11. 6. 2019

Černobylská havárie byl teroristický útok

- aneb malý příspěvek k hranému dokumentu USA / Velké Británie, který v tyto dny vysílá v podobě pětidílné série kanál HBO

Nejsem fyzik a jaderný už vůbec ne, takže překlady odborných partií prosím berte jako velmi laické. Ale jsem přesvědčena, že právě na tomto případu je markantní, jak snadno je možné překroutit historii a manipulovat tak s většinovou populací, která nemá čas (a mnohdy bohužel ani zájem) hledat si alternativní informace a bezmezně věří televizi – že jsem uznala za potřebné s článkem čtenáře seznámit.
Pokud snad je tu někdo, kdo by byl ochoten případné nedorazy v překladu napravit, velmi bych to uvítala.


Podle zprávy Komise OSN začala katastrofa v Černobylu 26. dubna 1986 v 1:23:40, kdy operátor během experimentu stiskl tlačítko, aby blokoval automatickou ochranu reaktoru před přetížením. Tento muž zemřel v nemocnici na ozáření a nikdy nepochopil, v čem se dopustil chyby. Nikdo dosud neobjasnil obyvatelstvu objektivní obraz, proč reaktor explodoval stisknutím jediného tlačítka a jaké byly výsledky vyšetřování.

Protože autor tohoto článku byl v té době sám v kruzích vojenských technických specialistů SSSR, může dosvědčit, že už na podzimu roku 1986 vojenští specialisté v řadách lékařů, plukovníků a kandidátů technických věd dospěli k jednoznačnému závěru, že se jednalo o teroristický čin, sabotáž. O tom se zcela otevřeně informovalo na vojenských technických univerzitách SSSR a pro armádu to nebylo tajemstvím. V roce 1986 nebylo známo jen kdo, proč a za jakým účelem. Dnes je už vše nejen známo, ale i publikováno v otevřených zdrojích a je možné dát odkazy na vědecké publikace.
Vzhledem k tomu, že existuje mnoho textů o havárii v Černobylu a pro nepřipravené čtenáře je těžké vše pokrýt, předkládaný článek informace shrnuje a činí závěry.

Výbuch černobylské jaderné elektrárny
V přírodě chemický prvek uran sestává ze dvou jeho izotopů: 0.7% izotop s atomovou váhou 235 a zbytek je izotop s atomovou váhou 238. Palivo je jen izotop uranu-235. Když je neutron zachycen (absorbován) jádrem uranu-235, stává se nestabilním a téměř okamžitě se rozdělí na dvě, většinou nerovné části uvolňující velké množství energie. Při každém jaderném štěpení se energie uvolňuje miliónkrát více, než když se spálí molekula oleje nebo plynu. Ve velkém reaktoru, jako byl Černobyl, při provozu se za plného výkonu spálí denně čtyři kilogramy uranu.
Obvykle se v energetických reaktorech nepoužívá přírodní, ale obohacený uran-235. Většina z nich je U-238, a proto jím absorbuje značné množství neutronů. Jádro uranu-238, po absorpci neutronu, je nestabilní a přes dvojitý rozpad se promění v chemický prvek plutonium-239, který je také schopný se rozdělit, když absorbuje tepelné neutrony, jako je uran-235. Vlastnosti plutonia jako paliva se liší od uranu a s dostatečně velkou akumulací po delším provozu reaktoru mírně mění fyziku reaktoru. Služby atomových elektráren pravidelně nahrazují použité palivové články, což je uvedeno v zápisech provozu stanice.
Ve zkušebním programu reaktoru (který probíhal onoho osudného dne) nebylo nic výjimečného, obvyklý program kontroly stavu turbíny a jejích ložisek. Program získal proslulost pouze v souvislosti s nehodou, ke které došlo při jeho provádění. Neexistuje žádná technická souvislost mezi havárií a tímto zkušebním programem. Test reaktoru na jedné straně jen konáním personálu maskuje diverzi, ale na druhé straně se klíčovým milníkem jeví něco jiného – zastavení reaktoru v (konkrétním, předem) určeném čase. Pokud by před zkouškami došlo k náhodnému automatickému spuštění ochranného systému, k nehodě by došlo stejně.
Po přezkoumání všech dokumentů vyšetřovací komise nenalezla odchylky od parametrů norem. Až po stisknutí tlačítka pro nouzovou ochranu (AZ) žádné nebyly. Systémy centralizované kontroly a zejména program ДРЕГ nezaregistrovaly do 01 hodin 23 minut 40 sekund, tedy do momentu stisknutí tlačítka AZ, žádné změny parametrů práce reaktoru a nebyla tu žádná technická příčina pro spouštění záchranného systému ochrany v automatickém režimu bez účasti operátora.
Komise Gospromatomnadzor, které předsedal Valerij Brunša, shromáždila a analyzovala velké množství materiálů a, jak je uvedeno ve zprávě, nedokázala stanovit spolehlivou příčinu pro aktivaci AZ v automatickém režimu. Reaktor se utlumil po skončení práce samotným operátorem.
V 01:23:40 bylo zaznamenáno stisknutí tlačítka AZ reaktoru pro vypnutí reaktoru po skončení práce. Toto tlačítko se používá jak v nouzových situacích, tak i za normálních podmínek k zastavení reaktoru. Tyče řídicího a ochranného systému (СУЗ) v množství 187 kusů přešly do aktivní zóny a podle všech kánonů měly přerušit řetězovou reakci, což se však nestalo.
V 01:23:43 byly zaznamenány havarijní alarmy při překročení výkonu a snížení doby zrychlení reaktoru (vysoká rychlost zvýšení výkonu). Tyto signály by měly spustit systém СУЗ a tyče AZ by měly jít do aktivní zóny, ale ony už jdou od stisknutí tlačítka AZ. Objeví se další výstražné příznaky a signály: prudký růst výkonu, růst tlaku v chladicím systému atd.
V 01:23:47 nastala exploze, která otřásla celou budovou, a po 1 - 2 sekundách další, ještě silnější. Tyče AZ se zastavily, aniž by prošly polovinu trasy. Reaktor RBMK-1000 čtvrtého bloku elektrárny Černobyl byl odpálen tlačítkem nouzové ochrany (AZ) během sedmi sekund. Operátoři elektrárny v podstatě nemohli nic dělat.
Reaktor RBMK je velký. Některé jeho části se mohou chovat jako nezávislé reaktory. Při zapnutí AZ, když současně vstupuje do zóny velký počet tyčí, může být vytvořena lokální kritická hmota ve spodní části zóny s tyčemi a může dojít k jadernému výbuchu.
Když je jádro ochranného systému stále v mezilehlé poloze, voda ze spodní části kanálu již byla vytěsněna a začíná aktivace paliva ve spodní části. To znamená, že když se tyče pohybují dolů v počátečním stadiu vypínání reaktoru, naopak začínají urychlovat reaktor a teprve potom ho zaseknou. Systém nouzové ochrany (AZ) zvládá svůj účel při velké zásobě rozpětí reaktivity. S malou zásobou selhal. Pozitivní reaktivita může být provedena podle výpočtů po nehodě „do jedné beta“. Až po 5 – 6 sekundách začne obrana plnit svůj účel a zasekne reaktor. Reaktor explodoval v sedmé sekundě…
26. dubna 1986 po stisknutí tlačítka AZ ochrana zapracovala v plném rozsahu a odpálila reaktor.
Jedenáct let předtím, v roce 1975, na prvním bloku Leningradské atomové elektrárny, když stoupl výkon po sepnutí AZ, došlo k nehodě, která nastala s prasknutím technologického kanálu kvůli přehřátí nevelké jaderné zóny. Snížení výkonu v této části ponořením tyčí a jejich vytažením na jiných místech nebylo možné. Po havárii provedla inspekci reaktoru komise IAE a NIKIET a v roce 1976 vytvořila doporučení pro zlepšení charakteristik RBMK, která měla být základem pro opatření v následné modernizaci elektráren tohoto typu. Ale modernizace neproběhla, což i vešlo ve známost. 
Takže po dobu 10 let před havárií v Černobylu výzkumníci z Ústavu pro atomovou energii - Institut atomové energie I. V. Kurčatova a NIKIET, Výzkumný a vývojový ústav energetiky N. A. Dolležalja v Moskvě - věděli o problému, ke kterému může dojít při spouštění tyčí AZ a urychlování reaktoru v počáteční fázi jeho odstavení. Technické zdůvodnění modernizace bylo na papíře a samozřejmě se stalo známým i zájemcům v SSSR a USA, kteří měli dost času na ověření a matematické modelování havárie. Mohli matematicky spočítat tvorbu lokálního kritického množství ve spodní části jádra a při určitém složení paliva předpovědět jeho výbuch.
Rozběhnutí reaktoru, ke kterému došlo v noci z 26. dubna, by totiž bylo v zásadě nemožné při standardním obsahu paliva. To znamená, že pokud by palivo v reaktoru odpovídalo předpisům, pak by nedošlo k žádnému rozběhu reaktoru a neexplodoval by.
Do aktivní zóny však bylo úmyslně dodatečně zavedeno palivo nestandardního složení z atomových ponorek s velkou produkcí plutonia 239. Informace o tom je v současnosti otevřeně publikovaná jaderným fyzikem Nikolajem Kravčukem. Tento věděc je absolventem katedry teorie atomového jádra Fyzikální fakulty Moskevské státní univerzity Lomonosova a jeho závěry zkontrolovali profesor, doktor technických věd I. A. Kravcov a doktor fyzických a matematických věd V. A. Vyšinskij.

