního Slovenska. Mluvíme tu o rodech Kotinů – nesporných Keltů. Kultura dunajských kurganů je nyní uznávána jako keltská. Jako slovanská je chápána pouze archeologická kultura popelnicových polí nebo lužická, zabírající část polských a českých zemí v 1. tisíciletí př. n. l.

Halštatská (keltská) kultura, raná doba železná, Balkán

Latenská a halštatská kultura, které jsou v řadě rysů od těchto kultur odlišné, patří proto-českému rodu Bojů. Nyní je zvykem počítat Boje ke Keltům, ale důvody pro to jsou vratké, protože archeologie neposkytuje jednoznačnou odpověď na etnický původ konkrétní kultury. Poskytuje pouze obecný obraz o rozšíření podobných archeologických nálezů. A jak jsme si všimli, „Karpeni“, kteří byli dosud považováni za Kelty, se ve skutečnosti ukázali být Slovany (podle desek Velesovy knihy). A totéž lze říci o rodu Bojů.
Samotný název tohoto rodu lze ze slovanských jazyků interpretovat jako „bojovník“. Jiný název tohoto rodu, známý v latinském přepisu je „Galati“. Tento rod putoval z Karpat do Malé Asie a tam založil Galatii. Navíc tyto „Galaťany“ jedni vědci pokládají za Kelty a jiní za Thráky. Ve Velesově knize a další staroslovanské památce - „Hymně Bojanově“ (4. století) je však toto jméno interpretováno jako karpatská „Goliaď“ nebo „Goljady“. A o tomto rodu se říká následující: „Goliaď - příbuzní rodiny Rusů.“ Tento rod je jak pod jménem Goljaď, tak i pod názvem Boji znám nejen v Karpatech, ale také na Ukrajině (ukrajinské „boiky“), v zemích starověkého Pruska a poté i v Rusku. Ve středověku Goliadi žili také poblíž Moskvy u Možajska.
Kořeny tohoto rodu jsou velmi starodávné a snad sahají až k Etruskům a Pelasgům, které mnozí badatelé považují za Praslovany. A tato teorie nyní dostává stále více potvrzení (i když zatím není jednoznačně dořešena). Ve starověku žili Bojové v zemích od Karpat po severní Itálii, tedy v zemích Etrusků. Je známo, že ve 4. století př. n. l. překročili Alpy a napadli Itálii a dostali se až do Říma.
Podle latinských zdrojů bylo hlavním městem Bojů město Budoris (zakončení „-is“ je zjevně naroubováno z latiny). Toto město se nacházelo poblíž dnešní české vesnice Stradonice nedaleko Prahy. A jak bychom si mohli nevšimnout, že Busa (Boža), praotce a prvního vůdce, Velesova kniha nazývá také Budor (nebo Budyr)! Toto jméno znamená „probuzený“, „buditel“. Není tu žádný důvod ho považovat za Kelta, nehledě na jeho vrtkavý osud a do značné míry tragickou dávnou historii...
Bohemie, která během prvních tažení proti Římu vzkvétala, od 2. st. př. l. začala být sama cílem útoků. Tak ve 2. st. př. n. l. Bohemii napadl germánský kmen Kimbrů a v 60. letech 1. století př. n. l. keltský kmen Getů podrobil země Bojů strašnému zpustošení, takže po dlouhou dobu se jí neříkalo jinak než „Bojská poušť“.
Mimochodem válka mezi Gety a Boji rovněž svědčí proti keltským kořenům Bojů. Pokud by jedni Keltové v této zemi nahradili jiné, pak by Římané zcela určitě nenazvali Bohemii „Bojskou pouští“, neboť by v takovém případě stěží odlišili jedny Kelty od druhých.
Porážku Bojů završily germánské kmeny Markomanů a Kvádů (dnes už pokládané rovněž za slovanské - pozn. překl.) pod vedením krále Marobuda, který v místě hlavního města Bojů na Budorosu založil město svého jména Marobudum. Je zajímavé zaznamenat kontinuitu názvu hlavního města a také skutečnost, že ve slovanských jazycích „mara“ znamená „smrt“, a tak se název města stává symbolickým.

