17. 3. 2018

Kurz tartarologie 12

- předchozí část -

Tartárie encyklopedicky

Ucelené základní údaje o této říši zatím budete těžko někde hledat. Nabízíme zde tedy alespoň to, co se podařilo vytáhnout z různorodých historických dokumentů Andreji Golubjevovi. Přehled zdrojů, z nichž čerpal, naleznete na konci textu.

Ruský atlas, 1745, mapa v plném rozlišení zde


Velká Tartárie - (lat. Magna Tartaria, fr. Grande Tartarie, angl. Great Tartary, něm. Große Tartarei, hebr. ‏כְּנַעַן‏‎ , arab. کنعان‎). Svědectví o oficiálním názvu se nedochovala.
Transkontinentální protostát, který ze západu k východu zahrnoval celou Asii od řeky Don po Beringův průliv a od Severního ledového oceánu až po Indický oceán ze severu na jih a mající protektoráty mezi řekami Rýn a Oka, v Malé Asii, Persii a Babylonu a také v Africe a Severní Americe.
Prvním hlavním městem byl Tartar na řece Tartar (nyní území Jakutska v dolní části řeky Kolyma). Později v různých dobách bylo hlavním městem Velké Tartárie Kambalu (Chanbalyk) stojící v místě dnešní obce Arka v Chabarovském kraji. Později Kara-Kurum, kde se dnes nachází lokalita v oblasti Krasnojarského kraje známá jako Černé kameny. Poté byly hlavním městem Grustina (Tomsk), Tobolsk, Astrachaň, Moskva a Samarkand.
Název země pochází z etnonyma jednoho z v minulosti nejpočetnějších tartarských kmenů, který považoval za svého zakladatele chána jménem Tartar, jenž byl bratrem chána Mogulla a blízkým příbuzným knížat Rusa, Slovena, Čecha a Lecha.


Na podkladu současné mapy autor vyznačil území, o nichž našel v historických pramenech zmínku, že někdy patřila k Tartárii

vytvoření státu: druhá polovina V. – první polovina IV. století př. n. l.
oficiální jazyk: arabský, mogulský, ruský, turkský, jugurský
hlavní město: Kara-Kurum
velká města: Arsana, Attil, Vladimir, Herat, Grustina, Kazaň, Kamabalu, Kara-Kurum, Kinsaj, Kostroma, Moskva, Novgorod, Perm, Samara, Samarkand, Samarov, Tartar, Tver, Tenduk, Chorassan, Carica, Jaroslavl
forma vlády: smíšená, monarchisticko-republikánská
forma státního uspořádání: konfederace
hlava státu: Velký Chán
hlavy subjektů: chánové, carové, gosudaři, knížata, vojvodové
nejznámější vládci: Ogus-chán, Ivan Veliký (Presviter Ioann) a jeho bratr Ken (Ung-Garich-Goroch-Žor-Gor), Čingis-chán, Mangu-chán, Tamerlán, Smaragd (Ivan Hrozný)
náboženství (nestátní): nestoriánství, islám, ariánství (zoroastrismus)
valuta: hřivny, ruble, dirchemy, rialy
rozloha: největší na světě
předchůdce: Říše Roš
právní nástupce: oficiálně Ruská říše, fakticky Svatá říše římská
obyvatelstvo: původně 755 milionů obyvatel, v roce 1865 8 milionů obyvatel
názvy nejpočetnějších národů: Alani, Antové, Bodriči, Varjagové, Venedi, Vjatiči, Drangové, Drevljaně, Dregoviči, Karlikové, Kajsakové, Kalmaci, Karaimové, Kergizové, Kipčaci, Kriviči, Měščerjakové, Mogullové, Osťjaci, Polovci, Poljani, Poměrancové, Prusové, Rusové, Sarmati, Skyfové, Slověni, Tartaři, Tungusové, Turkomani, Čeremisové, Čerkasové, Jugurové, Jukagirové a další
zánik: Obsazení britskými jednotkami etiopské pevnosti Magdala 13. dubna (25) 1868, s následnou sebevraždou potomka Presvitera Ionna - krále Etiopie Fjodora II. a obsazení Samarkandu po útoku 26. května (14) 1868 vojskem Ruské říše pod velením generála K. P. Kaufmana.


--------

Historie

Starověký svět a středověk
Velká Tartárie byla v předhistorické periodě místem usazení předků všech národů bílé rasy - Árijů nebo Hyperborejců. V neolitickém období existovalo na území Tartárie několik na památky bohatých starověkých kultur. Tehdejší Tartárie byla kulturně propojena se sousední Horní Indií, na jejímž území bylo objeveno velké množství megalitů. Během pozdní doby bronzové a časné doby železné teritorium Tartárie osídlily kmeny Tartarů, Mogullů, Skyfů, Sarmatů, Rusů, Slověnů, Peršanů a Turků.
Na konci čtvrtého století v důsledku dobyvačného tažení vojska Alexandra Makedonského ztratila Velká Tartárie kontrolu nad Anatolií, Babylonem a Persií.
Na konci 12. století se zamiloval mladý válečník z kmene Mogullů jménem Temudžin do dcery Ivana Velikého Borty Ku Čen. Otec dívky však nesouhlasil s jejich sňatkem, což posloužilo jako začátek války mezi Kara-Kurumem a spojenými vojsky pod vedením Tamudžina. Základ jeho armády tvořili krajané – Mogullové a jim příbuzné kmeny Tartarů. Tyto národy obývaly nejvzdálenější severovýchod země, provincie Mongul, Melar a Tenduk, považované za rodové vlastnictví mýtického Goga a Magoga (nyní území Jakutska, Kolymy a Čukotky).
V té válce byla armáda Presvitera Ioanna zcela poražena a sám Ioann padl v bitvě rukou Temudžina. Tak dříve málo známý vojevůdce usedl na trůn Velkého Chána a vstoupil do dějin pod jménem Čingis-chán. A Borta Ku Čen byla až do smrti jeho milovanou manželkou a matkou jeho dětí.


Pro obnovení pořádku a nastolení míru bylo provedeno ruské tažení Bátú-chána (vnuka Čingis-chána, první polovina 13. století), které historici nazývají začátkem "mongolsko-tatarského jha". V důsledku této kampaně byla obnovena vláda v Moskevské Tartárii, Bulgarii (Povolží), Tavrii - Malé Tartárii (Krym a jih dnešní Ukrajiny) a v Kyjevě. Jejich obyvatelstvo bylo tartarizirováno a k XV. století mluvilo jazykem arabským a ruským, který se pak stal základem moderního ruského, ukrajinského a běloruského jazyka.

Henri Chatelain: Genealogie Des Anciens Empereurs Tartares, Descendus De Genghiscan, 1719, (ve vysokém rozlišení zde)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překlad textů na mapě:

Historické poznámky
Tartárie, která byla až dosud málo prozkoumanou, a to jak geografy, tak i chronology, je zde představena přesně podle přirozených hranic díky snaze slavného M. Witsena, který ji přesně zkopíroval.
Slavná Zeď dlouhá 400 ligami, která oddělila Tartárii od Číny, nemohla zabránit Tartárii při pronikání do Číny, zvítězit nad ní a stát se jejím pánem v roce 1645.
V Tartárii je však stále mnoho nezávislých částí, jejichž jména ani umístění ještě nejsou přesně známá. V centru této obrovské země jsou nezávislé národy, které nemají trvalá bydliště, ale žijí v komunitách na vozících a přebývají ve stanech. Tyto silné kmeny se nacházejí ve skupinách, které se nazývají Hordy (Le Horde - přeloženo jako vojáci, dav).
Také je známost o mnoha královstvích v Tartárii a tvrdí se například, že před více než tisícem let bylo v království Tangut* objeveno umění tisku.
Je těžké říct, kdy přesně se Tartaři stali pány celé země, která se nachází mezi Tanaisem (řeka Don?) A Borisfenem (řeka Dněpr?) a nazývá se Malá Tartárie.
Ale co se týče Číny (Kitaje), válka, kterou vedla proti ní Tartárie, začala 2 341 let do (ere vulgaire**)
Jezuita Pierre Mareni v roce 1655 tvrdil, že již 4 000 let Tartaři vedou neustálou válku s Čínou (doslova - nedovolují válku ukončit). V roce 1280 se Tartaři stali vládci Číny a rod Iven (dynastie?) zde vládl 89 let. Tartaři v Číně hospodařili až do roku 1369, kdy byl trůn obsazen Mim (doslova panovníkem národa Mim). 
V roce 1645 si Tartaři pod vedením krále Kinči (Xunchi), později známého jako Velký Chán (Le grand Can), znovu podmanili Čínskou říši a rodina tartarského prince zde vládne dodnes (napsáno v roce 1719)

* O království Tangut se píše i ve Wikipedii, ale není jasné, o co tu přesně jde.
** Co se týče ere vulgaire (vulgární éry), pak zde nejspíš jde o systém založený na zatměních slunce, nějaká informace je zde.

autor převodu ze staré francouzštiny: Sil2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tomtéž období byly podniknuty kroky ke znemožnění opakování moskevského scénáře událostí ve střední Evropě. Za tímto účelem se Šeibani-chán postavil do čela pochodu proti Borussii, jehož výsledkem byl nekrvavý přesun většiny ruských knížat i se svými posádkami do Pruska, Pomořanska a Saska. Země Borussia byla přejmenována na Švabii podle svého nového vládce Šeibani. A Murzové (nejvyšší vrstva tartarské šlechty), kteří s ním přišli, položili základy pro budoucí německou šlechtu – barony.
Na počátku 15. století Tamurbek-chán (Tamerlan) vrátil do svého vlastnictví území, která kdysi zabral Alexandr Makedonský. Současně se však sám pokusil odtrhnout od Velké Tartárie tím, že vytvořil vlastní Nezávislou Tartárii s hlavním městem v Samarkandu. Přestal platit daně a prohlásil se vládcem Turanu (Turanem se v tomto období nazývaly všechny země východně od Uralu k Beringovu průlivu). Byl předvolán do Kara-Kurumu, aby to vysvětlil Velkému Chánovi, ale rozhodl se tam jít s vojskem, aby si provincii Katai a celý Turan podmanil. Během této kampaně však zemřel (1405).

