11. 12. 2016

Co by tentokrát muselo být jinak?

Tuto krátkou nedělní myšlenku opět berte s potřebou dávkou tolerance.

zkamenělé kladívko - prvohory
Poslední dobou se v myšlenkách (Hunter promine) zabývám úvahou, co by muselo být jinak, aby naše současná civilizace nedopadla, jako ty předchozí. Věřím tomu, že Země v celé své historii hostila více než jednu - tu naší. Dokonce více než dvě nebo tři. Předpokládám, že jich bylo alespoň pět - šest, klidně i víc. Netvrdím, že jejich jednotlivci nám byli podobní jako vejce vejci ve všech případech. Ale vypadá to, že žádné z nich se nedařilo vzkvétat na věky i přes svoji z našeho pohledu neuvěřitelnou, technologickou i duchovní úroveň. Myslím si ale, že všechny, včetně té naší, měly mnoho podobného. Nezačínaly od nuly, tedy od primitivních polozvířat, kterým nějakou náhodnou mutací nabobtnal mozek a ten jim pak umožnil se vyvíjet dál. Kdepak. Řekl bych, že všechny sem na Zemi přišly už velmi vyvinuté. Už z logiky věci - cestování v mezihvězdných měřítkách není záležitostí použití kyje a tenisek z březové kůry, že? Zde se potom rozrůstaly a dále vyvíjely. Některé samy jiné za pomoci zde již existujících vyšších forem života, kterým pomohly doslova katapultovat se k inteligentnímu životu. Zda šlo o genetické zásahy nebo tvorbu takzvaně na zelené louce, ponechám stranou.
1500 let staré kolumbijské hračky
Další podobností bylo, že konstruktivní vývoj byl dříve či později narušen. A pak už to šlo z kopce. Zda k onomu narušení vždy došlo ze stejných zdrojů či příčin, mohu jen spekulovat, ale podle mne ano. Po narušení harmonie v nejvyšším bodě vývoje zřejmě vždy došlo k pádu civilizací nějakým druhem globální katastrofy, kterou bych spíše měl nazývat apokalypsou. Možná šlo o náhody jako pád velkého asteroidu, náhlé masivní posuny magnetických či dokonce světových pólů s následnými přírodními kataklyzmaty. A možná to nebyly náhody, ale úmysl nové přicházející civilizace nebo úmysl všehomíra s bleskovrhačem v ruce.
Poté, co byla civilizace zcela nebo téměř zcela zničena, po uklidnění přírodních živlů a navrácení vhodných podmínek přišla na scénu civilizace další. Někdy nová, opět z dálav vesmíru, jindy jako zbytky té předchozí, které díky svým znalostem věděly o přicházejícím konci a včas se uchýlily buď do skrýší pod povrchem Země, nebo mimo planetu. Tak jako tak, opět tato nová civilizace nezačínala od nuly - od kamenných nástrojů, jak je nám vtloukáno do kebule. Oněch pár přeživších či spíše jejich potomků mělo k dispozici část znalostí svých předků. Ty pak použily ku prospěchu celé civilizace a ta začala rychle vzkvétat - anebo ku prospěchu osobnímu. Pak ale vzkvétala jen určitá malá skupina a zbytek populace byl zneužit jako pracovní síla. Pochopitelně své znalosti a znalosti předků museli v takovém případě ponechat v přísném utajení.
hieroglyf v Abydosově chrámu
Ale i v případě sdílení znalostí a rozkvětu celé civilizace se opět po nějaké době začala vyčleňovat malá skupina, která chtěla koncentrovat moc do svých rukou a manipulovat zbytekem obyvatel. Rozkol v takové civilizaci vedl k postupné ztrátě znalostí, stále větším rozdílům mezi elitou a zbytkem až do bodu, kdy se ke slovu opět dostala nějaká katastrofa, která oznámila další "game over".
A takto pořád do kola a do kola...
Naše současná civilizace na tom není jinak. I přes oficiální dezinformace o historii planety i člověka opět velmi malá skupina lidí či bytostí zneužívá znalosti civilizací předchozích, které si buď předávají z generace na generaci, nebo z utajených archeologických nálezů. Nedivil bych se ani, kdyby šlo o výměny za protislužby s entitami jiných než pozemských, často pochybných původů. A to již po tisíce let. To, že teoreticky neměla vyspělá technologie existovat v dobách starověkého Egypta nebo ještě před ním, neznamená, že opravdu neexistovala. Pouze o ní masy neměly a stále nemají ponětí. Možná se s časem mění forma, ale způsob, jakým je vedena celá civilizace, je po celé věky stále stejný. Základem je, že manipulovaná většina si nesmí být vědoma toho, že je manipulována. Ale zároveň k tomu musí jistým způsobem dát svůj souhlas. K tomu sloužila a slouží náboženství ve všech podobách. A v dnešní době i tzv. zábavní průmysl.