Od 1. dubna do 23. dubna 1986 se „stav jádra reaktoru výrazně změnil. Takové změny se nestaly náhodou, ale v důsledku dobře naplánovaných, předem realizovaných akcí,“ píše Kravčuk. „Na čtvrtém bloku se nacházelo maximální množství radioaktivních materiálů 1500 Mki. V době testování byl reaktor ve velmi nestabilním stavu s poklesem výkonu. Navíc v některých jednotkách reaktoru bylo více vysoce obohaceného paliva z jaderných ponorek (plutonium-239)."

Právníci tedy musí vzít v úvahu závěr technických odborníků:
Malá část jádra reaktoru explodovala v důsledku ponoření grafitových tyčí k zastavení reaktoru. Místo snížení aktivity zóny došlo k prudkému zvýšení aktivity v počátečním stupni ponoření tyčí při abnormálním palivu v reaktoru, což byla technická příčina exploze jaderného reaktoru. Samotná skutečnost užití nestandardních aktivních prvků vytvořila podmínky pro výbuch elektrárny a zastavení reaktoru po experimentu se stalo spouštěčem výbuchu. Nouzová ochrana (AZ) se stala urychlovacím zařízením.


Radioaktivní kontaminace terénu a poškození obyvatelstva
„Výbuch jaderné elektrárny zabije stovky, ale miliony lidí zemřou na radioaktivní kontaminací,“ i toto je jasné armádám a lidem s vyšším technickým vzděláním. Proto je nutné tuto fázi sabotáže posuzovat odděleně a co nejnázorněji.
Nikolaj Čečerov, který studoval vnitřní části reaktoru po dobu 20 let – od roku 1986 do roku 2005 – poskytl rozhovor, kde řekl, že on a ostatní výzkumníci byli schopni zkontrolovat téměř všechny prostory čtvrtého bloku – centrální sál a všechny prostory pod reaktorem. Uvádí následující: 

„Podařilo se nám zkontrolovat všechny akumulace tavenin obsahujících palivo a bylo zřejmé, že se taveniny dostaly do bublinkového bazénu (nádrž určená pro příjem páry v případě havárie). K žádnému výbuchu par, kterého se vládní komise tak obávala, nedošlo. V šachtě reaktoru a v prostorách pod ním také nebyly nalezeny žádné stopy výbuchu. K viditelnému poškození, to znamená takovému, které bychom viděli na vlastní oči, došlo přímo v centrální hale. Výbuch byl jeden a byl jaderný,“ říká vědec.

Dále uvádí, že při kontrole šachty se ukázalo, že je prázdná. Co víc – nenašli tu žádné stopy hoření, dokonce ani barva na kovových konstrukcích byla neporušená. Čečerov tvrdí, že všechny zprávy v novinách, že grafit v reaktoru hořel téměř dva týdny, byly absolutní výmysly. 

„To vše je z neznalosti toho, že grafit reaktoru RBMK nehoří! Tato legenda byla potřebná k vyhlášení existence aktivní zóny v šachtě," řekl.
„Nám, lidstvu jako celek, konkrétním zemím a většině lidí, kteří byli v oblasti následků jaderné havárie, se podařilo přežít jadernou katastrofu. S těžkostmi, se ztrátami, s obrovskými morálními a psychologickými následky, ale přežít. Je důležité si uvědomit, že to byl jeden z největších reaktorů na světě, a zřejmě hroznější havárie reaktoru než katastrofa v Černobylu na zemi nemůže být,“ domnívá se Nikolaj Čečerin.

Jaderný výbuch části jádra reaktoru vyhodil do stratosféry mnoho desítek tun radioaktivních látek a tento materiál, bez ohledu na události v jaderné elektrárně v Černobylu, měl být zaznamenán všemi ostatními službami civilní obrany a vojenskými jednotkami.
Vojensko-politická situace v roce 1986 byla velmi napjatá, Spojené státy doslova ohrožovaly SSSR nukleárním útokem. Síly a prostředky civilní obrany byly na nejvyšší úrovni připravenosti, což se nikdy předtím nestalo a ani po té až dosud.
Vojenské jednotky strategických raket a raket středního doletu v Bělorusku a na Ukrajině sledovaly radiační situaci v automatickém režimu a bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost informací o havárii v Černobylu musely reagovat nezávisle. A také reagovaly. Armáda stanovila úroveň radiace a chápala to jako začátek jaderné války s okamžitým uvedením jednotek do nejvyššího stavu bojové pohotovosti a provedla opatření na ochranu před zbraněmi hromadného ničení na místech svého rozmístění na všech územích radioaktivního spadu.
Každá jednotka začala samostatně provádět opatření na ochranu proti zbraním hromadného ničení - všechny soupravy raketových zařízení byly současně uzavřeny v podzemních prostorách s autonomní podporou života, zatímco manželky a děti zůstaly na povrchu se všemi následky a hrůzou otců a manželů - důstojníků pod zemí.
Armáda si je dobře vědoma toho, co je radioaktivní kontaminace a jak důležitá je rychlost přijímání opatření na ochranu obyvatelstva, protože úroveň radiace je v prvních hodinách po jaderném výbuchu a ve vypadávajících srážkách nejvyšší.
Úroveň radiace z radioaktivního spadu je silně závislá na čase, který uplynul od okamžiku výbuchu. To je způsobeno poločasem rozpadu a v prvních hodinách a dnech hladina záření značně klesá v důsledku rozpadu izotopů s krátkou životností, které tvoří většinu radioaktivního spadu. Následně úroveň záření klesá velmi pomalu v důsledku částic s dlouhým poločasem rozpadu. Míra poklesu radiační úrovně je známa všem absolventům střední školy SSSR ze základního vojenského výcviku a v moderních měřících jednotkách vypadá jako na následujícím obrázku. Pokles úrovní radiace nastává exponenciálně.

Pravidlo "sedmi / deseti", které se vyučuje ve škole a v armádě

V roce 1986 se používaly instrukce pro obyvatelstvo a civilní obranné síly, jejichž dodržování bylo všem známé díky panelům v prostorech každé školy a organizace. Rychlost působení sil a prostředků civilní obrany je pro přežití obyvatelstva zásadní.
Armáda proto okamžitě informovala velitelství o úrovních radiace na svých místech a představitelé Moskvy velmi dobře věděli o stavu radioaktivního znečištění od prvních minut radioaktivního spadu. Prostředky civilní obrany však z nepochopitelných důvodů vůbec nebyly zapojeny a došlo tak k maximálním ztrátám obyvatelstva. Záměr tedy byl zřejmý...

V této souvislosti malá perlička:
Někdy kolem roku 1996 položil autor tohoto článku Michailu Gorbačovi otázku: „Proč nebyly nasazeny síly a prostředky civilní obrany? Postižení obyvatelstva bylo obrovské! Znehodnotili jste všechny peníze Sovětského svazu vydané na vytvoření systému civilní obrany za mnoho desetiletí.“
A Gorbačov dal následující odpověď: „No… my jsme tehdy nevěděli, co je to radiace. Dokonce jsme dali do stolků v jídelnách vědců odposlouchávací zařízení, abychom z jejich rozhovorů pochopili, nakolik je to nebezpečné.“
Co na to říct...