Markomani za krále Marobuda

To znamená, že nejranější historie Bohemů (a vůbec všech západních Slovanů) zpochybňuje jejich dnes protěžovaný keltský původ. A i další migrace kmenů uvnitř slovanského světa, zejména během Velkého stěhování národů, platnost této teorie ještě snižuje. Lze s jistotou říci, že v těchto rodech je keltské krve velmi málo. Dokonce bych řekl, že germánský vliv na tyto rody je patrnější. A potomky týchž Keltů, vyhnaných z těchto míst, bych spíše hledal na ruské nížině, dokonce i v moskevské oblasti (kde je mnoho typických keltských toponym), sem totiž Keltové utíkali před válkami...
Netvrdím však, že země západních Slovanů není ve skutečnosti i bývalou keltskou zemí, ostatně stejně jako celá střední Evropa. Na Kelty jako předchozí vládce těchto území pamatuje i Velesova kniha. A dokázala v sobě uchránit i stopy keltského ducha. Do dnešních dnů uchovala ozvěnu jejich vysoké kultury.autor: Alexander Asov
zdroj: https://zen.yandex.ru/media/id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/zapadnye-slaviane--tochno-slaviane-mojet-bolshe-kelty-605e6b9e96354e3b8ac50067
překlad: Vlabi


31 komentářů:

 1. uvaha zaujimava, ale podla mna viac-menej chybna, pretoze je zalozena na chybnej chronologii ludskych dejin podla scaligera-petaviusa zo "17.st." a ich naslednikov az do dnesnych dni. co sa tyka velesovej knihy, ak nie je pristupny original ako je mozne verit kopii? pre pochopenie slovienskych=ludskych dejin by som doporucil novu chronologiu fomenko-nosovski
  matesky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete prosím upřesnit, kde a co přesně uvádějí Scalieri a Petavius o praotci Čechovi, Bójích, Bohemii, o severní prarodině, o bohu Jarovi či například Kole Svaroga?

   Vymazat
  2. nejde o to co uvadzaju scaliger s petaviom, ci fomenko s nosovskim, ide o momentalne chybne paradigma dejin ludstva(existencie ludstva), ktore je zalozene prave na chronologii dejin scaligera a petavia. napr. fomenko s nosovskim tvrdia podla svojich vypoctov, že dejiny su nafuknute vo vseobecnosti o 1000 rokov, a preto aby sa tento cas vyplnil scaliger s petaviom a ich nasledovnikmi tak niektore casti su posunute 100-1800 rokov do minulosti, pripadne duplikovane ci uz zamerne alebo uz nasledkom zakladnej chyby. praca fomenka s nosovskim a dalsimi ma viac ako 32 zvazkov, ja osobne som precital len http://chronologia.org/en/how_it_was/index.html je tam toho viac.
   matesky

   Vymazat
  3. To chápu, to jsem všeobecně známé věci. Mě však zajímá, jak to konkrétně souvisí s tématem článku.

   Vymazat
 2. Část 1
  Vyjádřím se k diskusnímu příspěvku Anonymní 7. července 2021 13:48.
  Jestliže chronologie je chybná a tím i jsou posunuty" data o původu a průběhu života zde, je nutné si uvědomit, že i Fomenko vychází do značné míry z chronologie Scalieriho, co se týče i některých dat a událostí. Pravda, o "opakovaných navíc" událostech píše sám a to dosti podrobně. Jenže problém je jinde. Kde vzít skutečný záchytný bod pro správné datování. Falzifikace dějin neprobíhala nikdy po stejném mustru. Tu se něco poopravilo, tu se změnilo znaménko, tu se všechno postavilo vzhůru nohama atd. Matematický model Fomenka a kol. má několik záchytných bodů, ale otázka je, jestli k těm událostem (povětšinou přírodního původu) došlo v té určité době. Ostatně podobné postupy falzifikace jsou nám "věšeny" přímo pod nos. Stačí si jen připomenout, jak se mění "najednou a postupně" historie Druhé světové války ...