Tak si tedy říkám, co by muselo být jinak, abychom my, naše současná civilizace, nedopadli stejně jako ti před námi?


(©)2016 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

21 komentářů:

 1. "Po mnoho pokolení, pokud v nich působila božská přirozenost, byli poslušní zákonů a chovali se přátelsky k sourodému božskému plemeni; měli smýšlení pravdivé a veskrze ušlechtilé, vedouce si v každému osudu i vespolek mezi sebou mírně a s rozumem. Proto pomíjejíce vše mimo mravní i tělesnou dokonalost málo cenili vezdejší statky a lhostejně, spíše jako břímě nesli spoustu svého zlata i ostatního majetku.
  Nebyli opojeni rozmařilostí ani neupadali v chyby, ztrácejíce pro bohatství vládu nad sebou samými, nýbrž střízliví bystře hleděli, že i všechny tyto statky rostou ze společného přátelství, spojeného s dokonalostí, kdežto shonem za těmito věcmi a ceněním jich hynou tyto věci samy a ono přátelství hyne spolu s nimi.
  Z takovýchto zásad pak a působením božské přirozenosti dosud v nich trvající rostlo jim všechno, co jsme dříve vylíčili. Ale když božská částka v nich zmizela, směšujíc se opět a opět s mnohým živlem smrtelným, a povaha lidská nabývala převahy, tehdy již nemajíce síly snášeti vezdejší statky, kazili se a ohyzdnými se jevili tomu, kdo dovedl viděti, protože ztratili nejkrásnější z nejvzácnějších statků; ale lidem, neschopným viděti život vpravdě blažený, zdáli se právě tehdy nejkrásnější a nejblaženější, když se plnili nespravedlivou zištností a mocí. Tu pak bůh Zeus, podle zákonů kralující a svou mocí toto všechno vidoucí, zpozorovav, že řádné pokolení jest v bídném stavu, pojal úmysl uvaliti na ně trest, aby zmoudřeli a napravili způsob svého života; shromáždil všechny bohy do jejich nejslavnostnějšího příbytku, který stojí uprostřed všehomíru a z něhož jest viděti všechno cokoli bylo stvořeno, a shromáždiv je pravil: ......

  A jak to prosím pěkně pokračuje? To bychom všichni rádi věděli a s námi už asi 2 400 let zástupy filozofů, filologů starých jazyků a badatelů zabývajících se Atlantidou. Avšak Platonův dialog s příběhem o Atlantidě končí stejně nečekaně jako výše uvedený odstavec. Je to nepochopitelné, neboť po dialogu Kritias napsal Platon ještě další díl. Proč chybí konec pověsti o Atlantidě? "

  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Domýšlejíc si to, co skryto mezi řádky, shledati musím, že o jednom a tomtéž psáno jest :-)

   Nenimito,
   kdysi jsem četl od Plůdka Nepřítele z Atlantídy. Náhoda tomu asi chtěla, že zrovínka včera jsem si řekl, že si tuto knihu přečtu ještě jednou. Jsem bytostně přesvědčen, že jde o více, než autorovu pisatelskou představivost. I kdyby samotný konec Atlantidy měl jinou formu, než je v díle uvedena, příčiny k němu vedoucí, podle mne sedí jak prdítko na hrnec. A stejně je to asi s chybějícím koncem Tebou uvedeného textu. Není podstatná forma (jak Zeus ztrestal zhýralé člověčenstvo), ale to, co vedlo k tomu, aby shromáždil další bohy a "pokecali si" o tom.
   (pochopitelně se bavím v symbolické rovině, kdy Zeus není podle mne bytost z "nejslavnějšího příbytku")