Novověk
V XVI. století zničila katastrofa globálního dosahu obrovskými bahenními proudy veškeré území východně od Uralu. Toho využil Smaragd (Ivan Hrozný) a započal anexi území, která zůstala bez vlády. Objevení se nových vládců-samozvanců však vyvolalo obrovské protesty mezi potomky Čingis-chána. První povstání v roce 1670 vedl Alexej Georgijevič Čerkasský, jehož hlavním vojevůdcem byl generál jménem Stěpan Razin (popraven 1671).

Války Stěpana Razina
Rodokmen knížat Čerkasských byl odvozován od egyptských faraonů, proto se Velký kníže Alexej Georgijevič považoval za jediného oprávněného dědice trůnu Velké Tartárie. Avšak válka o moskevský trůn byla ztracena z řady objektivních důvodů, z nichž nedůležitějším bylo zničení obrovského množství materiálních i lidských zdrojů kataklyzmatem, kdy se téměř celé území Turanu změnilo v pustinu a Velká Tartárie se zmenšila do velikosti zemí Turkestánu.
Hlavním výsledkem porážky Tartárie v této válce byl vznik a upevnění předmostí Svaté říše římské podél Baltského moře, což dovolilo Petrovi I. ve spojenectví se saským kurfiřtem, vládcem Rzeczpospolita, Augustem II. a králem Dánska a Norska Christianem V. začít války proti švédskému králi Karlu XII., který zůstal věrný Tartárii. A tak poslední zbytek Tartárie v Evropě - země Gótů, Vandalů, Sveiů (starověký kmen žijící na území Švédska) a Murmanů byl poražen a v roce 1721 se stal součástí Svaté říše římské. Od té chvíle byla Evropa již zcela mimo vliv Tartárie a hranice mezi Evropou a Asií byla přesunuta z řeky Don až na Ural.

Válka Jemeljana Izmoguljova
Rod Izmajlových odvozuje svůj počátek od Tamurbeka-chána, to je od Tamerlána. A potomek tohoto rodu - Jemeljan Ivanovič Izmogullov (Izmajlov) - vstoupil do dějin jako Jemelka Pugačov. V roce 1773 vedl druhou osvobozeneckou válku proti moskevským bojarům, kteří si nezákonně usurpovali moc. Avšak stejně jako první válka byla i tato ztracena.
Hlavním důvodem porážky Velké Tartárie v této válce byla rozsáhlá pomoc Evropy, která operovala z předmostí vytvořeného potomky klanu Oldenburgů na březích řeky Něvy. A toto vítězství, i když nezbavilo imperátory z Petrohradu formální závislosti na Moskvě, přesto umožnilo další rozšíření Svaté říše římské hluboko do Asie a na jih.

Vlastenecká válka 1812
K získání plné kontroly nad Moskevskou Tartárií byla v roce 1812 zahájena další vlastenecká (občanská) válka. Sjednocené ozbrojené síly Evropy pod vedením M. I. Kutuzova a Napoleona Bonaparte uskutečnily blitzkrieg ke břehům Volhy. Ačkoli úkol nebyl zcela splněn, Moskva bělokamenná, převážně muslimská, přestala existovat. Vláda od této chvíle se dostala plně do rukou rodu Oldenburgů, poslední hlavní město Velké Tartárie bylo radikálně přestavěno podle evropské manýry a všechny mešity se proměnily na kostely a katedrály řecko-východní ruské církve, která se od roku 1943 nazývá ruská pravoslavná.
Po podřízení se Moskevské Tartárie Petrohradu ještě nadále existovaly poslední enklávy, části bývalé Velké Tartárie v Turkestánu a Etiopii. V roce 1868 však byl i Turkestán nakonec podmaněn armádou generála K. P. Kaufmanna a Etiopii si zabrali Angličané.

Přehled územních ztrát Velké Tartárie do začátku XX. století
1774 - Převedení Bejrútu do Osmanské říše a Malajsie k Holandsku a Anglii;
1783 - Převedení souostroví Kyklady v Egejském moři k Osmanské říši;
1836 - Převedení Havaje Spojeným státům;
1841 - Převedení Kalifornie k USA a Chile formálně ke Španělsku, ale ve skutečnosti Francii, protože chilská kolonie byla majetkem Bourbonů tehdy vládnoucích i Španělsku;
1855 - Převedení Japonsku čtyř ostrovů Kurilského hřbetu a severní části Hokkaida;
1867 - Převedení aleutského souostroví, území v oblasti Hudsonova zálivu, Aljašky, Washingtonu a Colorada pod jurisdikcí USA;

„Krymská válka“
Ve skutečnosti to bylo pokračování dělení dědictví Velké Tartárie mezi potomky klanu Oldenburgů-Gotthorpe-Holsteinů a jejich nejbližší příbuzné z britské větve Saxen-Coburg-Gotha, nyní známé jako rodina Windsorů.
Po té, co společným úsilím postupně rozdrtili Tartárii, však došlo k vnitřním rozporům mezi klany Svaté říše římské: Holstein-Gottorp a Sachsen-Coburg-Gotha. Britský klan usiloval o velké ústupky ze strany sankt-petersburgského klanu, což vyústilo do další vnitřní války v Římské říši. Ruské impérium, které se stalo právním nástupcem Velké Tartárie, se změnilo v objekt útoků méně bohaté, avšak daleko ambicioznější Britské říše. Ruská říše se tak paradoxně ocitla v roli Velké Tartárie a na vlastní kůži pocítila údery Anglosasů, kteří se postavili do čela koalice bojující proti Rusku na všech směrech: Kavkaz, Krym, Baltské moře, Bílé moře a Tichý oceán. Anglosasové byli v této válce poraženi, což jim ovšem nebrání se až do dnešních dnů naopak pokládat za vítěze.

--------

Reliéf Velké Tartárie
Více než 70 % území Tartárie zabíraly roviny a nížiny. Západní část země ležely na hranicích Severoněmecké nížiny, pro níž jsou charakteristické střídající se roviny, nížiny a vysočiny (Valdaj, centrální Rusko atd.). Pás Uralu, který se táhne severojižním směrem, rozděluje Východoevropskou rovinu a Západosibiřskou nížinu. Na východ od ní je Centrální sibiřská náhorní plošina s izolovanými horskými masívy, která plynule přechází do Centrální jakutské nížiny.
Ve starověku byly dnešní severní úvaly daleko vyšší a nesly název Ripejské hory. Pohoří, které se táhlo od Bílého moře k deltě Dunaje, nyní neexistuje. Uralské hory byly mnohem nižší. Altaj a Sajany byly nazývány Kavkazem. Kamčatský poloostrov až do XVI. století neexistoval.

Vnitřní vodstvo
Více než 20 % území Tartárie zaujímaly vodní plochy. Mezi největší patřila moře Černé (Ruské), Azovské, Chvalinské na území dnešního Polesí (jih Běloruska s Pripjaťskými bažinami, úzký pás severní Ukrajiny, malá část východního Polska, případně i Brjanská oblast), Mazanderund (nyní Kaspické a Aralské), Bílé (Baškirsko), Katajské (v centru Sibiře) a Lenské (na území Chabarovského kraje). Jezero Bajkal neexistovalo.

Podnebí
Podnebí Tartárie severně od 50. rovnoběžky bylo stabilní, mírně kontinentální. Permafrost neexistoval a zimy na severu byly sice zasněžené, ale nikdy tu nevládly silné mrazy, takže Severní ledový oceán zůstával po většinu roku splavným.

Flora a fauna
V arktickém a subarktickém pásu převládaly listnaté lesy a lesostepi. Na jihu od Ladogy až po Dvinu (Daugava) převládaly stepi a polopouště. Západně od Valdajské vrchoviny byly lesy jehličnaté a smíšené. Na území Turkestánu se střídaly listnaté lesy s lesostepmi a stepními zónami.
Mnoho druhů ptáků, ryb, zvířat a plazů přežilo až dodnes. A některé z vymizelých se podařilo vrátit, jako například tura, sněžného levharta a tygra. Ale mnoho druhů zmizelo nenávratně. Některé z nich neměly ani vlastní jména, protože například všichni plazi byli nazýváni jednoduše „hadi“. Hadem byla užovka i krokodýl. Je známo, že mamuty v Tartárii nazývali slony a byly až do druhé poloviny XVI. století běžně rozšířeni. Stejně jako tito „sloni“ zmizel i metagalinar (?), kterého oficiální věda považuje za mýtického jednorožce.
Ještě dříve vymřeli pterosaurové; jeden z druhů se dokonce ocitl na vlajce Velké Tartárie a jiného najdeme v sochařském vyobrazení ve výzdobě trůnu Velkých Chánů.