  A teď se vyjádřím, jak doufám k samotnému článku.
  Myslím, že jsem to sem někam již dával, ale upozorním na to, že podle uvedených odkazů
  https://www.tart-aria.info/vycherknutaja-istorija-slavjan/

  https://www.tart-aria.info/gollandskij-jazyk-est-slavjanskij/

  je původní obyvatelstvo i Holandska (Nizozemí) s vysokou pravděpodobností slovanského původu, stejně jako jejich - i když se to na první pohled nezdá - řeč je slovanského základu. Ostatně o slovanských kořenech mnoha německých názvů měst a míst je známo dlouho. Za všechny Berlín - což znamená medvědí doupě, brloh. Nebo co třeba Leipzig - Lipsko, to snad není třeba ani komentovat. Navíc lípa je jeden ze znakových stromů Slovanů. A to jsou území dále na západ od nás. Nemluvě již o Lužických Srbech na území Německa. Ostatně DNA hovoří jasně i dnes zvláště i na našem území.
  Je to v souladu s článkem prostě další kamínek v neustálém rozdělování Slovanů. Podle toho, co jsem kdy se dozvěděl je mnohem pravděpodobnější, že prakticky celé území minimálně kontinentální Evropy bylo kdysi dávno slovanské. Mimochodem začal rok 7525 Slovanského kalendáře ... jen tak z ničeho vycucaný?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pekne zdravím, silne odporúčam si prečítať Přikryla a jeho názor na Keltov. Čeleď - CELED, CELD, CELT... Pre mňa je Přikryl rozhodne autoritou ako človek, ktorý mal prístup do archívov Vatikánu.
   Fomenko a Nosovský prišli na nejaké tie vrstvy, ale tiež sú zamotaní v Biblii a to je veľmi problematická záležitosť ako taká - akonáhle prepadajú do mysticizmu, tak je to celé zložité.
   Ku tomu je tu problematika zasypaných miest a očividného zlomu civilizácie v rokoch 1780-1815, ktorý je prikrytý tzv. napoleonskými vojnami.
   Ku roku 7525 sa vyjadrovať je veľmi ťažké - v princípe sa odvodzuje od Petra Veľkého - ktorý zmenil letopočet a dátum aké bolo do zmeny je zapísané, plus dal vyvraždiť starých ľudí, ktorí pamätali predromanovské časy - Cársky príkaz na vraždenie starčekov cez 300 rokov...

   Vymazat
 3. Část 2
  Je docela možné, že se "někde" dělá základní chyba v posloupnosti na jednotlivých územích (ono je to vlastně skoro jisté) národů, protože lidstvo se mění a změna nástrojů a vybavení, podle kterého archeologie a historie také určuje doby osídlení tím či oním etnikem, či staveb totiž nutně neznamená změnu etnika. Ostatně v Egyptě je dnes de facto etnicky zcela jiné obyvatelstvo, než které tam bylo původně v dobách staveb pyramid. A možná se to tam mohlo změnit i vícekrát. Ale tam navazují na "své předky", i když dnes (po dlouhou dobu) absolutně vůbec nemají jejich znalosti a možnosti staveb. Nebo srovnejte "stopy" po civilizaci, které zanechávalo 19. století a dnešek a kolik národů se zásadně přestěhovalo od té doby na území Evropy? Archeologové to také označí za rychlé stěhování národů? Mimochodem Němci se přece sjednotili relativně pozdě a před tím to byli především Prusové, Sasové, Bavoři atd. Označení Němci bylo spíše jazykové. Sjednocovala je jen řeč, i když tam byly větší rozdíly v nářečí než mezi slovanskými jazyky.
  Mně vadí jen to, že "naši" politici a někteří historici klamou nás samotné a nejspíš naprosto vědomě. Nevyšlo to s Germány, tak by mohli "stačit" i třeba Keltové. Ta dnešní válka proti bílému muži mi také připadá na válku proti Slovanům, i těm "přeonačeným" bělochům. Vím, že ten proces je dlouhodobý a probíhá neustále.