   Vymazat
  2. Když už jsi zmínil hieroglify a Abydos... a jiné.
   Podle mne existují dva druhy zápisu a "tesání" do kamene. Myslím, že jedna je předpotopní a druhá po potopě. Ten první od druhého se pozná tím, že ten první "vystupuje" z kamene a ten druhý je "zapuštěn" do kamene. Fantazii technologií v pracnosti rozdílu obou zápisů nechám na každém jednotlivci.....
   A v Abydosu je k vidění oboje:-)

   A není zvláštní, že by údajně popovodní přestěhovaná "Atlanstká civilizace" vytvářela daleko technologicky "jednodušší" výtvory než ta předpotopní? Když byla ta Atlanstká údajně nejvyspělejší předpotopní?

   nenimito

   nenimito

   Vymazat
  3. Byl jsi rychlejší:-)

   Pokud nevěříš na Otce Slovanů Peruna, Otce Vikingů Thóra, nejde ani věřit na Dia, neboť je to jedna a ta samá "bytost":-)

   nenimito

   Vymazat
  4. Pludek podle mne čerpal z mnoha antických filosofů a jeho možná až velmi levicové zaměření filosofie zapadá i do dnešní doby "cizáků"... nebo managerů, bankéřů a stvořených národů?

   "Jejich filozofie je osobní prospěch i za cenu škod ve společensti, uprostřed něhož žijí. Kde se usadí, jako by se zanítil vřed v těle národa.“

   nenimito

   Vymazat
  5. Jeho tvorbu ani politické zaměření vůbec neznám. Mě velmi silně zasáhl právě ten Nepřítel z Atlantidy. Romány nečtu, vlastně toto byl první a zatím jediný a ani nevím, proč mi tehdy přistál v ruce.
   Možná ani tak nešlo o obsah románu, jako o to, co se mnou čtení dělalo. Příčin může být habakuk :-)

   Promluvy Zeleného hada
   "Nebudiž Rownosti, aniž Swobody, aniž Bratrstwí!
   Gsau to toliko Slowa, gichžto užíwati musíte
   mluwíce k giným, chtíce ge učiniti služebnými.
   Naším gediným Zákonem budiž Moc!
   Chtice Moci dosíci, uweďte v Lidi Strach
   a welikau Žádostiwost po Rozkoších,
   Pýchu a Neswornost,
   aby geden druhého měl v Nenáwisti..."

   Vymazat
  6. :-) Je jedno, jak je barevný, je to HAD, lépe řečeno Bazilišek, král Hadího rodu.... naši předci mu říkali Кощей бессмертный...
   "A budeť-li mluwiti ten, který si říká Posel Prawdy,
   tak, že nepatří Wám učiti kohožkoli,
   aniž zwěstowati cožkoli gest nowého
   blízko i daleko, alebrž těm to přísluší,
   kdož budau k tomu ustanoweni ode wšech swobodnau Wůlí
   a které rowněž mohau wšichni swau Wůlí
   jejich Úřadu zbawiti,
   pogmenujte ho Bláznem nebo Bezbožníkem."

   nenimito

   Vymazat
  7. A opowážiť-li se onen Posel Prawdy takto mluwiti,
   že Waše Práwo gest rowno Nepráwu
   a Waši Moc gste nabyli,
   aniž by Gste k ní byli ustanoweni těmi, které saudíte,
   nýbrž což gest Práwem a co Nepráwem nechť rozsaudí ti,
   kteří k tomu byli swobodně powoláni,
   gsauce sprawedliwí a maudří a ctní,
   ukamenugtež ho, spaltež jeho Tělo
   a ukřížugtež ho na Wěky Wěkůw.
   Tak promluvil Zelený had potřetí.

   Vymazat
 2. Začetl jsem (opět) se do Nepřítele z Atlantidy a padá mi brada úžasem, jak nadčasová je. Jestli poukazovala na skryté společenské děje a přitom všem vystavené na očích v době jejího napsání, pak dnes platí stonásobně. Tomu říkám Odhalení.
  Jen si říkám, kolik asi vrstev sdělení, které mi dnes unikají, ještě má... Tak snad příště :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Michal,Vla Bi prajem vam krasne sviatky. MAilo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mailo,
   díky! I tobě ať je hezky. :-)

   Vymazat
  2. Mailo,
   děkuju! I já Tobě přeji příjemné svátky.