Trůn Velkých Chanů v Kara-Kurum, fragment středověké rytiny

Literatura:
Abulgazi Bajaadur-chán: Rodokmen historie Tartarů, 1663
Alexander von Humboldt: Střední Asie, 1843
G. I. Spassky: Nejnovější cesty po Sibiři a zemích sousedících, 1825
Guillaume de Rubruk: Putování do východních zemí, 1255
Daniel Defoe: Další dobrodružství Robinsona Crusoea, 1719
Marco Polo: Kniha o rozmanitosti světa, 1291
Nikolaas Witsen: Severní a východní Tartárie, 1692
Rui Gonzalez de Clavijo: Deník cesty do Samarkandu ke dvoru Timura, 1406
S. U. Remezov: Chorografická kreslená kniha Sibiře, 1701
William Guthrie: Nejnovější obecná geografie, 1809
Philip Heinrich Dilthey: První základy Univerzální historie se stručnou chronologií ve prospěch vzdělání ruské šlechty, 1762


autor: kadykchanskyi
překlad: Vlabi

59 komentářů:

 1. Díky Vlabi za překlad! By mě zajímalo, za co si Tartárie a její obyvytelé tu pohromu před cca 200 lety "zasloužili", respektive čím překročili hranici Dopuštění.

  A ještě jeden dotaz, který tady asi nebude poprvé :) Chci se podepsat. Tento úkon zdá se býti poněkud složitý :D Sice nejsem počítačovej analfabet, ale ehm že... Chytrýmu napověz,.... Tak prosím o tu nápovědu ;) Díky. Člověk.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Člověče,
   vždyť se podepisuješ :-)
   Ale pokud chceš mít jméno místo textu "anonymní", musel by sis založit účet na některém z několika serverů, které podporuje blogger (poskytovatel našeho blogu) a pod tímto účtem komentář zvěřejnit (což je pod editačním okénkem pro komentář vedle textu "odpovědět jako:".

   Na Tvojí první otázku mám odpověď, ale je natolik komplexní, že nejsem schopný to takto v textu podat. Není žádné "zasloužili" ani "hranice Dopuštění". Vše, alespoň podle mne, je to o možnostech (velikosti potenciálu) získávat zkušenosti. A podle toho jsou nastaveny podmínky pro život.
   Celkem nedávno jsem někde, tuším na Tvůj komentář, uvedl, že záměr Ducha (Duše - je-li libo) nebývá v souladu s tím, co by od života očekával Člověk, v kterém se Duch/Duše inkarnuje. Zkrátka, že přání Ducha není totéž co přání Člověka. Dokonce, že bývají v přímém rozporu :-)

   Vymazat
 2. Az na to ze reka rozdeluji evropu a asii byl dunaj NE DON

  OdpovědětVymazat
 3. Prosím ťa, a to si kde zobral, že Ukrajina, Bielorusko, a Rusko po cca Ural patria do Ázie? Od staroveku sa za hranicu medzi Európou a Áziou považoval Don, takže sa tu nesnaž prekrúcať to, čo si mysleli generácie tisícky rokov.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darius který žil tísíce let před tvou osobou, považoval dělící řeku Dunaj, tedy copodle tebe "tisíce generací" není pravda, ještě za Darea si to nemysleli ;)

   Vymazat
 4. Vlabi ať promine, ale já celej tendle seriál považuju za mystifikaci. Ne Vlabinu a možná ani ne toho kdo psal originál na tart-aria.info, ale těch co tahaj za provázky. Když pominu všechny ostatní indície, tak za hlavní důvod proč těmle informacím nevěřím, je fakt, že na území dnešního Ruska, dřív Velký Tartarie převažujou zvyky původně slovanský (řeč, styl oblíkání, písmo a hlavně lidový zvyky, folklór do morku kostí). A todle všechno tak nějak pocitově navazuje na původní hyperborejskej styl a když se nad tim zamyslíte, tak je i z velký míry v souladu s védama (a teď nemyslim SAV, ale tzv. indický védy, který ovšem s indama nemaj moc společnýho). Naopak "skutečnosti" popisovaný seriálem Kurz tartarologie zaváněj brutálně islámem (ménama počínaje a chováním představitelů konče). Ta to i v popisovanejch předislámskejch časech. Prováskáři se nám pokoušej předložit alternativu k doposavad tlačený verzi o mongolech z mongolska (kerý nevim proč maj mít něco společnýho s tatarama a jejich společným jhem :-) a nahradit jí verzi o jakejchsi mogulech Muhamedech semitskýho původu (genů). Ne ne a ne. Byť připustim možnost, že území Tartarie bylo vobydlený multikulturnim obyvatelstvem, převládající kultura musela bejt slovanská. Jinak bysme neska o slovanech neměli absolutního tušení a modrý oči by téměř neexistovali...
  Bohužel ruskej internet je prolezlej manipulativníma stránkama, který nabízej tisíc a jednu teorii a jejich společným cílem je dezinformace podle hesla rozděl a panuj. To samý filmový dokumenty z "ruskejch" dílen, včera sem zrovna viděl jeden o hitlerovejch UFO a operaci Highjump. Kreslený obrázky tam prezentovali jako fotky... Přitom každej kdo se o problematiku zajímá je viděl mnohokrát a udělal si dávno přectavu sám. Celej dokument byl prolezlej laciným a dávno vyvráceným hoaxem. Takže si jen stačí položit otázku kdo a proč takovýdle dokumenty vytváří (a internetový stránky). S jakym cílem... Znovu tak apeluju na čtenáře aby nevěřili všemu co si kde přečtou a používali především vlastní mozek (a genetickou paměť, intuici a svědomí)k vyhodnocování informací.
  Chorche

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1. problém je ten, že muhamedáni nemaj NIC společného s rodem Mogulů. Ano, muhamedáni maj hodně společného se semity.
   2. problém je ten, že islám nemá NIC společného s ismaility(Izmailovity) a chány, dnes rodem AGA KHAN.
   Je celkem normální, že starého psa novým kouskům nenaučíš, zvláště, když je sám o sobě v sobě přesvědčen, že vše co se sám naučil, je to pro něj to nej:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Chorche,
   když si z tvého komentáře vytáhnu, o co ti vlastně jde (a nebylo to snadné), tak:
   - společný jazyk. Rusko je mnohonárodnostní stát, ale jako každý státní útvar musí mít jeden společný oficiální jazyk a jednu společnou psanou podobu. Na tom není nic zvláštního a historie s tím nemá nic společného. (Ostatně i čeština má jednu společnou závaznou podobu, všiml sis? :-)
   - Co se týče folklóru, rozhodně netvrdím, že znám zvyky jednotlivých národů žijících na území Ruska, ale i tak si s tebou dovolím nesouhlasit. Podívej se na pár záznamů z folklórních slavností a okamžitě zjistíš, jak rozdílné jsou už na první pohled např. oděvy i tance Jakutů, Čuvašů, Kalmyků, Kyrgyzů, Čukčů nebo třeba Rusů,... Přiznám se, že nevím, jaký byl hyperborejský styl (a na pocity si rozhodně nechci hrát), takže bych si opravdu netroufla tvrdit, že některý z nich z něj vychází a jiný ne.
   - A co se týče náboženství - i dnes je Rusko sekulární stát a kdo má pocit, že se bez náboženského náhubku neobejde, tak ho může po libosti vyznávat bez nálepkování, že některé je brutální a jiné makové.
   Celkově ale mohu říci, že pro sebe nepokládám za důležité, jestli moji předkové přišli z Hyperboreje, nebo z australského buše. Jednoduchou matematikou lze totiž dojít k pochybnostem o tom, že něco jako genetická paměť vůbec může existovat.

   Vymazat
  3. Dovolím si přispět do mlýnku také svou troškou a to na téma genetická paměť.
   Můj názor je takový, že paměťi jsou dva diametrálně odlišné druhy. Jedna, opravdu ukrytá v mozku, je pamětí, tak jak je vnímána obecně. To jest uložené zkušenosti. Ale pouze na úrovni přežití fyzického těla. Čili paměť, která je zodpovědná za chůzi, schopnost fyzicky vidět, schonost hodit šutr do vody apod.

   Druhý typ paměti není pamětí jako takovou, nýbrž schopností přistupovat k informacím uloženým mimo mozek. Geny zřejmě z nějaké části ovlivňují možnosti, díky nimž se k informacím dá dostat. Ale i geny jsou ovlivňovány Vědomím skrze Mysl. Čili více, nežli na nějaké genové příslušnosti, záleží na tom, jak používáme svojí Mysl. Zde bych se ale musel rozepsat o tom, co se pod oním "jak" skrývá a to už by byl elaborát. A hlavně bych šel opět proti masové, osobně tomu říkám sluníčkářské, části ezoteriky, která staví na vysněné a vytoužené podobě reality. Například bych musel vysvětlit (a šel bych i proti svým dřívějším článkům), že myšlenka nemá v naší realitě žádnou moc ani sílu (myslím z pohledu mystiky či ezoteriky). Myšlenkou si přání nelze splnit. Ale i tak se to zkouší na milión zaručených způsobů :-)

   Koneckonců právě toto (jak používáme svojí Mysl) je klíčem k dalším schopnostem, jako je třeba telepatie apod.