Ale pokračujme. Novinář Igor Osipčuk hovořil s plukovníkem V. Musijecem, velitelem vojenské jednotky 74939 SGRLS „Černobyl-2" - stanice radiorozvědky a sledování startů balistických raket USA. 
Otázka: Černobyl-2 a Černobylská elektrárna byly postaveny jen devět kilometrů od sebe - je v tom nějaký praktický smysl?
Odpovědi: ...Z jaderné elektrárny v Černobylu jsme dostávali elektrickou energii. Tu jsme získávali i ze sítě ze směru od Kyjeva... O katastrofě v Černobylu jsem byl informován několik hodin po výbuchu reaktoru. Ihned jsme s náčelníkem chemické ochrany, majorem Ševčenkem spěchali do Pripjati, úroveň radiace jsme měřili už podél cesty a pak jsme na žádost městských úřadů provedli měření v Pripjati a na průmyslové základně. Asi v 11 hodin dopoledne jsem nařídil vypnout naše zařízení, protože větrací systém nasával spolu se vzduchem radiaci, což by vedlo k selhání elektronického výpočetního zařízení. Poté už Černobyl-2 nikdy nepracoval... Po katastrofě v Černobylu bylo civilní obyvatelstvo města evakuováno ve stejný den jako v Pripjati (26 hodin po výbuchu!!)... (Ostatní části zůstaly na infikovaných územích a evakuovány nebyly ani ženy s dětmi).
Otázka: Jak často jste předávali výsledky pozorování velitelskému stanovišti? 
Odpověď: Pokud jde o Černobyl-2, informace odtud byly převáděny do Solněčnogorsku-25 průběžně. Centrum pro školení specialistů komunikačních jednotek SA stejně jako objekt nebylo ještě oficiálně uvedeno do provozu. To bylo plánováno na konec roku 1986, ale katastrofa v Černobylu tomu zabránila. Objekt Černobyl-2 jako součást systému protiraketové a protikosmické obrany vzdušných obranných sil byl vytvořen s jediným cílem – zafixovat jaderné napadení na SSSR dvě až tři minuty od startu balistických raket."

Pokud bude vojenský specialista plánovat jaderný úder a radioaktivní kontaminaci konkrétní oblasti, bude se v první řadě zabývat tzv. větrnou růžicí pro tento region a dané období. Pro evropskou část SSSR převažující větry dávají výhled na radioaktivní kontaminaci oblasti, kterou odborník představí graficky. Tak bylo v důsledku teroristického činu a radioaktivní kontaminace území plánováno zabít obyvatelstvo na územích označených červeně na obrázku níže.

Převažující větry nad Evropou v období od ledna do července. Červená barva označuje plánovanou zónu radioaktivní kontaminace. Černý kruh ukazuje jadernou elektrárnu v Černobylu.Ve skutečnosti však došlo pro ty, kteří plánovali útok/sabotáž, k nečekanému. Po výbuchu vítr odnesl radioaktivní spad na sever a maximální úroveň radiace rychle se rozpadajících izotopů se dostala do Skandinávie a dále na západ, na Evropu. Konečný obraz zasažení je znázorněn na mapě níže.

Radioaktivní kontaminace evropské části kontinentu. Bílá barva označuje oblasti, pro které nejsou data

Totéž s uvedením množství znečištění.

Rozložení znečištění v jednotkách curie (Ci)
Složení radioaktivního znečištění lokality po rozpadu radioaktivních prvků s krátkou životností je uvedeno v následující tabulce:

Složení radioaktivních prvků v radioaktivní kontaminaci po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu

Fakticky byla postižena celá severní polokoule planety a postupně se radioaktivní kontaminace rozšířila na celou planetu. Lékaři zjišťují prudký nárůst rakovinových onemocnění v důsledku radioaktivní kontaminace oblastí.


Kdo je tímto teroristickým činem / sabotáží vinen?
Obvykle není tato otázka zařazena do seznamu těch vyřešených forenzním vyšetřováním, ale je problémem právním. V praxi vyšetřování trestných činů v Rusku mají soudní experti-kriminalisté právo poskytovat na základě zjištěných faktů doporučení právním zástupcům, aby mohli vypracovat verze vyšetřování a označit podezřelé osoby pro trestní řízení. V tomto případě to udělá autor článku. 
Před soudem stanulo pouze několik pracovníků elektrárny. Na základě výše uvedených skutečností je však zřejmé, že pravé viníky je třeba hledat výš, protože z uvedeného vyplývá, že událost nebyla nehodou, ale plánovanou a delší dobu připravovanou sabotáží, při níž mělo dojít k maximálnímu poškozením obyvatelstva. Obvinit je tedy třeba i tyto osoby:

- V. K. Čebrikova, KGB SSSR – (skupina Andropov - USA);
- M. S. Gorbačova, Politbyro Ústředního výboru KSSS – (USA-Anglie);
- A. T. Altunina, Civilní obrana SSSR, - odvolán z funkce a zemřel na infarkt v roce 1989;
- S. L. Sokolov, ministra obrany SSSR, – řádně odměněného třemi Řády Lenina (30. června 1971, 28. dubna 1980, 30. června 1986); zemřel v roce 2012;
- S. N. Muhu, náčelníka KGB na Ukrajině;
- V. N. Kločka, náčelníka pobočky Pripjat KGB ukrajinské SSR; otevřeně přiznal, že blokoval komunikaci a skrýval informace před veřejností: „Na klinice nás vyšetřil významný lékaře ze Spojených států a řekl, že více jak 10 let se nedožijeme."
- A. N. Aksjonova, Státní rozhlas a televize SSSR, (neprofesionál);
- S. A. Loseva, ITAR-TASS, (profesionála – úmyslně skrývané informace);
- J. A. Izraele, předsedu Státního výboru SSSR - ministra SSSR pro hydrometeorologii a kontrolu životního prostředí; osobně se účastnil výzkumů prováděných na atomových polygonech (1954 - 1970) po různých haváriích. Materiály vztahující se ke studiu radioaktivity v přírodním prostředí od 50. let 20. století publikoval v monografii „Radioaktivní spad během jaderných výbuchů a havárií“. Je to tedy odborník, který informace záměrně skrýval.

Ale obvinění jdou ještě dál.
Jaderná elektrárna Černobyl byla přímo podřízena ministerstvu energetiky SSSR. Tam také bylo stanoveno datum "zkoušky", což se stalo i datem jejího výbuchu. To vše bylo pod dohledem Anatolije Ivanoviče Majorce, který se v roce 1986 stal součástí ÚV KSSS. Co je na tomto datu zajímavé a čeho si v SSSR-Rusku okamžitě všimli? Jsou to přece židovské Velikonoce – Pesach!
Dnes už je všeobecně známo, že Spojené státy, Británie a Izrael (Rothschild & Co.) plánují útoky a války na data židovských svátků. A nejenže se tak plánují samotné teroristické útoky, ale provádějí se tak, aby na židovský svátek připadly i pohřby jejich obětí. Kriminalisté si jsou dobře vědomi toho, že symbolika je stabilním kriminálním rukopisem. Je tedy vysoce pravděpodobné, že tu konala mezinárodní zločinecká organizace.
Obyvatelé Ruska jsou přesvědčeni, že havárie v Černobylu byla teroristickým útokem provedeným Spojenými státy a určitého židovského uskupení za účelem zničení SSSR. Židovská média to ostatně ani nepopírají, naopak to silně podporují. Samotní židé často podporují své autorství výbuchu v Černobylu a jsou přesvědčeni, že to byli právě jejich lidé, kteří to udělali, aby zničili SSSR. Hovoří o tom i charkovský rabín Eduard Chodos, který směřuje podezření na sektu Chabat (video). V tomto videu, vysvětluje, že nehoda v Černobylu je teroristickým činem a podporuje tak výsledky výzkumu jaderného fyzika N. V. Kravčuka. Tato sekta je v Rusku dobře známá. Hnutí Chabad-Lubavič je úzce navázáno na americké ministerstvo zahraničí. Jejich lobbisty jsou americký senátor Joe Lieberman a Al Gore. Tito lidé stáli v pozadí teroristického útoku z 11. září 2001 v USA. I američtí vlastenečtí důstojníci důrazně upozorňují na mezinárodní židovskou zločineckou organizaci, která je podle jejich názoru odpovědná za všechny války a teroristické činy.


Vrátíme-li se k cílům teroristického útoku v Černobylu, je třeba zvážit známé prohlášení vůdce sekty Chabad, sektou uznávaného Mesiáše, Schneersona, který byl ideologem židovského extremismu.