  Jedna věc je příslušnost podle DNA a druhá věc je příslušnost svým vychováním, zvyky a kulturou.

  Není žádným tajemstvím, že se národy i rasy mísí. Navíc dosud - a to se mnou určitě dost lidí nebude souhlasit - neznáme všechny nuance chování DNA ohledně určování původu, takže bychom měli být velmi opatrní, jak, co a jakým bylo. Musíme si však ale uvědomit, že dnešní využívání DNA je omezeno i našimi znalostmi a hlavně předpoklady, které z toho všeho vyvozujeme. Ale to demagogům z povolání samozřejmě nepřekáží lhát a vymýšlet si naprosto kategoricky.
  Podle všech náznaků jedno z hlavních center Slovanů bylo kdysi na zhruba našem území. Svědčí o tom i tři hlavní směry migrace Slovanů.
  Mno, nevyjádřil jsem to asi až tak jak jsem chtěl, ale už na tom nebudu nic měnit.
  Jinak přeji všem lidem, co jsou zvědaví, pěkné prázdniny a dovolenou.
  Bedřich

  OdpovědětVymazat
 4. Ahoj, možná jsem to v článcích přehlédl, ale proč na různých hradech, kde je hlavní vchod, či dveře nad nimi napsáno, že to bylo založeno, třeba Buchlov roku i546? Proč nenapsali rovnou 1546 ? co znamená to " i " ?
  Děkuji Michal

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, zkuste shlédnout tento dokument, ve kterém je možná odpověď
   na Vaši otázku.
   https://www.youtube.com/watch?v=FBTYuXayIUk
   Jirka

   Vymazat
  2. Moc děkuji, velmi nejen poučné! :-)
   Michal

   Vymazat
 5. V podstatě shodné s teoriemi a tezemi ing.Ivo Wiesnera,jen datace je jiná...co se týče datování určitých událostí dějin,kdo nepracuje/a hlavně neumí pracovat/s UIP,nedobere se kloudného výsledku
  sibiřský rosomák

  OdpovědětVymazat
 6. Němci či Germáni,skopčáci nebo deutschové,jak je kdo chce nazývat,nohy by nám "západním" Slovanům měli líbat v předklonu za to,že už několik tisíc let žehlíme ty jejich průsery od Malé Asie po Evropu...
  sibiřský rosomák

  OdpovědětVymazat
 7. ještě malý dodatek-nadpis by měl být raději "Jsou Keltové skutečně Kelty? Nejsou to spíše Slované?
  sibiřský rosomák

  OdpovědětVymazat
 8. Každý "národ" se skládá z lidí, patřících k různým etnickým skupinám, kteří se v průběhu času ocitli na stejném místě. Byli nuceni spolu žít, komunikovat, pracovat. Proto si vytvořili v dané oblasti svůj jazyk, své zvyky, svou kulturu a prožili své dějiny. Každý národ se skládá z potomků různých etnik. Skoro nikde neexistuje dominantní etnikum v podílu nad 50%, ale platí, že pokud nějaké etnikum má podíl nad 30%, tak v daném národu určuje řeč, zvyky-náboženství a kulturu. Náš národ je tvořen z etnik Slované, Keltové, Jihoslované, Severské skupiny a dalších v malém procentu. Německý národ je tvořen z etnických skupin Keltové, Slované, Severské skupiny, Jihoslované a další, v malých procentech. Genetická skupina Němců-Germánů neexistuje. Vytvářejí se až na úrovni územních uskupení. Jednotlivá zastoupení etnoskupin, sledovaných podle haploskupin chromozomu Y ( nejspolehlivější posloupnost ) je všeobecně známa a není o čem diskutovat.
  https://www.genebaze.cz/cgi-bin/ydhd.cgi?lang=cz&n=cz#6/51.164/16.447/
  https://www.youtube.com/watch?v=syRbLGRIDEM&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=70
  https://www.youtube.com/watch?v=xvlm3OEzq0g&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=33
  https://www.youtube.com/watch?v=_PHFcJDz9VM&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=71