   Tudíž shrnuto podtrhnuto - pod obecně vnímaným obsahem sousloví "genetická paměť" (nepočítám schopnost přizpůsobení se prostředí apod. čili evoluci organismu) mám osobně schopnost přistupovat k informacím uloženým mimo mozek především díky osobní práci na svém vývoji (naučit se pracovat se svojí Myslí). Nikoli jen díky nějaké genetické příslušnosti k někomu z minulosti či rase apod.

   Vymazat
 5. Zdá se, že si všichni berete muj komentář osobně, přitom to tak myšlený nebylo (o prominutí autorky sem ostatně i žádal :-) Nicméně nikdo z vás asi nepochopil přesně, co sem chtěl říct. Už v někerym starším dílu tohodle seriálu kdosi poznamenal něco o celkový brutalitě popisovanýho dění (kolem čingischána a jeho předků/potomků). Nechce se mi ten koment hledat, ale v poctatě vystihnul i muj pocit z toho. Pocit vycházející z mýho nitra plus k tomu ta logika, kerou sem zmínil v minulym komentu. Jasně, že v CCCP existovali různý národnosti s různejma zvykama, jazykama, celkovym folklórem. Ale to hlavní jádro je ryze slovanský (i samové ze severu maj rozhodně blíž k slovanum než k muhamedánum...). A stojim si za tim, že kdyby jádro Tartarie po tolik století, neřkuli tisíciletí slovanský nebylo (soudě podle zmíněnejch jmen a stylu chování, který evidentně štimujou spíš k semitskejm národům), tak bysme tu dneska nebyli. A v Rusku by byl islám jako jediný náboženství... Ono si taky nelze nevšimnout těch malejch poznámek, který se nám kdosi snažil vtisknout ideu, že to s tim islámem bylo přesně takle (zbořený mešity v Moskvě) a že chudák nebohej islám byl zničenej v Rusku až v 19. století... Taky si nelze nevšimnout takový nápadně nenápadný prosazování islámu v KSB/DVTR. Obvykle mě intuice nezrazuje a todle mi prostě smrdí. Považuju to za manipulaci a myslete si co chcete :-)
  Setkal sem se v životě uš s řádkou "filozofů" který měnili názory jak sereblita cingrlátka a pokaždý se za ně byli schopný zhádat do krve. Ani jim nedocházelo, že se pokaždý hádaj za něco jinýho (co obvykle odporovalo tomu předešlýmu). Mě to strašně mrzí, poněvač i chytrý lidi tak přijdou vniveč, místo toho aby si z dostupnejch informací brali jen to, z čeho lze skládat konzistentně mozaiku. A neskákat sem tam jak jihoafrická protitanková mina z Kulhánkovy Cesty krve... :-)
  Něco jinýho je zveřejňovat protichůdný informace jako to dělaj autoři tady na myšlenkách, to beru jako poskytování informací a čtenáři si maj názor udělat sami. Za blbý ale považuju, když čtenáři měněj názor po přečtení každýho článku. To je vskutku kontraproduktivní a podle mě by mělo bejt před každym článkem varování ve stylu jak ho uvádim já. Nemam tim na mysli nikoho konkrétního, ale životní zkušenost mi praví, že se takovejch najdou mraky.
  Závěrem chci jen poznamenat pro Vlabi, že znalost svejch předků naopak považuju za důležitou, protože každej etnos má svý specifika a poměrně dost se může lišit. Znalost svý minulosti (především dějinejch souvislostí) může pak člověka snadnějc zorientovat v současnym a budoucím dění.
  A australský aboridžinci nemaj prakticky nic společnýho se slovanským pohledem na svět. To nemyslím nijak ve zlým (v Austrošce sem byl rok, takže sem jich pár poznal na vlastní kůži), ale osobně se cítím bejt slovanem, nebo někym co slovanství kvalitativně předcházelo. Snažim se patřit tam kam patřili mý předci a snažim se i jednat charakterně a morálně tak jak mi praví svědomí a intuice a doplňovat to získanejma informacema stavěje si vlastní názorovou mozajku.
  Chorche
  P.S. jestli sem se někoho nějak nevědomky dotknul, tak se fakt vomlouvám, nebylo to cílem. Rozhodně se nepokládám za nějakýho egoistu, kerej by si tu chtěl honit triko, spíš tu jen vyjevuju svý pocity.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chorche,
   mimo téma článku - co si ale mám myslet o tom, že v různých inkarnacích se střídají i různé rasy? Mám se cítit jako Slovan i do morku kostí, když jsem v minulém životě byl například Anglosas, předtím zase nějaký černoch atd.? Co si potom počít s onou genetickou pamětí? Nebude to přece jenom nakonec o něčem jiném, než o rasové příslušnosti (tedy která je lepší a tudíž zcela nepochybně Bohem/Vesmírem vyvolená)? Pak to vyzní, že některý člověk je více člověk, než jiní a to se mi moc nezdá (a to rozhodně nejsem nějaký "vítač imigrantů").
   A že každý, kdo chtěl přežít a rozvíjet se, musel být chca nechca někdy brutální? S tím tedy rozhodně už problém nemám. Každá doba měla a mít bude jiná nastavení. Pokud si někdo myslí, že Vesmír je založen na pravdě a lásce, co zvítězí, pak budiž - jeho volba, ale ať se pak nediví :-)
   Už jsem to psal několikrát - zájmy Ducha (a tudíž i Vědomí), nebývají totéž, co zájmy člověka. To jen člověk má tendence si namlouvat, že o životě a o tom, jak by měl vypadat, ví více, než "TO", co stvořilo tuto realitu. Proto je o tom milión textů a knih a seminářů :-)

   Osobně jsem Tvůj komentář nebral osobně :-)

   Vymazat
  2. Chorche,
   ani já jsem tvůj komentář nebrala osobně :-) Naopak platforma našeho blogu tu je kvůli výměně a tříbení názorů, nikoli pro vzájemné napadání a urážení či urážení se. Proto tu jsou také vyvěšovány texty, které mají i protichůdná východiska. A myslím, že je na místě i to, že názory se postupně mění, protože se mění i situace, v níž se každý z nás nachází :-)
   Tebou zmiňovaný komentář o brutalitě Čingischána jsem před časem psala právě já a zmiňovala jsem ho v souvislosti se skutečností, že Čingischánova tažení a výboje jeho potomků probíhaly v tutéž dobu, co na našem "civilizovaném" Západě křížové výpravy. A ač se o tom cudně mlčí, evropští slovanští rytíři (protože prakticky veškeré obyvatelstvo Evropy má své počátky ve stejném hnízdě) byli stejně drsní, jako ti na tartarské straně. Problém je však v tom, že historiky z jakéhosi důvodu nezajímá běžný život obyčejných lidí, ale dějiny popisují jen jako sled velkých válek a vítězství. Vzniká tak hodně zkreslený obraz toho, co bylo před námi. Ke každému tažení Mogulů si tedy přiřaď jednu křížovou výpravu a zjistíš, že ono to bylo na obou stranách totéž v bleděmodrém.
   A s náboženstvími je to myslím nemlich to samé. Islám nyní díky tomu, co se momentálně v Evropě děje, chápeme jako něco nelidského. Ale postav si proti tomu tmářství a po staletí trvající ohlupování a okrádání křesťanskou církví, a to ani nemluvím o inkvizici. Co ti vyjde?
   Takže mám jistou obavu: současná - řekla bych móda - slovanství je sice možná nadějná a přitažlivá, ale nezahání nás rafinovaně a nenápadně zase do nějaké x-fóbní uličky, ze které se budeme zase po desetiletí pracně vymotávat? Nevím...