   Vymazat
 4. Michale, první věta mě zabila :-DDDDDDDDDDD

  Ale souhlasím. Manipulovaná většina si není vědoma, že je manipulována. Náboženství, politika... a když se lidi začínali probouzet, nastoupil zábavní průmysl, potom spotřební průmysl, dále kult osobnosti - všichni jsme individuality, originál... (žádná zodpovědnost vůči společnosti).

  Je to právě o tom Matrixu. Život v Matrixu je pohodlný, nic se neděje, regály přetékají jídlem s chemií, která tvrdí našemu mozku, že nám to chutná. Horší je, když jsou jedinci, kteří se snaží odpojit, systém po nich jde. A začíná to těma klasickýma nálepkama (já se za své nálepky nestydím, jsem prostě hnusný rusofil, xenofob, extremista... :-D ).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alexandrie,
   je jenom škoda, že to těmi nálepkami nekončí.

   Jinak včera jsem zachytil jedno video, kde bylo řečeno, že mnohé likvidace pozůstatků dávných kultur jsou vedeny účelově (v místech urputných bojů - asi náhodička), protože kdosi v jejich zdech hledá ukryté technologie předků. Některé pozůstatky dávných kultur prý zakrývají mnohem, mnohem starší stavby ještě starších civilizací ukryté pod nimi. Nemohl jsem si nevzpomenout na články Vlabi o Palmíře :-)

   Vymazat
 5. Vlabi, Michale, děkuji moc za Vaše stránky. Objevila jsem je přesně před rokem.
  Přeji Vám i všem čtenářům krásné a pohodové vánoční svátky plné opravdové lásky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Alexandrie,
   moc Ti děkuji za energií nabité příspěvky. A i já Tobě přeji ve štěstí prožité svátky a v dalším, zajisté zajímavém roce, mnoho odpovědí :-)

   Vymazat
  2. Michale, děkuji moc :-)

   Odkaz na Alexandrovce nedám, hodně mě to zasáhlo :-(((( ;(

   Vymazat
 6. Od Pludka mě zajímá Takových tisíc let a Horami jde březen. Ta konkrétně není dobře hodnocena, ale anotace mi přijde zajímavá. Nečetl jste někdo?

  OdpovědětVymazat
 7. Blahoslavený, chudobný duchom. Tak si pripadám,spokojný a šťastný pri čítaní takýchto úvah, i ked si myslím , že sa počas môjho života už pravdu nedozviem. Nezávidím ani jednomu milionárovi a ani jednomu najmúdrejšiemu iluminátovi. Majú väčšiu možnosť niečo pokaziť. Mne stačí úroveň môjho premýšlania, som možno niekde na spodnom stupni rebríčka

  , no som spokojný . Preto si myslím, že som mal krajšie detstvo, bolo nás osem, /,,klobásku som voňal a chlieb jedol´´/ ako nejaký jedináčik v zlatej klietke, ktorý mal na čo si pomyslel.Ja som pásol kozy a barance so spolužiakmi.
  Mne pripadá, že vývoj galaxií,zeme,civilizácií, človeka, rastlín, bunky a tak dalej je podobný, od semiačka k plodu a medzitým je tá krása vývoja.
  Mám rád Eisteinovu myšlienku: Všetko je určované silami, ktoré vôbec nemôžeme ovládať. Platí to pre hmyz i pre hviezdu.Ľudia, rastliny,alebo vesmírny prach- všetko a všetci tancujeme podľa nápevu od neviditeľného píšťalkára.
  Stránke dakujem za vela, dokonca i za rady u HHO u môjho skútra. Michalovi a všetkým diskutujúcim všetko naj v novom roku, dozrievajme. Roman

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Romane,
   moc děkuju za příjemný komentář :-) I já Tobě přeju mnoho výzev a jejich zdolání.

   Vymazat
 8. Pokud to není otázka čistě řečnická, dovolil bych si nasměrovat na materiály KSB, kde jsou dané otázky obstojně zodpovězeny (i proč to zde vypadá tak jak to vypadá, i co je třeba dělat, aby to nedopadlo jako posledně...)

  OdpovědětVymazat

Žádáme diskutující o slušnou formu při vyjadřování. Odkazy bez krátkého popisu, oč se jedná, budou mazány. Anonymní komentující žádáme o podpis (nick).
Názory v diskuzi se nemusí shodovat s názory redakce blogu.