  doporučuji v přehledu genebáze věnovat pozornost prostřední tabulce pod mapkou. Je tam dáno, že u nás je 38,5% mužú Slovanů, zhruba 25% Keltů atd. A asi 16% Jihoslovanů. Tzn až 55% slovanského etnika - řeč (Srbština, Bulharština ...) kultura, a logicky i způsob myšlení. A do budoucna budou slovanské národnosti putovat na západ ( k nám ( a Němci se k nám stěhovat nebudou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nelze doložit,spekulace a teorie
   sibiřský rosomák

   Vymazat
  2. údaje, které uvádím, jsou vědecké - projekt Genebáze dělá akademie věd, genetické mapování obyvatel světa byl celosvětový vědecký projekt v letech 2003 - 2010 a stále pokračuje. Pouze ti lidé a skupiny, kterým vadí nutné přepsání dějin, dělají, jako by nové údaje neexistovaly. Stále trvají na naprostých bludech, jako je například příchod Slovanů do Evropy při jakémsi stěhování národů v 5.století.

   Vymazat
  3. Spekulace že r1b je germánská, takže nelze doložit, Rosomák má pravdu, ale on si myslí, z jiného důvodu...

   Vymazat
 9. Slovanské osídlení bylo v minulosti v Evropě víc rozšířené než je nám prezentováno:
  https://aluska.org/proc-slovane-rozumi-smutecni-reci-za-zemreleho-svedskeho-krale-ze-17-stoleti/
  https://www.cez-okno.net/clanok/civilizacie/preklad-disku-z-faistu

  MUDrland Wenca

  OdpovědětVymazat
 10. genetické mapování???nenechte se zmást systémovými vědeckými nesmysly.gen jakožto součást DNA můžeme změnit i během několika hodin..tak co tady chcete zkoumat
  Příchod těch,kteří se nazývali jinak a my je zoveme Slovany datujeme/minimálně/o několik tisíc let dřív než přepisovači z obou stran barikád
  sibiřský rosomák

  OdpovědětVymazat
 11. Zdravím,
  ono s tím naším genomem to bude asi takhle nějak:
  https://www.idnes.cz/technet/veda/rozstrel-jaromir-benes-puvod-cechu-narod-archeogentika.A200810_135551_veda_vov
  Takže mišunk všech se všema, ryzí Slovani tedy vůbec nejsme. Kdo táhl přes tu naši kotlinu tak tu něco zanechal. Jeden z mých nejlepších kámošů je potomek napoleonského vojáka, který cestou z bitvy u Chabařovic jaksi zůstal tady:-).
  Názorně je to tady:
  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/promeny-ceskych-regionu/kdyz-stejny-lek-neni-ucinny-pro-vsechny-cesti-vedci-vylepsuj/r~d8df7acafae911e988f50cc47ab5f122/
  Takže genom se jen tak zbůhdarma během pár hodin nezmění.....
  J

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jste si stoprocentně jist,nemáte žádné pochybnosti??
   i hmotu změníte během chvilky pouhou svou vůlí,musí však k tomu být Um a Mravnost dotyčného měnitele
   Slovanem nebo pokračovatelem jejich Díla/a Díla jejich předků/se nestanete jen díky nějakým genům,nějaké vědecké rozstřely jsou stejně jako covid atd. nesmysly
   kdo chce se nechat oblbovat,nechť tak činí
   sibiřský rosomák

   Vymazat
  2. www.idnes.cz...eeeee??????? to ani nejsou žáčci manipulace,průměrný Slovan jim na ty plky neskočí
   sibiřský rosomák