   Vymazat
  3. Vlabi, rozhodně nejsem zastáncem katolický nebo jiný křesťanský církve a s islámem si ve zvěrstvech můžou podat ruku, o tom žádná (ostatně všechny 3 hlavní monoteistický náboženství sou ze stejný dílny a jejich hlavním cílem byla likvidace bílýho ethnosu). Nicméně, mou myšlenkou bylo to, že předkládanejm informacím v seriálu nevěřím a uved sem důvody, který mi neštimujou. Přikláněl bych se tady víc k SAV verzi - tj. že pakliže existoval vůbec nějakej čingischán, nebyl ani mongol ani muhamedán, ale slovan ze Sibiře a jeho vojenský tažení nespočívalo ve vyřizování účtů kvůli ženskejm, nebo krevní mstou a podobně (jak to uvádí seriál), nýbrš šlo o pokus zvrátit vývoj v Evropě a zastavit násilnou křesťanizaci (v bejvalejch západních državách Tartarie). Nevím co je na tom pravdy, ale údajně vojska hordy neplenily vesnice, ale ničily hlavně církevní zařízení a obydlí místních zrádnejch vládců.
   Pokud de o módu slovanství, určitě Ti tady dávám za pravdu, že se k němu hlásí spousta lidí z těchle důvodů, případně živelně, aniž by tušili k čemu se vlastně hlásej. Ale problém je v tom, že vlastně nikdo neví, jak to opravdu se slovanama bylo a tak je celá záležitost sporná a je to spíš pohyb slona v porcelánu. Já se zúčastnil jednoho "slovanskýho" srazu a znechutilo mě to natolik, že se už ničeho podobnýho zúčastňovat nebudu. Proto rači bádám na vlastní pěst. Ale nic to nemění na faktu, že se cejtim bejt slovanem co jen pamatuju, stejně jako to cítili mý rodiče.
   Chorche

   Vymazat
  4. Mám dost velký pocit, že tu se motaj dohromady hrušky s calvadosem, škoda:-)
   Stále si pletete islámismus a ismailism, úplně stejně jako katolicismus s křesťanstvím. Ani jedno spolu naprosto NESOUVISÍ, ačkoliv nám to stále někdo namlouvá. Křesťanství existovalo dávno před katolíky a rytířskými řády, stejně jako ismailism dávno před islámem a mohamedány.
   A stejně tak si pletete genetickou a rodovou paměť....
   nenimito

   Vymazat
 6. Michale, nedá mi to nereagovat, ale obávam se, žes nepochopil co sem měl na mysli. Neni to přece o tom, jestli nějakej etnos (schválně neřikám rasa, poněvač to slovo má jinej význam, neš v jakym se dneska používá) je nadřazenej jinýmu. Je to vo tom, jestli do nějakýho patříš (chceš patřit) a sdílíš jeho hodnoty. Je v pořádku když ozi abo je hrdej na to že je abo a je fajn, když ctí hodnoty svýho etnosu a svejch předků. Ale je divný jako slovan se chtít cejtit tim abosem. Třeba. Ohledně inkarnací (jednak nejsem naprostym zastáncem teorie o inkarnacích, připouštim sice tu možnost, ale ne nijak zásadně) bych rád věděl odkuď bereš jistotu že se lidi inkarnujou pokaždý do jinýho etnosu. Nicméně i kdyby tomu tak bylo, člověk neni jen ta gdovíkolikarozměrná "duše" (která se dejme tomu inkarnuje), člověk je i ta trojrozměrná část, která dědí po svejch trojrozměrnejch předcích nejrůznější vlastnosti. A nikoli jen fyzický, nýbrš i charakterní. Jestli si myslíš že tomu tak neni tak se zamysli co cítíš ke svejm rodičům, prarodičům a starším příbuznejm. Kdyby si byl jen ta "duše" tak sou ti všichni ukradený, poněvač budeš mít vztah jen ke svýmu stvořiteli (ať už je to kdokoliv a má jakýkoliv pohnutky a záměry)...
  No a pokuď de o tu brutalitu, tak přece musíme rozlišovat, zda se jedná o prvoplánovitou brutalitu (jako v tomdle seriálu) a nebo o brutalitu vynucenou obranou sebe a svejch blískejch. Byl bych ten poslední kdo by ti upíral právo na obranu jakymkoli způsobem, ale vždycky má ta obrana nějakej charaterní a morální základ. A ano vesmír neni procháska růžovym sadem a je zřejmě založenej na protikladech dobra a zla. Zřejmně (nebo spíš řeknu možná) je smyslem života slovana bránit dobro (nebo líp řečeno nějaký pozitivní-ať si každej dosadí sám-hodnoty). A smyslem života nějaký jiný existence je zase to těm slovanum ztěžovat :-) Je možný, že ten někdo kdo to stvořil si prostě přeje aby nikdo nepřišel k medu jak slepej k houslím a chce ho přimět k tomu na tom trochu zapracovat. Ale taky je možný, že to je všechno úplně jinak, žádnej univerzální stvořitel neni, nás stvořili marťani jako svý otroky na práci v dolech a jelikož to byli nevrlý egoistický bastardi, nakonec se povraždili mezi sebou vo hroudu zlata a svou planetu vzali sebou :-) A my po nich zbyli jak vopuštěný štěňata nevědíc co si počít... ;-)
  Chorche
  Chorche

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chorche,
   ani nevíš, jak naopak moc Ti rozumím. Když čtu Tvé komenty, vždy mám pocit, že jsem je psal já před nějakým časem. Vlastně totožné postoje i názory :-)
   Jenže od té doby uběhlo pár kilo vody a jsem o nějakou tu zkušenost starší. Tím rozhodně neříkám, že jsem dál. Jsem spíše jinde. Ono i s vývojem je to v mém pojetí bytí jako s koulí (kde je její začátek či konec?). Ale to nejsem momentálně schopný slovy vysvětlit. Snad jen, že podstatou je nesprávné lineární vnímání času.

   Stejně tak vím, že je zbytečné Tě přesvědčovat, že inkarnace jsou faktem. Ale i tak řeknu, že ano, jistotu mám :-)
   Ale pozor, nepsal jsem, že se pokaždé inkarnujeme do jiného etnosu (použiju Tvé názvosloví), nýbrž to, že během celé linie inkarnací se lze a také se to tak děje, inkarnujeme do těl geneticky náležících různým etnosům. Důvodem je podle mne větší potenciál, více možností a tím efektivnější vývoj.
   Vztah k rodičům, prarodičům a starším příbuzným podle mne nemá nic společného s geny. Mohl bych argumentovat třeba adopcí nebo vztahy ke zvířecím domácím mazlíčkům apod.
   Co se oné brutality týká, musím nesouhlasit s tím, že pouze v případě obrany je morálně odůvodnitelná. Dnes už to nemusí být tak zřetelné, ale umím si představit spoustu situací, kdy jedinou možností funkční obrany (přežití) je zaútočit jako první, tudíž "prvoplánovaná brutalita".
   Nejsem naivní, abych si myslel, že správné je sedět na prdeli a čekat, až dostanu první (a tím pádem klidně i poslední) ránu, abych se mohl bránit a tím byl v očích Všehomíra čistý :-)
   To je přesně ten sluníčkový (podle mne sebevražedný) přístup.
   O existenci tzv. doba a zla jsem se už tady tuším nedávno vyjádřil v článcích, proto jen řeknu, že podle mne nic takové jako Zlo neexistuje. Zlo je něco, co Člověk nevidí ve všech souvislostech a proto to tak hodnotí. Nicméně i s tím se počítá a je to zahrnuto v Záměru. Slovo Záměr používám jen proto, že nechci vymýšlet své vlastní pojmenování a doufám, že bude pochopeno vhodným způsobem.

   A nejde o nějaké načtené informace, nýbrž o něco, k čemu jsem si díky specifickým událostem a situacím došel sám.

   A další věc - napsal jsi:
   "někdo, kdo to stvořil si prostě přeje aby nikdo nepřišel k medu jak slepej k houslím a chce ho přimět k tomu na tom trochu zapracovat"
   Zde je podle mne zakořeněn omyl věřícího člověka (nebo duchovně založeného), kdy se domnívá, že Člověk a jeho cesta k vyvinutému (duchovně i jinak) Člověku je konečným cílem (Záměrem). Člověk je podle mne "pouze" nástrojem (prostředkem) k dosažení Záměru, jenž má "ten, kdo to stvořil". Záměru, který je mimo naše na časoprostoru založeném chápání.

   Vymazat
  2. Tak ten poslední odstavec bych dal vytesat do hooooodně velkýho kamene a zarámovat. A poslední větu tučně:-)
   nenimito

   Vymazat
  3. Michale při vší úctě, neznám Tě sice, ale todle cos napsal na mě působí přinejmenším jako bys byl stvořitelův mladší brácha... Sebejistota v "duchovních" otázkách Ti nechybí :-) No, já se za takovýho odborníka přes duchovno nepovažuju a defakto bych o sobě ani netvrdil že sem věřící. Z principu sem totiž nevěřící (ničemu), to už sem tu zmiňoval několikrát. Neznám odpověď na Základní Otázku života, vesmíru a vůbec (jasně, je to 42... :-) Beru v potaz všechny dostupný možnosti a operuju s nima. Nikdy bych ale nebyl tak kategorickej jako Ty.
   Jen poznámka k tej brutalitě - je to poměrně tenkej led z mravního hlediska, v rámci sebeobrany určitě připouštim možnost zaútočit jako první (to je ta Putinova hláška o tom, že když je boj nevyhnutelnej, je vhodný zaútočit první). Ale nejsem zastáncem toho útočit jako první když boj nevyhnutelnej neni. Nepovažuju to za správný, vlastně to považuju za zvrácený a dělaj to výhradně psychopati. Sám chodim 24/7 ozbrojenej a byl sem nucenej před 25 lety zbraň i použít k odvrácení útoku. Ale nikdy by mě nenapadlo tu zbraň vytahovat jako první jen když mě někdo zvedne mandle...