Menachem Mendel Schneerson (1902 - 1994)


Ve svém projevu, který se datuje do roku 1994, Schneerson specifikuje cíle pro židy - vyhlazení Slovanů, Rusů a obsazení Chazarie. Chazarie je historický výmysl židů o údajně kdysi existujícím židovském státě, který musí být oživen a obnoven. Schneersonův projev zazněl těsně před začátkem války v Čečensku, které mělo být také obsazeno Chazary.
Porovnáme-li území, která Schneerson označuje za židovská, a plánovaných oblastí radioaktivní kontaminace z výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu, je tu jasná shoda okolností, která umožňuje dospět k závěru, že jaderná elektrárna v Černobylu byla záměrně zlikvidována, aby byla zabita populace na území Chazaria.


nahoře: 
očekávaná radioaktivní kontaminace z výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu; 

dole: 
údajná Chazarie, aktivně vyhlašovaná americkými židy (Chabad) jako "odvěké židovské území".Obyvatelstvo na těchto územích bylo už dříve aktivně vyhlazováno válkami, hladomory a epidemiemi.
Jak známo, při ozáření dochází ke ztrátě reprodukční funkce. Účelem teroristického útoku tedy nebyl pouze masakr obyvatelstva bezprostředně po teroristickém útoku, ale také radioaktivní ozáření s cílem narušit reprodukční funkci obyvatelstva žijícího na tomto území. 
Očistit oblast od lidí. 
Proto také ono nepochopitelné otálení s evakuací...


poznámka Vlabi na závěr:
A tak se natočil seriál. Hodně emotivní, drastický, „dokumentární“. Vychází ze základních faktů, ale sem tam se malinko „umělecky“ poupravil – něco „správného“ se přidalo, něco „nedůležitého“ vypustilo – ale hlavně se z nepopiratelných faktů vyvodily zcela jiné závěry. S jakými pocity pak odchází divák HBO od televize?
Že na vině je jen a jenom pověstný ruský šlendrián; považte, ani pořádný dozimetr v celé jaderné elektrárně neměli!
Že tam nikdo nic neumí, neví, nezná a jen pije vodku a kouří, a pokud snad umí, pronásleduje ho KGB.
Protože v prvním socialistickém státě se žilo v tísnivé atmosféře permanentního sledování.
Že Rusovi na postu se nedá věřit ani nos mezi očima.
Že hodný Gorbačov skutečně nevěděl, netušil,…? A nevěděla ani armáda, ani civilní složky... Jen ta jediná fyzička kdesi v Bělorusku...

Takže podtrženo a sečteno: kdyby nic jiného, tak ruské jaderné reaktory „ani náhodou“, máme tu přece Westinghaus!


Podle článku A. N. Kolmykova, zástupce vedoucího pro vědeckou práci soudně-expertního ústavu ЦНЭАТ, Samara
zdroj: http://antisionizm.info/CHernobilskaya-avariya-eto-terakt-1003.html
překlad: Vlabi


37 komentářů:

 1. Velke diky Vlabi za tento clanek.
  Pri sledovani toho serialu od HBO jsem uplne citil tu zapadni propagandu. Ano,umeji to hezky natocit, a jsem si jist, ze mnoho lidi to jen utvrdi v jejich nazoru, ze v SSSR nic nefungovalo a nikdy nic dobreho odtud neprislo. To je bohuzel (nebo byla) prednost zapadu, jak umeji sikovne manipulovat s fakty skrze jejich filmy (hlavne ty Hollywoodske).
  Mart'as

  OdpovědětVymazat
 2. Jenom doplním, že vojenská jednotka 74939 SGRLS „Černobyl-2" = radar Duga. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Duga_(radar)

  O tomto radaru se v souvislosti s Černobylem nikde nepíše. Sám jsem se k tomu dostal před lety náhodou. První, co napadne každého a to nemusí být velký konspirátor, že výbuch v Černobylu sloužil k vyřazení tohoto radaru z činnosti.

  OdpovědětVymazat
 3. Všetko čo napíšem je myslené ironicko sarkasticky
  kôň žerie seno

  v každej jadrovej elektrárni je JEDNO tlačítko ktoré spôsobí výbuch

  pyramídy postavili pomocou medených dlát a doprava bola zabezpečená po drevených koloch

  no, tak to by som musel byť zhulený aby som tomu uveril

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K tým pyramídam, už to inovovali. Vraj ich stavali s pomocou postupne vŕšených násypov.:)

   Vymazat
  2. Milý pán "Kôň Žerie Seno".
   Pri sabotáži to môže byť kľudne aj jedno tlačítko, ktoré spôsobí výbuch. Preto sa tomu hovorí sabotáž.

   s0lar

   Vymazat
 4. Trochu zavádějící je info o spáleném palivu. Tak, jak je to napsáno, to vypadá, že do RMBK1000 každý den někdo přihodil 4tuny uranu jako do lokomotivy:-)
  https://theses.cz/id/0oy72i/downloadPraceContent_adipIdno_7298

  Gorbačov i Andropov museli vědět o problémech, nebo alespoň jeden z nich. Jestli to zanedbali schválně nebo měli někoho nad sebou nebo z nevědomosti je otázkou.
  Nemyslím, že by poslouchali Izrael. Naopak Gorbačov nechtěl s nimi žádné vztahy a stavěl se i na stranu Palestiny. V podstatě sovět moc neuznával vznik Izraele a ignorovali ho. Teda pokud to nebylo nějaké divadlo...
  Spíš myslím, že pokud, tak v tom měli prsty ty "špičky" ve Švajcu, než krajní Chabadovci.

  Je možné, že ta schválná zanedbanost souvisí i s Dugou - sovětským HAARPem.

  V tom seznamu ještě chybí jméno Nikolaj Antonovič Dolležal - NIKIET.

  A že ta "zanedbalost" byla politické rozhodnutí je podle mne jasné z textů V.I.Borece:
  Konferenci vedl zkušený specialista (pracoval na řízení reaktorů v Tomsk-7, zástupce hlavního inženýra pro vědu KAES, zástupce vrchního náčelníka a vrchní náčelník) Ju.N.Filimoncev. N konferenci byly zmíněny všechny tehdy známé nedostatky fyziky reaktorů RBMK: kladný výkonnostní efekt reaktivity, kladný efekt reaktivity vytěsnitelů tyčí SUZ při zavádění tyčí do reaktoru, malá rychlost spouštění řídících tyčí SUZ a další. Já jsem mluvil o svých zkušenostech při havárii na LAES v roce 1975. Dva týdny jsme tlačili představitele NIKIET, aby do protokolu zanesl náš seznam opatření, která by upravila fyziku reaktoru do odpovídajícího stavu (všechna tato opatření byla na všech reaktorech RBMK přijata po havárii na ČAES v roce 1986). V této otázce byl jasným lídrem Filimoncev Ju.N. Ve výsledku projednávání nedostatků fyziky reaktorů RBMK jsem pochopil, že při současném systému pracovníci NIKIET nakrásně o všech nedostatcích vědí, ale prostě S NIMI NEMOHOU SOUHLASIT ...
  V té situaci jsme potřebovali, aby NIKIET i IAE zapsali do předpisů reaktorů RBMK, že při práci na malém výkonu s malou operativní zásobou reaktivity, kterou předpis dovoluje, hrozí nebezpečí výbuchu a uvedli opatření k odstranění takového stavu s následným souhrnem opatření k zajištění bezpeční fyziky reaktoru.
  Na to představitelé NIKIET reagovali, že pokud bude v protokolu uveden jediný nedostatek reaktoru RBMK, oni takový protokol nepodepíší. Tenkrát se k tomu Ju. Filimonce postavil takto: do protokolu se zapsala všechna opatření, seznam všech účastníků včetně představitelů NIKIET a protokol podepsal pouze Ju. N. Filimoncev.
  Protokol vyšel s označením "Jen pro služební potřebu". Na ČAES také přišel, to jsem si prověřil. Vedení elektrárny s ním bylo seznámeno.
  Po návratu na ČAES jsem vedení o obsahu konference podrobně informoval, v první řadě hlavního inženýra.
  Do havárie na ČAES v roce 1986 nebylo ani jedno opatření na zlepšení fyziky reaktoru realizováno na žádné AES v SSSR s reaktory RBMK!
  http://www.pavrda.cz/cernobyl/
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. tehdy v Praze se říkalo : KUJ ŽELEZO, DOKUD JE GORBAČOV... tu dobu si pamatuji a vše probíhalo ve velkém utajení, o havárii jsme se dozvěděli až 3 dny po té, zpětně si říkám, co bych udělala jinak? A vím, že nic, nešlo nic dělat. Gorbačov pracoval pro západní svět

   Vymazat
 5. Článek plný dezinformací, kdy se autor na začátku omlouvá, že některé technické věci "nemusí být přesné". Jen proto, aby toho český překladatel využil a rýpnul si do HBO, že "něco trochu upravili". Hlavně, že ty drobné (nicméně zásadní úpravy) udělal sám autor tohoto textu a to nevadí.