   Vymazat
  3. a ted reknere, kdyz urcili ze r1b je germanska, ze to tak je, takze je pak tvrzeni ve vclanku na zaklade r1a, r1b atd. pouze tvrzeni na zaklade ne faktu ze R1B=germanska, ale prohlaseni "myslim, si, že r1b je germánská" tedy pouze dojmologie bez důkazů ;)

   Vymazat
 12. Vážený rosomáku sibiřský,
  diskutující Vojta Vám odkazů dal hafo, já tak něco populárněji podaného. Vše paušálně zavrhujete, ale z Vás žádný relevantní odkaz nevypadl.
  Takže si ponechejte své chiméry z palce vyccucané, nikdo Vám je nebere.
  Já si své názory na věc ponechám též.
  Díky a končím. Další "diskuze" je bezpředmětná.
  J

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pro začátek doporučuji knihy Ivo Wiesnera,na konci každé jsou dva listy,na kterých jsou odkazy,ze kterých čerpal,zde by se nevešly
   zkuste použít i tři I,které od narození má každá Lidská bytost
   v neposlední řadě vám doporučuji Systémovou analýzu a pro velmi pokročilé i UIP
   přeji vám mnoho úspěchů v čemkoliv a též co nejméně mámení
   sibiřský rosomák

   Vymazat
  2. Sibiřský rosomáku,
   nechci se vychloubat ale ze systémové analýzy mám státní zkoušku (ČVUT FSI) takže její znalost samozřejmě využívám dodnes:-)
   J

   Vymazat
  3. a ted anonyme, jak zkouska ze systemove analyzy ti da znalosti historie a biologie?

   Já když chtěkl na FIS udělat zkoušku z hydra, a řekl bych "mám zkoušku systémové analýzy, tak neříkejte, že hydru nerozumím", tak mě vyrazí ani nestačím otevřít dveře :D

   Vymazat
 13. Vážený rosomáku. Mnohem chytřejší lidé, než jsme my, hledali v DNA takovou sekci, část, která se nedá měnit a podle které se dají sledovat rodové linie. U mužů je to chromozom Y, který se dědí jenom z otce na syny a na který další vlivy nepůsobí. Podle něj byly stanoveny tzv. haploskupiny, které označují etnické vývojové linie. Pokud dnes máte např. haploskupinu R1a, znamená to, že ji měli i všichni vaši mužští předkové asi 30 000 let, kdy se asi tato haploskupina oddělila od hplsk R1. Tyto hplsk se dají určit i z nalezených kostí, takže víme, která hplsk se v historii kde pohybovala. např.
  https://www.genebaze.cz/cgi-bin/res/ydres_Tagar.cgi?lang=cz&n=cz

  https://www.youtube.com/watch?v=FwmCBDe_ryI&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=86
  https://www.youtube.com/watch?v=xvlm3OEzq0g&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=33
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zbytečně se podceňujete...
   Zkuste zapátrat sám,máte na to soustavu 3xI,je to lepší než se spokojit s postupy,které byly prosazeny jako věrohodné momentálně vládnoucí vrstvou,ačkoliv k věrohodnosti mají stejně daleko jako dalajláma k Umu a Mravnosti
   Humanoidé různých typů byli na Zemi vysazeni,jejich DNA byla a je formována jinak,než jak propaguje genebaze atp...je brána pouze fyzická rovina bytí a to je VELMI málo,hrubě nedostačující k nějakému určování čehosi,ještě k tomu tisíce,desetitisíce atp. let do minulosti
   Věřit-Vědět-Vidět...jde to postupně od nejnižšího stupně k nejvyššímu
   Moudrost a Vědění Vidoucích není v knihách nebo přijatých teoriích,postupech,metodách atd.
   sibiřský rosomák

   Vymazat
 14. Velesovej knihe som od začiatku nerozumel, je veľmi dobre napasovaná do modernej histórie. Július Cézar Scaligieri vymyslel celú rímsku aj grécku históriu, zapísanú jeho synom jevrejom Joseph J. Scaligierim, ktorý na území Etrusie nikdy nebol, lebo jevreji na územie Skýtie/Árie mali zákaz vstupu.
  Európania = Jevreji = Germáni = Slovania = tí čo prijali judaizmus, navyše ich telá majú zhruba 30% negroidného DNK.
  Treba jednoznačne rozlišovať slovanov od pôvodných bielych obyvateľov Skýtov/Árijcov, ktorých vyvražďovaním vznikla kultúra slovanov. Boli to práve slovania (arabi) prichádzajúci z južných krajov, nesúci kresťanský kríž a vykonávali pokresťančovanie popotopnej západnej ázie (po novom jevrópy).