   Alexandrie taky uhodila hřebíček na hlavičku, hoaxy (ať už byly vygenerovaný z jakejchkoli pohnutek) často používaj falešný podklady. Já zmínil v jednom z příspěvků ten dokument o hitlerovo UFO, kde byly použitý malůvky vydávaný za fotky. Tady je mapa údajný svobody prestitutění vydávaná za mapu Tartárie. Tvořitel hoaxu prostě vzal první mapu která se mu hodila do krámu a použil jí. Je to dobrej hmatatelnej důkaz nevěrohodnosti celýho seriálu, na kterou tady poukazuju.A komu doteďka (ani po mejch komentech) nezablikal v hlavě varovnej maják, tak by měl začít rotovat jak částice v CERNu teď...
   Chorche

   Vymazat
  4. Chorche,
   v pohodě. Nepokládáš text za věrohodný, je to tvůj názor, máš na něj plné právo a nikdo ti ho tu nebere. Takže není třeba být "tak kategorický" :-)
   Ani mně není jasné, jak se ona mapa do textu dostala, a už jsem i napsala autorovi o vysvětlení. Až se něco dozvím, dám vědět.

   Vymazat
  5. Chorche,
   asi nečteš mé texty a články dostatečně pozorně. Jsem si téměř jist, že nikdy (krom textů se štítkem "osobní poznání") nenapíši nic, kde by chyběla slovní spojení jako "podle mne", "dle mého názoru", "myslím si", "domnívám se" apod. Tím, nebo aspoň si to myslím, patent na pravdu vylučuji :-)

   Osobně, když mi v nějakém textu či názoru vadí nebo ještě lépe, když mě něco vytáčí (ať obsah nebo forma), tak se zamyslím, proč tak reaguji. Většinou tak přijdu k zajímavým závěrům, které mi ukáží, na čem pracovat.

   Vymazat
  6. Pochopil jsem to tak, že Chorche ví o tom, že píšeš "za sebe, dle Tvého" ale že mu vadí někdy přílišná suverenita Tvých závěrů. Taková, že to někdy fakt působí jako jediný nezpochybnitelný konec, ke kterému jednou dojdou i ostatní.
   Což může někdy působit jako když ten, kdo stojí ještě ve frontě na jídlo a ani ještě nevidí k výdejnímu pultu, už popisuje jak to vypadá a chutná.

   Vymazat
  7. Dodatek: Ale je fajn, že už jsme ve frontě a že ještě někde zmateně nepobíháme, hledajíce, odkud že to voní.

   Vymazat
  8. Nale,
   ale k čemu pak rozvíjet úvahy, když pak z jakéhosi ohledu k druhým neučinit z nich také nějaký závěr?
   Určitě, abych porozumněl, bych ocenil, když by mi někdo ukázal, kde jsem takový jediný nezpochybnitelný konec učinil. Mohl bych nad tím podumat. Takto si fakt nejsem ničeho takového vědom.

   Vymazat
  9. ... a v tom je právě ten problém všech sebejistejch :-)

   Chorche

   Vymazat
  10. Jaký může být problém těch, co nosí zbraň 24h denně? Práce? Ego? Strach? Jen neukojená zvědavost, nic urážejícího, doufám:-)
   Taky jich máme pár v trezoru, ale nikdy by mne, ani nikoho z rodiny, nenapadlo ji u sebe nosit 24h denně. Leda, že bych ji potřeboval jako nutnost v práci. Pak ale je podle mne na pováženou, jestli taková práce, kdy mohu někomu ublížit nebo dokonce zabít, za to stojí....
   nenimito

   Vymazat
  11. Ale ne, nepsal jsem že není správné činit závěry. To jsi špatně četl. Psal jsem "....že mu vadí někdy přílišná suverenita Tvých závěrů". Ten pocit také někdy mám.
   Nevím, zda má cenu pročítat v diskuzích Tvé příspěvky či odpovědi a hledat příklady. Psal jsem, že to někdy tak působí. Takže jde o pocit. Má ho Chorche, má ho Nal. Možná i někdo další, nevím. Ty to tak necítíš, dobrá. Nic se neděje. Jak řekl jeden moudrý: Pocity jsou jen návštěvníci.
   Ale fakt je, že zase z něčeho vycházejí. Někomu takové, někomu jiné.
   Fajn, že tu takhle můžeme povídat.

   Vymazat
  12. Trochu osobně:
   Vím, že závěry, ke kterým dochází Michal na základě svých osobních zjištění a zkušeností (to zdůrazňuju!!), vybočují z běžného ezoterického mainstremu. Je tedy pochopitelné, že čeří stojaté vody a zákonitě u okolí vyvolávají obranné reakce, které se mohou - jak je ostatně v této diskuzi vidět - projevit různým způsobem. Jeho sebejistota je ale myslím zcela na místě, protože to, k čemu došel, nikde nevyčetl, ale osobně si to prožil. Kterýpak z "guruů" na ezowebech to o sobě může se vší poctivostí říct?
   Myslíte, že já z jeho myšlenek nejsem někdy paf? Jasně že jo. Ale mlčím a nechávám si tak čas k tomu, abych je nějak promyslela, strávila a následně je buď přijala, nebo nechala (zatím) plavat. Osvědčuje se to. :-)

   Vymazat
  13. Vlabi, ve mě už jen slovo ezoterika vyvolává obranný reakce :-D Vůbec se za ezoterika nepovažuju a to v žádným slova smyslu. Proto taky čeření stojatejch ezoterickejch vod bych jedině přivítal. Nal vystihnul přesně mý pocity, ale jinak proti Michalovi nic nemam, každej je svýho štěstí strůjcem a nepřísluší mi soudit lidi kerý ani osobně neznám (přes klávesnici to nikdy nemůže bejt objektivní), nevim co si prožil a z čeho tak činí svý závěry. Na druhou stranu znám lidi, který hulej trávu a vykládaj mi o tom, že debatujou s bohem (nevim jakým) a vídaj kolem sebe démony (opět nevim co za ně považujou) :-)

   Nenimito, odpověď na tvou otázku neni o problému, je to spíš o pořekadle, že lepší je mít a nepotřebovat než nemít a potřebovat. Životní zkušenost, kdy sem potřeboval a měl a vyšel z toho se zdravou kůží, kdybych neměl tak bych nejspíš uš nebyl ;-) Nikdy nevíš kdy ti domu vletí banda emzáků a bude ti chtít zavíst anální sondu :-) Lepší na to bejt připravenej a uvítat je se ctí...:-) Druhak mám zbraně rád po technický stránce, podobně jako starý auta, letadla... Maji taky svojí duši ;-)
   Chorche

   Vymazat
  14. Vla Bi, to, že někdo něco prožije osobně, ještě neznamená, že je to to pravé nebo to "nejvyšší".
   Jsou hory vůdců, guruů i "normálních" hledačů, kteří to také nemají jen načtené, měli TAKÉ OSOBNÍ PROŽITKY, vyvodili si z nich nějaké závěry a ty pak prezentují také velmi sebejistě.
   Ezoterický mainstrem je možná v něčem nebezpečnější, než současný mediální. Dle mého z něj Michal skutečně vybočuje. Pokud by do něj patřil, asi by bylo zbytečné mu něco psát... ;-)

   Tohle téma dle mého není na tento způsob komunikace, takže končím. Nikomu neberu jeho závěry. Vyjádřil jsem jen svůj pocit. Troufnu si říci, že ho mám také nějakými zkušenostmi podložený.
   Howgh k této diskuzi a to v obou významech.

   Přidávám smajlík ve smyslu zaslaného úsměvu všem, ne že bych to nemyslel vážně.
   :-)

   Vymazat
  15. Chorche také mám pořekadlo:-)
   Pokud o něčem přemýšlíš, tak Tě vždy někdo nebo něco přesvědčí o tom, že o tom přemýšlíš.
   Asi to podle mne bude tím mimočasovým Záměrem, co vidí šanci to zkusit.
   Tak snad ta anální sonda nebude devítimilimetrová z pod Tvého polštáře. Osobně bych byl prostě opatrnější, nic víc... ona se ta přání mohou splnit:-)
   nenimito

   Vymazat
 7. Článek jsem ještě nečetla, tak se omlouvám, pokud jsem mimo, ale chtěla bych se zeptat na tu barevnou mapu označující území, která náležela k Velké Tartárii.
  Já jsem totiž stejnou mapu našla jako informaci o novinářích bez hranic (z roku 2014, posuzujících 160 zemí). http://www.businessinsider.com/freedom-of-the-press-worldwide-2014-2

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zřejmě v zemích bývalé Tartárie nemaj rádi enklišácký presstitutky:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Alexandrie,
   i mně byla ta mapka podezřelá, ale nemůžu si dovolit originální text měnit. Zkusím se zeptat Golubjeva.

   Vymazat
  3. Autor článku extra pro české čtenáře upřesnil, že k vyznačení všech území, o nichž našel zmínky, že někdy patřila k Tartárii, použil jednu současnou mapu, která nepotřebovala příliš mnoho úprav. Vůbec ho nenapadlo, že by to někdo mohl chápat jinak.
   Takže tak. :-)

   Vymazat
  4. Ani mne by nenapadlo, to chápat jinak:-)
   Také používám a upravuji něco, co už někdo vymyslel. Je to přeci jednodušší, než výmýšlet a tvořit něco nového úplně od nuly;-)
   Na druhou stranu je to zábavnější a kreativnější, takže záleží k čemu to je, a jestli má smysl se s tím trápit... trápením se Člověk učí, ale za jakou cenu času. Prostě si tím určuje svůj čas:-)
   nenimito

   Vymazat
 8. Ahoj, když už jste u těch historických map dovolil bych si vložit zajímavý odkaz: https://www.raremaps.com. Je jich tam opravdu požehnaně a dají se i uložit ve vysokém rozlišení. Pepa

  OdpovědětVymazat
 9. "Sjednocené ozbrojené síly Evropy pod vedením M. I. Kutuzova a Napoleona Bonaparte uskutečnily blitzkrieg ke břehům Volhy. "

  Co je tohle za krávovinu ? Muze to autor nejak vysvetlit ? Kutuzov a Bonaparte dohromady - to je nejaka fantasmagorie ?