  Všichni víme, že atmosféra utajování, strachu, KGB prostě v našem milém SSSR byla. Všichni taky víme, že detaily jaderných reaktorů byly státním tajemstvím a v té době nebyl internet jako dnes... To vedlo k Černobylské katastrofě, nikoliv nějaké spiknutí.

  Prostý fakt. RBMK reaktory vyráběly plutonium a proto je CCCP nikdy neexportoval (ani není v Dukovanech - proč asi). Protože CCCP neprodával technologii na výrobu jaderných zbrání ani spojencům ve východnímu bloku. O tu se bál. Nebylo třeba ho tam nastrkávat, ten reaktor si plutonium vyráběl.

  Toliko pár faktů. Dalo by se vyprávět dál, ale obávám se, že zrovna tady to nemá moc smysl. Snad to vyvede některé méně znalé z omylu a této ruské propagandy. Nic jiného totiž tento článek není. Nehledě na to jestli Vlabi či jak se překladatel/ka nazývá o tom ví nebo ne...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechápu, jak by mohlo státní tajemství jaderných reaktorů vést k jaderné katastrofě. To je jen divná spekulace, stejně zavádějící jako v HBO.
   Souhlasím, že autor(nikoliv překladatel) toho o RBMK moc neví a také spekuluje o schválné záškodničině Chabadovců. Ale to, proč se to stalo, a jestli schválně nebo z blbosti, je podle mne jen a jen teorií každého jedince, protože neexistují žádné důkazy prokazující jasný úmysl kohokoliv, jen teoreticky možné zanedbání, a nejspíše z politických důvodů. I když u Gorbačova si nejsem jist vůbec ničím. Ten měl jasný úkol - zprofanovat a rozložit celý sovětský režim. A taky za to dostal VEEEELKOU odměnu a i Nobelovu cenu.
   Přeci nikdy NEMOHLI v NIKIETu udělat chybu ve výpočtech!! Nebo NEPOČÍTALI s tím, že při práci na malém výkonu s malou operativní zásobou reaktivity, kterou předpis dovoluje, hrozí nebezpečí výbuchu. Soudruzi, na malý výkon přeci reaktory normálně neběží!!! A už vůbec ne v Sovětském svazu, soudruzi!! přeci... !
   To, že reaktory RBMK byly schválně vytvořeny na zabití dvou much jednou ranou, tedy na energii a tvorbu plutonia, ví podle mne každý školou povinný z chemie. Tedy pokud o ni měl alespoň trochu zájem a nečetl si pod lavicí komiksy.

   Tady je taky pár zajímavostí z Pripjaťi, trochu aktuálnějších.
   https://oenergetice.cz/clanky/cernobyl
   A když už jsem zmínil komiks a teorie Černobylu:
   http://komiks.alyss.cz/zobraz.php?id=61&obrazek=16
   nenimito

   Vymazat
  2. Pokud to nechápete kolego, uvědomte si prosím, že pokud bylo něco státní tajemství, tak to nevěděli ani pracovníci elektrárny. A tím pádem nemohli počítat s problematickými scénáři. Právě problémy RBMK a jeho vypínacího tlačítka AZ5 byly některým osobám v SSSR známé, ale byly to utajované skutečnosti. Prakticky nikdo z černobylské elektrárny to nevěděl. Právě v seriálu je to velmi dobře popsáno...

   Vymazat
  3. I.N. Dodržkyn a Černobyl nemá chybu :-D

   Vymazat
  4. Doktore, měl byste si umědomit, že pokud je tenhle článek v originále propagandou, tak určitě ne ruskou, ale antichasidskou:-) (stejně jako ten server)
   Všichni odpovědní zaměstnanci okolo reaktorů v ČAES byli školeni v LAES, kde se něco podobného stalo v 1975, a tudíž všichni byli informováni. Jen se museli řídit pořád stejnými směrnicemi a nařízeními, bohužel. To proč, je podle mne dost velkou neznámou. A nikdy nikomu nijak neprokázanou s úmyslem nebo zanedbaností. Vše ostatní jsou jen něčí domněnky.
   Takže pokud to bylo státním tajemstvím, tak jen před veřejností. Měl byste si o tom skutečně najít víc informací a nejen slepě věřit objektivitě autorů HBO, kteří moc nerozlišují mezi Hrou o trůny a dokumenty. Pro ně je objektivita obojího stejná - zaujmout, pobavit a překvapit zírající diváky:-)
   Navíc doporučuji nastudovat všechny celosvětové radioaktivní havárie, nejen v elektrárnách. Možná budete překvapen...
   A vsadím se, že jste nezkusil ani pročíst odkazy v diskusích. Jen slepě hájíte objektivitu autorů zábavného dokumentu HBO s polopravdami, co se hodí do zábavy:-)
   Vlabi se tu nesnaží vytvářet nějaké propagandy. Jen se snaží poukázat na informace, které v masmédiích nejsou, a že jich často je:-) Pokud s nimi nesouhlasíte, je to jen Váš vnitřní boj;-) Svou důležitostí o nějaké propagandě a máváním úsměvnou objektivitou autorů dokumentu HBO, kteří podle mne neviděli ČAES ani z rychlíku, moc lidí asi nepřesvědčíte:-)
   nenimito

   Vymazat
 6. Neviděla jsem seriál a o Černobylu se toho za 30 let napsalo mraky. Že tu je dnes propaganda se záměrem udělat s Rusů podlidi je snad jasné, kdo tu propagandu vytváří také.
  Tisíce lidí nezemřely, zemřelo několik desítek, co jsem četla na Oslu.cz, někteří z velínu stále žijí.
  Což je divné. Divné je, že okolí Černobylu kypí životem, je to nejlepší přírodní rezervace v Evropě.
  Divné je i to, že Nagasaki ani Hirošima vylidněná nebyla, jsou to dnes moderní města a v jednom žije více než 1 milión lidí.
  Když na to lidé začali poukazovat, okamžitě se vyrojily názory, že ta bomba vybouchla nad městem a že tím pádem nedošlo k zamoření. Jen mi není jasné, jakto, že to nevěděli dřív.
  A ještě jeden poznatek, někteří z vás jistě ví, že existují chemické katastrofy, například Bhópál, tam zemřelo 8000 lidí a dodnes se tam rodí postižené děti, místo je stále kontaminované.
  Další jsou katastrofy odkalovacích nádrží, například letos v Brazílii, před léty v Maďarsku.
  Ty jsou stejně nebezpečné a je ticho po pěšině. Nikde se nic nedočteme o jejich nebezpečí.
  Jinak v době nehody v Černobylu jsem byla těhotná. Porodnice byly plné, takže nesmysly o postižených dětech jsou fantazie... Ty začaly o dost později, díky medicíně, která zachraňovala všechny narozené děti, za socialismu se předčasně narozeným dětem nevěnovala taková pozornost, dokonce je v některých zemích jako NDR, nechávaly zemřít, protože to stálo hodně financí a výsledek byl nejistý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady je ten článek na oslu.cz a diskuze pod ním http://www.osel.cz/10582-o-cem-je-serial-cernobyl.html#poradna_kotva
   Eva

   Vymazat
  2. Nadviažem na Evu. Toto je už pomali historická stránka - je to písané niekedy okolo r. 2010... Černobyl - fotky, príbehy....
   http://www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/index_cz.html
   Na stránke sa dajú prepínať jazyky. Údaje na doplnenie informácií...
   Či sú dôverihodné, alebo objektívne si určí pochopiteľne každý sám...
   Miki

   Vymazat
  3. No nazdar, převracíte realitu. Z Ruska nikdo nic dělat nemusí. Tento článek přišel právě z Ruska, protože Rusko vede asymetrickou (yep Lenny, když jsme se včera na tohle téma bavili, chybně jsem použil slovo hybridní) válku.

   Dnes tu není propaganda se záměrem udělat z Rusů podlidi. Viz seriál na HBO GO. Ukazuje i hrdinství lidí v SSSR, kteří šli a riskovali či položili své životy za to, abychom tu v EU mohli vůbec žít. I to v seriálu HBO je. Pro mě je to jednoznačně důkaz toho, že se v HBO snažili o dobře zpracováné a objektivní dílo. Prostě co nejlépe a nejzáživněji ukázat, jak to tehdy bylo.