  Velesova kniha bola pôvodne spísaná v Afganistane (pozemský raj), prešla úpravou v USA, následne bola prinesená do jevrópy, potvrdzuúca už vymyslené dejiny slovanov. Práve táto kniha bola prototypom biblie, popisuje ťaženie jevrejov pod vedením Zachaka z Afganistanu cez Grécko do Novgorodu a následne do západnej jevrópy.

  Slovania ukradli úplne všetko, čo si v dnešnej dobe pripisujú, dokonca aj Árijské védy a Boukovicu. Slovanom sa pôvodne označoval otrokár (ten čo lovil bielych ľudí a predával do otroctva), neskôr ale prehodili význam na otrok.

  Označovanie rokov iXYZ nepopisuje od narodenia krista. i700 je ekvivalent 7208, pričom obdobie krista by sa dalo nastaviť na i492 = 529 rokov nazad.

  Čech, slovák, maďar či poliak? Toto delenie sa vytvorilo pred 150 rokmi po poslednej katastrofe, o ktorej sa zámerne mlčí, pretože odvtedy sa udialo posledných 3000 rokov novodobej histórie. Pred 150 rokmi bolo celé maďarsko pod vodou, nechápem kde nabrali 1000 ročnú históriu. Dodnes majú v štátnom znaku dvojkríž na trojvŕší, takže stolica Uhorska bolo na území dnešného Slovenska, možno Nitra.

  Fomenko a Nosovský si spravili svoju prácu veľmi dobre, použili to čo mali a prispeli k odhaľovaní svetového podvodu. Nezohľadnili ale jeden veľmi dôležitý fakt, že Mesiac a Slnko majú približne 500 rokov. Súčasný mesiac je umelé teleso, ktoré by som popísal ako noemovu archu prinášajúcu dnešný genetický materiál. Príchod archy nejako súvisí s novým slnkom i mesiacom, ktoré pretvorili pôvodný biely gén mutáciou na negroidov, mongoloidov, arabov, ... (do dnešného dňa sa akosi nenašli mŕtvoly týchto "rás" staršie ako 200 rokov)

  Slovanstvo je taktiež vetvou abrahámovských náboženstiev.

  Védizmus je úplne o niečom inom, no v dnešnej dobe je už tak znetvorené slovanstvom či ezoterikou, že je problém sa v tom vôbec vyznať.

  V súčasnosti niet takého bodu, ktorý by bolo možné použiť ako kotvu. Roky a datovania čo som použil môžu mať preto určitú odchýlku. Celé dejiny súčasného druhu môžeme zhutniť do cca 500 rokov.

  Presné určenie minulosti vidím ako nereálne a ani to nie je účel. Treba hľadať dôvod a zmysel tohto veľkolepého podvodu. Ten je vytvorený na oklamanie človečenských duší rôznymi egregormi, do ktorých tak smerujú svoju energiu, následne sa v ňom duša rozpustí a pretvorí sa na "baterku".

  Farba, rasa, náboženstvo či národ majú jeden pôvod a nie je to opica Lucy z Etiopie. Žiadne z nich nie je vyššie, staršie či prednejšie.
  Delenie je len v rovine: má dušu(ducha) / nemá dušu(ducha), udrží si dušu / stratí dušu.

  Jakso

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a ted jeste vysvetlit, proc genetické výzkumy DNA tomu co jsi napsal neodpovídají :D

   Vymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick). Útoky vedené v osobní rovině nejsou povoleny.
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.