  Martas

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marťas,
   odpověď najdeš v předchozí části. :-)

   Vymazat
 10. Dekuji Vlabi za odkazani na predchozi dil. Jeste mam ale dotaz.
  "1836 - Převedení Havaje Spojeným státům;"
  To jako ze Havajske ostrovy patrili pod Tartarii ? Byl jsem na Hawai ( Kauai ostrov) pred 2 lety, podnikl nekolik vyletu po okoli,hlavne tam,kde se jeste nachazely stopy puvodniho obyvatelstva. Prosel mistni muzea a celkove jsem se zajimal o jejich historii. Je evidentni a davno i prokazane,ze soucasni hawajci pripluli na tyto ostrovy z Polynesie. Atd.atd.. rozhodne jsem nezaznamenal stopy po nejake jine civilizaci. Bylo vsak pro me prekvapenim,ze na Kauai, se nachazi zbytky stareho ruskeho "pristavu", je tam i pametni deska. Vim ze Rusko obchodovalo v 19.stoleti v Pacifiku s celym zapadni pobrezim Sev.Ameriky,takze me to az tak neprekvapuje. Ale Tartarie - Hawai ? No nevim,nejake blizsi info ?
  Dekuji predem za odpoved.

  Mart'as

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marťas,
   o této věci vím jen to, že Havajské ostrovy skutečně byly jedním z protektorátů Tartárie. Což neznamená, že to musela být i tatáž kultura. Psalo se tu už několikrát, že Tartárie byla mnohonárodnostním státem, kde neexistovaly snahy o potření kultur jednotlivých národů, ale každý si mohl uchovat své kořeny. Proto na tomto území ani dnes není tak výrazná uniformita, jakou můžeš vidět třeba v Evropě.
   Ale ten výlet ti závidím. :-)

   Vymazat
  2. Anexe Havaje ze strany USA je klasická ukázka zabrání území z ekonomických důvodů a bez souhlasu obyvatel.
   "...V roce 1898 americký prezident William McKinley podepsal dohodu o anexi Havaje, ale ta nebyla ratifikována senátem kvůli 38 000 petičních nesouhlasných podpisů havajských obyvatel. Po tomto neúspěchu byla Havaj anektována na základě Newlandovy rezoluce, která byla odsouhlasena 4. července 1898 a o tři dny později podepsána prezidentem McKinleym. 12. srpna téhož roku se pořádala v paláci Iolani na Havaji slavnost značící oficiální přenesení havajské suverenity na USA..."
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Havaj
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Newlandsova_rezoluce

   Vymazat
  3. Ale no tak, Nale, demokratické USA a anexe ?!!! Bylo to přece za nesouhlasu havajských obyvatel! Takže v pořádku, ne?

   Vymazat
  4. A jo... no jo, já si toho nevšiml. Takže vlastně v pořádku. To jsem si oddechl, už jsem se lekl, že jsem pomýlený, politicky nekorektní a proruský. Nerad bych měl černý puntík u jednoho pornoherce.

   Vymazat
 11. "že Havajské ostrovy skutečně byly jedním z protektorátů Tartárie"..

  Rozumim. Ale jak se to projevovalo,projevuje ? Nejak mi to neštimuje . Co znamena,ze byly jednim z protektoratu. A ze byla mnohonarodnostnim statem - no,to by se mohlo postupne tvrdit,ze k Tartarii patrila i Australie nebo dalsi zeme.
  Rozhodne nijak neshazuji snahu ukazat historii i z jineho uhlu. Sam se tim zabyvam jiz dlouho take, ale zaroven jsem ostrazity ke kazde informaci ,kterou prijimam. Proto se ptam. Jeste dokazu pochopit propojeni ruznych narodu na Asijskem kontinentu,ale ta Hawai - no nevim. Zatim mi to vubec,ale vubec nesedi a neverim tomu.

  PS: Vla Bi - neni to tak nedostupne. Udelal jsem si vylet na jednu z 10 nejnebezpecnejsich stezek v Sev.Americe tzv.Kalalau Trail, a nekde uprostred jsem potkal kluka a holku z Brna. Holka tam priletela z Kalifornie,ale ten kluk mi rikal ,ze sehnal letenku z Vidne rovnou na Hawai za 13 000kč. Da se tam vsude stanovat a kempovat,takze nemusi to byt tak nakladne .

  Hezky den
  Mart'as

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro Marťase.
   Asi se dá momentálně s jistotou těžko říci, jak vše přesně doopravdy bylo. Také se mockrát divím, jak nové archeologické nálezy obracejí naše domněnky naruby...
   Zajímalo by mne, co konkrétně Ti nesedí?
   Možná bychom neměli zapomínat, že historií může být více, stejně jako budoucností. Pak by mohlo být otázkou, kam se kdo napojil, z čeho vychází jeho úvahy... Na spoustu událostí v dávné minulosti je x verzí od různých "nahlížečů". A často si velmi odporují.

   Vymazat
  2. Marťasi,
   mám k tomu jen velmi kusé informace, nijak jsem se tím nezabývala. Ale v první řadě si je třeba uvědomit, že slovo "protektorát" my chápeme poněkud jinak, než jak bylo původně míněno - mělo by to znamenat, že země je "pod ochranou" někoho silnějšího.
   K navázání kontaktů mezi Havají a Ruskou Amerikou (Aljaškou) došlo na počátku 19. století za dost kuriozních okolností. Už nějaký čas předtím spolu severní ostrovy a Aljaška obchodovaly: Havajané prodávali potraviny, kterých se zemím se studeným podnebím (Kamčatka, Aljaška) nedostávalo, a za to dostávali kožešiny, ale také lodě, železo a některé průmyslové výrobky. Jednou však ruská obchodní loď poblíž ostrova Kauai ztroskotala a její bohatý náklad, který moře přineslo na břeh, Havajané rozkradli. Rusům se však díky prozíravému diplomatickému jednání podařilo nejen získat za ztracené zboží kompenzace, ale král severních dvou ostrovů oficiálně požádal ruského cara o ochranu a jeho území se tak stalo protektorátem.
   To však velmi zjednodušuju, protože situace rozhodně nebyla tak prostá. Svá želízka v ohni tu měli Britové a jižní ostrovy byly pod velkým vlivem čínských, ale především amerických obchodníků, díky nimž se na Havaj dostávaly i zbraně a střelný prach - jak jinak, že :-(. Protože chování petrohradské vlády bylo poněkud rozporuplné (a my už dnes víme, proč asi), všechny ostrovy nakonec byly spojeny pod jednotnou vládu, která se během dalších desetiletí dostala zcela pod americký vliv.

   Vymazat
 12. Zdravim Nal,

  Rozumim co pises a souhlasim. Co mi nesedi ? Takhle, cely ten serial o Tartarii je uzasny a rozhodne mi rozsiril me obzory. Zrovna tak ty clanky o geologickych udalostech, opravdu dobre clanky. Ale uz se vrtam v techto tematech nejakej patek. Takze - Pacifik nebyl osidlen jen v poslednich 2000 letech,ale panoval tam uz dlouho celkem cirej ruch. Vi se uz dnes,ze treba Cinane meli velmi schopne lodstvo,se kterym navstevovali zapadni pobrezi jizni ameriky. Evropske lode byli na tu dobu vedle tech cinskych skorapky. To bylo 13.-14. Stoleti.
  Nekdo jiny vsak musel navstevovat jizni a stredni ameriku dlouho pred cinany. Obri kulate hlavy negroidniho typu v Belize, fousate hlavy (amer. indiani fousy nemaji) na reliefech ( mozna Fenicane) - zcela jiste pred nasim letopoctem.
  Ale jeste pred vsim timhle obyvaly tyhle mista jeste starsi civilizace. Artur Posnanski po 30 letem vyzkumu v Bolivii dosel k zaveru,ze trosky mist jako Puma Punku apod. jsou okolo 30 tisic let stare. Verim tomu,protoze to zapada do predpotopni civilizace s pyramidalni kulturou snad po cele Zemi.
  Chci tim rict,ze svet nebyl jen Tartarie a mnoho oblasti bylo pod jinymi civilizacnimi vlivy. Havajci,dle toho co jsem se o nich primo na Hawai dozvedel, sem prisli z Polynesie a taky je vsude na ostrovech videt polysensky styl. Znovu se tedy ptam,kdyz nekdo napise,ze Hawai byla protektorat Tartarie,tak jake ma pro tohle tvrzeni dukazy. Odpoved typu -"o teto veci jen vim,ze Hawai skutecne byla protektoratem Tartarie" .. tak takove odpoved uznej Nele,jaksi nestaci.