   Naopak tento článek je jasně ruskou propagandou snažící se po 33 letech od katastrofy najednou lidem sdělit, že to nebyla chyba v konstrukci ani chyba obsluhy, ale teroristický čin. Ta nejméně pravděpodobná varianta. Nejlepším důkazem toho, že se o tom bavili lidé ve vojenských kruzích. No, ale v té době přeci SSSR nemohl podělat, že. Jak jinak se o tom měli vůbec bavit? Nedokazuje to vůbec nic...

   Za nic, tedy za cenu pár hodin práce jednoho člověka získalo Rusko desítky lidí v ČR, kteří najednou věří, že to nebyla chyba systému v SSSR, výbuch reaktoru v Černobylu. Přesně takto se vede asymetrická válka.

   Vymazat
  4. Kdo převrací realitu?
   Tak Rusko získalo za cenu hodin práce jednoho člověka desítky lidí v ČR?
   A co získal slavný západ? To, že pracujeme za čtvrtinu jejich mzdy, ale přitom jsme na 90% výkonu toho západu? Tak kdo nás vykrádá?

   Dnes tu není propaganda udělat z Rusů podlidi? Neříkejte, stačí se začíst do různých diskuzí a dostanete obrázek co si hlavně mladí myslí. Žvanění o tom jak nás Rusko několikrát napadlo, že nás obsadili, jste neslyšel?
   Dnes se nesmí ani chodit položit věnec Lidickým obětem s nápisy v azbuce, přitom potomci viníku tam klidně mohou být.
   Vy jste neslyšel, že ve 45 nás neosvobodili, ale obsadili?

   Černobyl byla chybná konstrukce reaktoru, to si můžete leckde dočíst. Víte, že Černobyl dodával elektřinu v ostatních blocích ještě dlouho po výbuchu?
   Zbylé tři reaktory zůstaly kvůli nedostatku elektřiny v zemi nadále v provozu. Druhý reaktor byl odstaven po požáru v roce 1991, první ukončil provoz v roce 1996 a třetí byl odstaven v roce 2000.

   V říjnu 2018 byla vedle bývalé jaderné elektrárny zprovozněna solární elektrárna o výkonu 1 MW, kterou provozuje společnost Solar Chernobyl, joint venture ukrajinské skupiny Rodina Energy Group a německé firmy Enerparc.

   Vymazat
  5. Dr. Hovado, 14:19, nepodceňujte internet.
   Upřesnění k vaší představě o "desítkách lidí v ČR" (patrně jsou míněni čtenáři tohoto článku): čtenost tohoto textu zde i na jiných blozích se v tuto chvíli pohybuje řádově v desetitisících. Zatím.

   Vymazat
  6. Evičko, zpětně po pár dnech zareaguji na Vaše otázky a další věty, které bych nejraději nazval bludy.

   Vaše otázka: Kdo převrací realitu? Odpověď: Konkrétně Vy, Evičko.

   Víte, on je rozdíl mezi propagandou a objektivními informacemi. Média na západě, nehledě na to, že se taky mnohdy mýlí, o Rusku informují více méně objektivně. A správně informují, že Rusko je pro nás, hrozbou. Že mladí nesnaší Rusko se nerovná propagandě, to je zcela absurdní konstrukce.

   Mladí nesnáší Rusko, protože je to jejich rodiče naučili. Naučili je to, protože mají zkušenost, jak se nám tady se sovětským svazem žilo. Stejně tak to naučili rodiče mě. To není žádná propaganda, ale předávání historie z generaci na generaci. Dnes už můžeme svobodně na Rusko nadávat, dříve to nešlo.

   A díky práci Vlabi těmto blbostem o teroristickém útoku teď někdo věří. Právě tento článek je ukázkou propagandy. Propagandy, která pochází z Ruska. Propagandy, která spoléhá na to, že Černobyl se stal 33 let zpět a lidé zapomněli. Přesně takhle se propaganda dělá Evi, vypeckujte třešně (myšleno vystupte z KSČ[M]), podívejte se na věci taky jinou optikou a uvidíte to.

   Ad Vlabi, neomlouvejte se, já sám jsem zaměnil "a" za "o" v přezdívce, abych se zde vyhnul cenzuře :-) Jinak uvádím, že počet čtenářů určitě nebude počet lidí, kteří tomuto článku bezmezně uvěřili.

   Odhadl jsem počet na desítky, protože se snažím věřit, že takových **** (doplňťe libovolný výraz označující člověka s nízkou inteligencí), kteří by věřili této konkrétní, snadno prokouknutelné, ruské propagandě tu zas tolik není.


   Jinak, ano vím, že reaktory v Černobylu byly ještě dlouho v provozu. Taky žádný z nich nebyl vystaven extrémnímu testu, který by havárii způsobil.

   Vymazat
  7. Ještě si dovolím jeden komentář tady k Evi, protože jsem v předchozím nepostihl vše řečené.

   Nechápu, jak můžete z diskuse o propagandě a především havárii v Černobylu přejít k vykořisťování západem. To je oblíbený demagogický způsob diskuse pocházející právě z extrémně levé části politického spektra.

   Já Vám popsal, jak se dělá asymetrická válka, jak se za málo získá hodně. Rusko ví, že ozbrojený konflikt se západem nemá šanci vyhrát normální cestou. Atomovky? Earth Game Over. Pozemní operace? Nesmysl, Rusko nemá kapacitu na obsazení USA. Co jiného zbývá, než tyto asymetrické operace, přetahovat se o vliv. Tento článek je jen malý střípek skládačky jménem asymetrická a hybridní válka, kterou již Rusko vede.

   Je mnohem propracovanější, než kdy dříve. Vezme se spousta reálných podkladů, ale udělá se z nich nepravděpodobný, avšak s šancí 1 ku milionu či ještě menší závěr a ten se pak propaguje, překládá a používá k ovlivňování veřejného mínění. Každý voják, který se díky pochybnostem ve válce rozhodne na ruského vojáka nevystřelit se totiž počítá.

   Netvrdím, že to západ neumí. Umí, ví. Musíme se vždy ptát kdo a jak toto používá. Rusko z odpovědi na tyto otázky vůbec dobře nevychází.

   Vymazat
  8. Tímto děkujeme vedoucímu Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru, že bdí a neponechá nic náhodě.
   A Vlabi, ty bys měla Putinovi vrátit alespoň jeden měsíční finanční příspěvek na chod tohoto proruského propagandistického blogu, protože protentokrát jsi byla odhalena!
   Nezapomeň, že když napíšeš svůj názor, který není protiruský, tak je to propaganda, kdežto, když napíšeš názor, který velebí cokoli antiruské, pak jde o objektivní informaci. Ještěže už na toto u nás vymysleli instituci, která, stejně jako Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru určí, co je správné psát a co by se psát nemělo!

   Vymazat
  9. MichalB, netušil bych, že lidi, kteří mají celkem rozum a jsou schopni psát či překládat tyto texty vyvedu z míry. Jasně, neprojevilo se to vulgarismy atp. Ale sklouznul jsi k iracionalitě a k osobním útokům :-). Resp. ta nadsázka je snaha uniknout mnou pokládaným otázkám a názorům. Proč? Já ty vás 2 rád čtu, je to sranda. Jen zůstávám, jak se říká, objektivní, nestranný. Nepolezu ti do análu, nechci tam najít třešně, nemám je rád.

   Ale jestli jsi tím Michale chtěl říct, že tento článek je prostě jen románový příběh, pak děkuji za uvedení na pravou míru. Ale vy tu v článku píšete o ověřených zdrojích, faktech. To by bylo fajn uvést rovnou na začátku, ne že "některé technické detaily nemusí být přesné", ale "tento text je smyšlenkou, která se nestala"...

   Yep, správně poukazuješ na to, že já Rusku moc nevěřím. Nicméně, nejsem vedoucí kanceláře. Rus mi jen nedal moc důvodů mu věřit. To víš, 1968, ale nejen tento rok. Kde je náš uran? Kde jsou ti lidé z lágrů? Co farář Toufar? A co mnoho dalších zkurvených osudů, o kterých ani já ani ty nevíme? To vše (c) režim v ČSSR řízený z Moskvy.

   Jinak myslím, že jsi v rychlosti napsal část svého příspěvku chybně Michale. Nechtěl jsi spíš napsat "A Vlabi, už nemusíš toho Putinova poskoka instruovat, aby nám ty peníze posílal přes firmu v NDR..".

   Pochybuju, že o vás dvou vůbec Putin ví. Ale nějakej šašek v Kremlu určitě skáče radostí. Tím jsem si jist.

   Vymazat
  10. milý doktore,
   Píšete: "...Resp. ta nadsázka je snaha uniknout mnou pokládaným otázkám a názorům..."
   Nepoložil jste jedinou otázku, takže není na co odpovídat. Zato jste tu uvedl celou dlouhou řadu obecně tradovaných známých tvrzení, která jsou patrně i vašimi názory.
   Pokud je tomu tak, nikdo vám je tu nebude vyvracet. Jak se říká - jediný člověk přivede koně k napajedlu, ale ani čtyřicet mužů koně nedonutí se napít.
   Asi byste si měl vyhledat jiné napajedlo. :-)

   Vymazat
  11. Doktore,
   dovolím si napsat, jaký je rozdíl mezi názorem a propagandou podle mne.
   Názor se v diskuzi/hovoru sdělí jednou (není-li posluchač nahluchlý). Pokud se ale názor sděluje opakovaně (zde již v šesti komentářích a některých dokonce několikrát), pak se již z mého úhlu pohledu nejedná o sdělení názoru, ale o jeho vnucování nebo přímo o vámi zmiňovanou propagandu. A to ještě na "nepřátelském území". Leda že by ještě šlo z vaší strany o spasitelský komplex (myšleno vážně, nikoli ironicky) nebo o tzv. trolling.

   Nikdy jsem se nikde (aspoň o tom nevím) ani zde na blogu ani jinde nestavěl za zájmy Ruska. To samé platí pro Ameriku nebo jakýkoli jiný národ, rasu či stát. Uslintávat na vším ruským nebo z Ruska pocházejícím, stejně tak americkým není můj životní postoj. Jsem Čech, tak kopu za Česko.
   Přál bych si, aby jako národ jsme nikomu nepodlézali a před nikým se neklaněli!
   Fakt nevím, kde jste vzal třešně v mém zadku.

   Vymazat
  12. Michale, propaganda není, pokud někdo stojí a opakuje svůj názor. Já jsem ani netvrdil, že Vlabi nebo Ty děláte propagandu. Podle mě o tom ani nevíte, ale překládáte propagandistické články z Ruska a tento je toho ukázkou. Nadmíru jasnou.

   Tady máte definici slova propaganda: https://cs.wikipedia.org/wiki/Propaganda

   Dovolím si citovat hned z odkazu: "Propaganda (lat. propagare = rozhlašovat, rozšiřovat, rozmnožovat) je vnímána jako rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie. "

   Já jsem jen obyčejný občan, který má svůj názor - těžko můžu dělat propagandu. Mohl bych ji ale nevědomky šířit, podobně jako vy dva/dvě.

   Vlabi napsal jsem "snaha uniknout mým NÁZORŮM a mnou pokládaným otázkám". Chybí -li ti otázka, já ti jí položím: Jaká je tvá motivace toto překládat? Opravdu věříš, že Černobyl byl teroristický útok?

   Jsem však rád, že nezpochybňuješ snahu uniknout názorům. :-)

   Co se týče třešní, je to symbol KSČM. Neznám jinou v parlamentu zastoupenou stanu, která by se natolik shodovala s informacemi zde šířenými...

   Vymazat
  13. Omlouvám se, ale dovolím si ještě doplnit příspěvek výše o pár dalších bodů.

   1) Váš blog čtu, protože i když se mnohdy mýlí, je zdrojem fantasie a mnohdy i zajímavých reálných dat. Člověk to ale mnohdy musí hodně filtrovat. Nicméně i tak jsou články racionálně koncipovány. O to víc mě překvapuje, že diskuse už taková s váma dvěma není.
   2) Snažíte se mi tady oplatit stejnou mincí, názorem, že dělám prozápadní propagandu. To je ale naprosto absurdní. Já totiž, co se týče Černobylu, stojím za oficiální verzí, jak byla zjištěna sovětskými, později ruskými vyšetřovacími orgány. Tuto verzi podporuje nejen Rusko (oficiálně), ale i západní svět. Je podložená mnoha fakty, desítkami let zkoumání. Jak na základě tohoto můžete říct, že já dělám prozápadní propagandu, nechápu. Resp. chápu. Obvinil jsem vás 2, že vy děláte ruskou propagandu, tak mi to vracíte. To je ale v rozporu s tím, jak racionální tento blog dokáže být.
   3) Bod 2 defacto prokazuje mou domněnku, že pouze překládáte z Ruštiny. Zbývá jen otázka, jestli taky hodnotíte obsah, který překládáte?

   Proto ty narážky na třešně, atp. Zajímá mě vaše pozadí, motivace, případná politická příslušnost. Chybí mi to k tomu, abych měl kompletní obrázek o tomto blogu.

   Vymazat
  14. Vážený Hovodo,
   pokud byste opravdu tento blog sledoval, věděl byste, že záměrně přináší různorodé pohledy na jednotlivé události, aby čtenáři měli možnost si svůj názor na věc utvořit nikoli jen na základě oficiální verze, ale na základě vlastního srovnávání různých informací. Učili se pochybovat. Jak totiž dobře víme, oficiální prohlášení vůbec nemusí postihovat skutečnou pravdu (viz například události kolem 9/11)
   A co se týče naší politické příslušnosti - nic vám po tom sice není, ale přesto vám sdělím sladké tajemství: jsme oba bezpartijní. Nicméně s velmi dobrou informovaností o zákulisních dějích v české politice. Proto vás mohu ujistit, že např. vedení strany třešniček by ze zde šířených informací mělo ve skutečnosti notnou kopřivku. Svět kolem nás je totiž o něčem úplně jiném, než si myslíme. Čím dříve to pochopíme, tím lépe. :-)

   Vymazat
  15. Já naše čtenáře považuji za svéprávné a samostatně přemýšlející, tudíž nechám na nich, čím nekončící opakování stejného názoru je.
   Moje pozadí vás sice zajímá, ale jsem heterosexuál, takže z toho nic nebude.
   Motivace? Já článek nepsal ani jsem se k jeho obsahu slovem nevyjádřil, pouze reaguji na komentáře, jejichž forma nebo četnost přesahují mojí představu o korektnosti.
   Politická příslušnost? Nekompromisně apolitická.

   Vymazat
  16. Dochtore, toho o politice moc nevíte, co:-) Páč jinak byste věděl, že KSRF patří do takzvané opoziční proti-kremelské skupiny. A většina politiků Ruska se opupínkuje, když zaslechne KSRF nebo KSČM Čechia:-) Dnešní třešničky mají "oporu" tak trochu v Číně, i když tam už pochopili, že je chtěj jen ždímat, a pak v KLDR, ale tam moc nesmějí. Takže tím vyskakující šaškem je tu asi někdo úplně jiný...
   nenimito

   Vymazat
  17. Vážená Vlabi,

   nevím jak kvalitní máte měřící kódy, ale pokud byste je měli či jejich výsledky analyzovali, tak víte, že ho opravdu čtu. :-)

   Všímám si, že přináší záměrně různorodé pohledy na všemožnou problematiku. Kolikrát zkreslené, nepřesné, fabulované, opírající se o rádoby fakta. Ne vždy, ale na mě až příliš často. Pro rozvíjení ověřovacích schopností ale dobré. Já přeci netvrdím, že je špatné toto číst nebo psát. Upozorňuji ale, že jde s velkou pravděpodobností o produkt asymetrické války. V tomto konkrétním případě, ruský produkt.

   Je zvláštní, že se pozastavujete nad kritickým smýšlením ("učit se pochybovat"), ale bytostně vám vadí, pokud kritizuji vás. Pochybuji o vás a právě tady a teď.

   V politické straně být nemusíte. Špatně jsem se zeptal, resp. zeptal, ptal jsem se na vaše "pozadí", ale nikoliv anál. Ale to, že nutně nejste členem/členkou KSČM neznamená, že se třeba s nimi nestýkáte, že je nevolíte, atp. To je pro mě to pozadí. A ano, zajímá mě. Chtěl jsem si udělat kompletní obrázek, zeptal jsem se na rovinu a co vím? Vím prd. Ano, asi je mi potom prd. :-) Ale vaše neochota a vyhýbání se určitým tématům také něco prozrazuje, že.

   Nebudeme si nalhávat, pane či paní Anonymní, že nehledě na to že KSČM si s Putinem tolik nerozumí, staré vazby se nezapřou a stará láska s nezapře. Marta Semelová by mohla vyprávět.

   MichalB: Já také považuji, naprostou většinu vašich čtenářů i Vás za svéprávné. Musím však zpochybnit vaše tvrzení, že se opakuji.

   Víte co mě vedlo k těm třešním a KSČM? Je to právě tento způsob manipulace s diskusí, s informacemi. Typické pro lidi, kteří mají blízko ke komunistům. Či jejich vidění světa. Reakce na polovinu, která se vám hodí. Vypuštění nehodícího se. Poctivý čtenář si diskusi přečte a zjistí, že jsem se nejen neopakoval, ale že jsem se poctivě snažil reagovat na průběh diskuse a informace vámi do ní vložené. Poctivý čtenář zjistí, že když tedy došlo na diskusi o propagandě, své tvrzení jsem doložil dohledatelným zdrojem a vysvětlil.

   Taky můžu říct, že jsem apolitický, protože nejsem členem žádné strany. Budu k vám ale rovnější, než vy ke mně. Svými názory se blížím k pravému středu. Větší svoboda pro jednotlivce, méně zákazů, omezení. Jednoznačně zůstat v EU, Schengenském prostoru. Ale i: Zamezit nekontrolovanému a ilegálnímu přílivu migrantů do EU. Legalizovat zelené kuřivo, nikoliv však všechny toxické chemikálie. A než mi začnete nadávat do feťáků, upozorňuji, že to nekouřím a nikdy to pro mě nebylo zásadní pro rozhodování o lístku vhozeném do urny. Dřív bych to hodil ODS, dnes TOPce. Piráti jsou moc nalevo. V ODS je až příliš euroskeptiků.

   Pevně věřím, že pravdu vždy lze nalézt. Taky věřím tomu, že není jen důležité co za názory je řečeno, ale také kdo je hlásá a proč. Proto do vás tak šťourám, zajímá mě to. ;-) Zatím ale ne a ne dostat odpovědi, které bych chtěl. Vždy se tomu nějak záhadně, po socialisticku vyhnete.

   Vymazat
 7. A jmenuji se Eva, účet Google si mě zase nepamatuje.

  OdpovědětVymazat
 8. Pokračování:
  Znovu, z diskuze na Oslu:
  Radoslav Porizek,2019-06-12 22:02:09

  "Dalším zdrojem nepřesností jsou rozporné informace, které se dají dohledat nejen na internetu. Příkladem jsou tři zaměstnanci elektrárny, označování běžně jako potápěči, kteří se brodili v suterénu radioaktivní vodou. Jejich úkolem bylo otevřít ventily a umožnit odtok vody, která se nahromadila pod reaktorem. V případě, že by se sem protavilo korium vzniklé roztavením aktivní zóny, hrozil další parní výbuch a další zvýšení emisí radioaktivních látek. Na konci pátého dílu se vysvětluje, že se dlouho mělo za to, že tito skuteční hrdinové brzy po havárii zemřeli. O takovém jejich konci je i velké množství zdrojů na internetu. Přesto ve skutečnosti žili dlouho po těchto událostech a dva by měli být naživu i v současnosti.

  Lubomír Denk,2019-06-11 11:33:29

  Podle sovětské zprávy (Štajnberg a kol., 1991) byla konstrukce tyčí havarijní ochrany "poslední kapkou", která rozběhla nekontrolované zvyšování výkonu reaktoru:
  "The cause of the accident was an uncontrolled increase in reactor power which initially arose because of the increase in reactivity caused by the displacers of the RCPS rods"

  Ovšem vlastní příčinou výkonových pulsů, které zničily reaktor, byl velký kladný dutinový koeficient reaktivity a jím způsobená kladná zpětná vazba na výkon v daném stavu aktivní zóny reaktoru.

  Důležitou roli také hrála velikost aktivní zóny, která má u RBMK-1000 průměr 11,8 m a výšku 7 m, což má za následek, že odlehlé oblasti zóny můžou chovat téměř nezávisle - jako by se rozdělila na několik samostatných zón. Ve stavu, kdy byly téměř všechny regulační tyče nahoře, se tak na počátku pádu nahoře zasouvala absorpční část tyčí, zatímco ve středu a spodní oblasti se pohyboval grafitový "vytěsnítěl". Do horní části zóny se tak vnášela záporná reaktivita a tato část reaktoru se utlumovala ovšem ve spodní části zóny to znamenalo vnos kladné reaktivity až k nadkritickému stavu a rychlému zvyšování výkonu. Za tohoto stavu se totiž ve spodní části zóny naplno projevil kladný dutinový koeficient reaktivity. Ve spodní části varného reaktoru RBMK normálně převažuje voda, ovšem zvýšení výkonu, dané grafitem na konci tyčí, vedlo k jejímu odpaření a tvorbě parních bublin ("dutin") což dále prudce zvyšovalo výkon a vedlo k vyšší tvorbě parních dutin - a tato klasická kladná zpětná vazba vedla ke zničení reaktoru prudkou exkurzí výkonu (200 MW -> asi 300 GW během čtyř sekund).

  Podle sovětských výpočtů by pouze samotná chybná konstrukce regulačních tyčí zkázu nepřinesla. Bez dutinového koeficientu reaktivity (což bylo u RBMK například ve stavu, kdy je celá zóna zavezena čerstvým palivem) v případě odstavení ze stavu "téměř všechny tyče nahoře", jaký byl 4. bloku před výbuchem, by se výkon reaktoru vlivem "pozitivního efektu odstavení" tyčí zvýšil maximálně cca 5x. To by znamenalo vzrůst výkonu jen na cca 1000 MW, jelikož úroveň výkonu při stlačení AZ-5 byla 200 MW. Tedy ani ne třetina nominálního výkonu, zvládnutelný stav.

  Pokud by tedy tyče byly zkonstruovány správně a vnášely do zóny zápornou reaktivitu z jakékoliv výchozí pozice, po celé své dráze a mnohem rychleji, reaktor by asi nevybuchl ani v daném vysoce nestabilním stavu.

  OdpovědětVymazat
 9. Pro Kristovy rány, vždyť to nedává vůbec smysl! Američani chtěli teroristický útok, a tak našli specifickou chybu na specifickém typu reaktoru a takto sofistikovaně ji aktivovali? Doprčic, vzpomínáte si na jedenácté září? Vy máte pocit, že by tohle vymyslela stejná hlava?

  A že "z nepochopitelných důvodů" nebyla oblast evakuovaná, za to taky můžou Američani? Jako jak? Jak to souvisí? Kdo to teda podělal? Co to vypovídá o situaci, když to teda už zmiňujete?
  Hele, já nejsem amerikanofil, ale když vymýšlíte konspiračky, tak si dávejte pozor, aby dávaly smysl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kristýna Vaňková31. července 2019 7:26

   Aha, tak já měla za to, že nikdo nic nepodělal, že naopak plán vyšel. Gorbík krásně spolupracoval, tudíž se hned nic nedělo a nebyla ani okamžitá evakuace.
   Jak ještě jinak lépe dostat protivníka na kolena, než mu zasáhnout citlivé místo, "ozářit"/zranit obyvatelstvo - aby i vlastní lidi byli na svůj stát naštvaní, a ještě mu způsobit světový diplomatický konflikt - neoznámení havárie. ???

   Ale jsou tu mnohem chytřejší čtenáři, vysvětlí to lépe.

   A proč by stejná hlava nemohla vymyslet nápad s bílým práškem v lahvičce jako důkaz, proč nevymyslet zbraně hromadného ničení, když v daném státě není stejně spolupracující hlava jako Gorbačov (tudíž musíme nejdříve zlikvidovat vedení státu). Proč by stejná hlava nemohla vymyslet 11. září?

   Vymazat
 10. Dobrý den,
  rád bych se dotázal, kolik stojí gram toho, co berete a kde se to dá sehnat?
  Předem děkuji za informaci
  S pozdravem a přáním hezkého dne
  Láďa

  OdpovědětVymazat
 11. Ani nemám chuť číst výmysly pseudovědátorů. :)
  Mám docela jiné interní informace, ale s konspirátorama nemá cenu ztrácet čas.
  Pokus se vůbec nemusel dělat, pokud by s lidma necvičilo obrovské EGO!
  O pokusu jsem věděl 6 let před havárií ...

  OdpovědětVymazat

Podmínky pro publikování komentářů