  Hezky den
  Mart'as

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se pouštíme do tématu v širším časovém období. O stopách po starých civilizacích v oblasti Pacifiku je stručná zmínka zde: Záhady archeologie 6, str.31: "Megalitické památky v Tichomoří – stopy po civilizaci bájné pevniny Mu?".
   Ptal jsem se, co Ti nesedí. Pokud to dobře chápu dle Tvé odpovědi, postrádáš nějaký skutečný důkaz o kontaktech mezi Havají a Tartárií, něco co by dokazovalo vliv Tartárie.

   Vymazat
  2. Ono jde o to, kdo byli ve 13-14.st. "Cinane":-)
   Dnešní Číňané povstali z dynastie Ming až o něco později.
   A úplně stejně jako katolíci v 16-17.st. spálili všechny texty a "přepsali" je do latiny, tak to úplně to samé provedla "dračí" dynastie Ming na jihovýchodě Asie do klikyháků. A následně to samé provedla Hannoverská dynastie v Mughalské(Mogulské) říši do sanskrtu.
   Původní jazyk toho, čemu dnes říkají ílchanát, čili od Persie po Kamčatku, byl zlikvidován. Dnes je dochován třeba na smaragdové desce:
   https://www.pinterest.fr/pin/20336635788971694/
   Možná asi i Mamlúkové používali ten samý jazyk.
   V původní Evropě zlikvidovali runy. Asi nejzachovajší "runy" mají dnes Berbeři
   https://www.pinterest.fr/pin/212161832428624780/
   nenimito

   Vymazat
 13. celá Polynesie, Hawaii a nejspíš většina ostrovů v Pacifiku zřejmě původně byly součástí jednoho kontinentu (Mu nebo Lemurie případně obou). Tyto měly svojí vlastní kulturu odlišnou od kultury bílýho hyperborejskýho etnosu. K zániku kontinentu došlo podle mě až po zániku Hyperboreje a nejspíš až po zániku Atlantidy. Proč se tak domnívám? Protože památky a vzpomínky původních obyvatel sou ještě pořád živý. Samozřejmě to ale neni v rozporu s tim, že následně byly různý ostrovy pod protektorátem Tartarie, ale nemyslim si to. Tartarie podle všeho byla ráda, že je ráda a že se dokáže jakš takš etablovat na území Sibiře, protože minimálně posledních 2000 let byla neustále v hledáčku těch co tahaj za provázky a ty se sakramentsky snažili jí rozbít. Jak politicky, nábožensky tak i fyzicky (řada nejrůznějších katastrof). Těžko si představit za těchle podmínek nějakou velkou expanzi do Pacifiku. Ale berte to jen jako mojí úvahu a závěry si čiňte vlastní.
  Chorche

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chorche, ty první Tebou popisované události (zániky dávných říší) s tím zřejmě nesouvisí. To že by byly "následně" pod vlivem Tartárie, to by muselo být zřejmě s delším časovým odstupem. O hodně později, i když víme o manipulaci s letopočty. V době rozkvětu Tartárie jistě měla obchodní kontakty a silný vliv leckde. Klidně i forma nějakého protektorátu, něco za něco, třeba vzhledem k situaci v té lokalitě. Nechci říkat, že to tak bylo, jen to ve svých úvahách nevylučuji.

   Vymazat
 14. Ale jo, dyť já to taky nevylučuju, ale jak sem psal, myslim si, že Tartárie měla svejch problémů dost než aby se mohla zabejvat expanzí do Pacifiku (a Afriky). Já vycházím z toho, že Tartárie byla postavená na ruinách Hyperborei (nemyslim zeměpisně, ale kulturně). Že to byl svaz držav na území Asie a Evropy, tam kde žilo bílý etnikum s hyperborejskejma (slovanskejma nebo chce li někdo oriánskejma) kořenama. Některý državy zasahovaly do území Kitaje (číny) a Indie, kde sice bylo většinový obyvatelstvo jinejch etnik, ale v určitejch obdobích jim exhyperborejci vládli (tudle problematiku má dobře zpracovanou Sidorov a v tomdle konkrétně mu celkem věřim). Naopak v některejch državách Tartarie o svuj vliv postupně přicházela díky masový imigraci jinejch etnik (hlavně semitskejch). Jinde o svuj vliv přišla prohranou válkou (např. Troja). Každopádně Tartarie definitivně zanikla během 19. století sérií válek a katastrof (v tu dobu ale už byla zatlačená jen na území Sibiře od Uralu na východ).
  Chorche

  OdpovědětVymazat
 15. Z důvodu porovnání zdrojů s jedním videem na youtubu jsem otevřela tento článek. A nečekaně se začetla do diskuze. Velmi pěkná. Nejvíce blízké jsou mi komentáře Chorcheho a Nala.
  Každopádně z porovnávání zdrojů jsem se dostala k autorovi článku, o kterém Vla bi v prvním díle píše: "Ruský spisovatel, historik a právník Andrej Golubjev píšící pod nickem „kadykčanskij“ se na pátrání po této říši vydal přes nezpochybnitelné historické doklady." Dost mi chybí ty nezpochybnitelné historické doklady. Já pod články autora na tart-aria.info nenašla jediný odkaz.
  Teda jen zmínku v diskuzi: "Андрей Голубевъ Светлана Серякова2017.09.11 16:56
  Я же говорил, что автор ярый магометанин. Странно, что в его повествовании вообще встречаются имена женщин." Ale koho tím myslí?
  Možná je to mou velmi špatnou ruštinou.

  Ještě mi to nedalo a porovnala jsem mapu mnou vloženou do diskuze s tou jeho. Musím přiznat, že jsem vložila odkaz na špatnou mapu (na té je totiž Polsko bílé a na Tartaria mapě žluté. A proč by autor, který chce červenou barvou znázornit, kam až sahala Tartaria, přebarvoval Polsko.) Proto jsem dohledala tu správnou, je to o novinářích bez hranic z roku 2013. http://www.agos.com.tr/tr/yazi/6557/namibya-basin-ozgurlugunde-ilk-20de Tam už opravdu, ale opravdu žádný rozdíl nevidím, tedy ani nevím, o kterých "ne příliš mnoho úpravách" Golubjev pro české čtenáře mluví.

  Ale když to vezmu pozitivně, (parafráze ze Samotářů) - bude to určitě nějaké znamení, ta shoda, že naprosto na přesně stejném území, na kterém se rozkládala Tartaria, mají dnešní novináři bez hranic DIFFICULT SITUATION. Asi na tom s těma presstitutkama, jak píše Nenimito, něco bude :-)

  Takže si dál trvám na tom, že je tato série o Tartarii docela zmatená, a tím množstvím arabských jmen v 5. díle se mi utvrzuje, že je to zase návnadička pro nejisté hledající a jak je ještě více svést z cesty. (a v dnešní, nejen migrační krizi se to určitě hodí).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alexandrie,
   hledáš-li skutečně ony zdroje, z nichž autor vychází, vrať se ke 3. části série, kde k tomu najdeš celých osm odstavců plus titulní list knihy "Genealogická historie o Tatarech" Abu-l-Ghazi Khana (1603 – 1664), vládce Chorezmu, historika a uznávaného znalce dějin středověké Asie.
   A co se týče oné mapy, na můj dotaz mi Andrej Golubjev už dříve odpověděl to, co jsem uvedla výše. Žádné další vysvětlení k tomu nemám. Ale není problém se ho na to přímo zeptat v diskuzi pod ruskou verzí tohoto článku na tart-aria.info.

   Vymazat
  2. Nechápu, na prvním i druhém odkazu jsou mapy jinak vybarveny než v tomto článku, i Polsko, někdo je mění na těch stránkách?

   Vymazat
 16. Vla bi, děkuji. Pravda, už je to nějaká doba, co jsem to četla (aspoň začátek). Ale i teď po přečtení tam stále vidím jen odvolání se na jednoho autora s jedním dílem. Což neznamená, že je vše špatně, vymyšlené..., ale prostě mi to přijde málo.
  Už tedy chápu, které ho autora myslel a proč o něm mluvil jako o Mohamedánovi. Ale nebude někdo takový vidět dějiny svým pohledem? Proto jsem myslela na více zdrojů, nejlépe i od "protichůdných" autorů a z toho vybrané záznamy událostí, které se shodují.

  Kdyby má ruština byla aspoň trochu aktivní, určitě bych mu dávno napsala ;-)

  (taky mě napadá, když se pořád tak válčilo, kde se brali noví bojovníci a kdo tu Tartarii budoval).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá Alexandrie, já bych toho chtěla... :-) Jenže v tom je právě kouzlo pátrání v dávných časech, že nikdy nevíme nic nabeton. Vždycky nám naštěstí něco ten krásně postavený domeček z karet zbourá.
   A co se týče toho válčení - nevím, kde se ti válkychtiví chlapi pořád brali, ale když si budeš číst třeba o Caesarovi, tak ten si s Čingischánem ani trochu nezadá. I tam se ta čísla padlých a vyvražděných někdy pohybují i v desetitísících na jednu bitvu. Člověku to až vrtá hlavou, jak to že jsme ještě nevymřeli. :-(

   Vymazat
 17. Zajimavy serial, diky. Nemci a Rusove jsou jednim narodem. Ze by tento poznatek konecne dokazal, jako jediny uveritelny argument, vysvetlit, proc dochazi k preformatovani genotypu nemeckeho naroda?
  Zdravi chantu

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů