2. 10. 2017

Kurz tartarologie (Základy vědy o Tartárii) 3


Zrod Tartárie


Pokračovat ve čtení dalšího vyprávění by nemělo smysl, pokud by čtenář dostatečně pevně nestrávil vše, co bylo uvedeno v předchozích částech. Níže totiž předložím text jednoho velmi zajímavého dokumentu, který je zastoupen v mnoha knihovnách a nikdy se neskrýval před očima historiků ani širšího okruhu čtenářů. Zcela podle moudrého pravidla: "Chceš-li něco bezpečně schovat – polož to na nejviditelnější místo". A právě v tomto případě jsme svědky účinnosti této metody. Nevzhledný dvoudílný svazek s nic neříkajícím, nudným názvem (volně přeloženo - Genealogická historie o Tatarech) prostě přitáhne pozornost opravdu málokoho. Ale pokud víte, jak správně interpretovat to, o čem se v něm píše, pak se oči otevřou a dostaví se jasné pochopení, že tento text je neocenitelným pramenem znalostí o historii východní části Velké Tartárie.

Mince z Velké Tartárie, konec XVI. století. Nápisy jsou dvojjazyčné – v ruštině a… nějakém tartarském jazyce.Pár "technických" poznámek o knize
Jazyk této knihy je pro vnímání současného čtenáře poměrně nesnadný, a to hned z několika důvodů. Kromě toho, že je psán předrevolučním stylem a písmem, způsob vysvětlování je složitý a nadmíru ozdobný, oplývá množstvím opakování a mnohonásobnými odbočeními od tématu; je tu plno vysvětlení, vzpomínek a to vše často přerušované chvalozpěvy na proroka Mohameda.
Dále je třeba stále brát v úvahu, že rukopis je psán současně čtyřmi písaři, kterým diktuje umírající starý chán Abu-l-Ghazi Khan, který patrně občas upadal i do bezvědomí a trpěl nemocemi stáří. Nicméně v paměti tohoto člověka byl uložen ohromující objem informací: data, čísla, jména. Přitom se tento starý chán neustále omlouval za to, že si už některé detaily nepamatuje. No a samozřejmě je třeba vzít v úvahu extrémní religiozitu celého pojetí, která nepochybně měla vliv i na objektivitu vyprávění.
Jedním z nejdůležitějších faktorů, které přispěly k věrohodnosti tohoto textu, je četnost jeho překladů. Původně byl napsán v arabštině. Pak jej přeložili do ruštiny, načež se obě varianty – arabská i ruská – objevily ve Stockholmu. Později tento text přeložili z ruštiny do francouzštiny a teprve v devatenáctém století z francouzského jazyka jej znovu přeložili do ruštiny. Navíc je třeba vzít v úvahu, že sám překladatel z francouzštiny neznal skutečnou historii Ruska. Nicméně i tak musíme před ním smeknout klobouk, neboť udělal vše, co bylo v jeho silách, aby se zabránilo zkreslení původního textu. A to je docela výkon!
Celá kniha se hemží spoustou jeho poznámek, v nichž komentuje některé události, které z podle jeho názoru autor popsal špatně. A v tom vidím zvláštní kouzlo této práce. Jasně to ukazuje metody falšování historie a způsoby jejich vlivu na moderní život. Překladatel je hluboce přesvědčen o tom, že jediné správné znalosti získal on na univerzitě a "Normanská teorie" je jediná pravda, zatímco starý chán byl nevzdělaný a vypráví báchorky.
Jenže ono je všechno úplně naopak. Mozek překladatele je zanesený historickými mýty, zatímco autor kroniky byl zcela bez předsudků. Podal historii, jak ji ústně dědili všichni potomci Čingis-chána z generace na generaci. A její pravdivost je nyní potvrzena moderními výzkumy. Přesnější bude říci, že kronika opět potvrzuje věrnost našich představ o Tartárii, které vznikly na základě jiných zdrojů, jež nejsou s tímto dílem spojené. A to činí kroniku opravdu senzačním nálezem, který eliminuje četné rozpory a úskalí, jež má historie akademická.
Když jsem se knihou zabýval, uvědomil jsem si, že v této původní podobě to nikdo číst nebude, kromě snad pár odborníků. No a to, co se jim dostane do rukou, se okamžitě změní v to, co chtějí vidět. Proto jsem se rozhodl, že lepší bude udělat volné převyprávění, z něhož budou vypuštěny všechny chvalozpěvy a nevýznamné odbočky. Dvoudílný svazek, který obsahuje bezmála tisíc stran, se mi tak podařilo stěsnat do velikosti brožury, kde je jen to nejcennější. Pouze jsem se snažil zachovat styl autora; až to bolí, jak krásně zní, a to zejména pokud budete číst nahlas. Je to současně bylina i vzrušující thriller, přijímaný jako něco ve stylu fantasy.
Avšak nic v něm není vymyšleno. Pouze to, co je převzato z mytologie. Ale to platí ve větší míře pouze pro samotný začátek, kde autor vypráví o původu Mogullů. A jako horlivý muslim si nemohl dovolit více svobody ve vztahu ke Koránu, v němž je zmapován pro každého věřícího člověka příběh o Adamovi. Nicméně tu jsou některé otázky, které vyžadují zkoumání a porozumění. Například technokrat může rozeznat v této části vyprávění popis vysoce sofistikované technologie genetického inženýrství...
Ale to je tak asi všechno, co jsem chtěl čtenářům sdělit dříve, než se pustí do četby. Předpokládám, že nyní jste připraveni číst kroniku smysluplně a věnovat pozornost důležitým detailům. Jako například jménům historických postav. Mohou nám toho totiž hodně říct. Mezi mogullskými jmény je množství ruských i evropských, a dokonce i ukrajinská. Vyhnout se vlastním poznámkám se mi nepodařilo, jsou však pouze v místech, kde jsem se jich nedokázal zdržet. Ale ve většině případů jsem nechal prostor pro přemýšlení čtenářovi. A není pochyb o tom, že budete dělat mnohem více objevů, než já.
Doufám, že vás studium kroniky Velké Tartárie bude bavit. V této části vás totiž čeká podrobné vyprávění o této zemi, v níž se pokusím shrnout všechny mně známé informace získané ze všech zdrojů, které jsem zkoumal v průběhu posledních let.
Takže - příjemné setkání se zakázanou historií!


autor: Abu-l-Ghazi Khan (1603 – 1664) historik, vládce Chorezmu, známý jako autor dvou významných historických prací.

Svět od Adama do potopy
Když se Bůh rozhodl stvořit Adama, poslal na Zem anděla Džabraila (Gavriila), aby mu přinesl hrst hlíny. Jeho zeptala se Matka-syrá Země: "K čemu je ti hrst hlíny ode mě, Gavriluško?"
A uslyševši odpověď anděla, poprosila: "Nedělej to, Gavrile! Adamovy děti se budou množit a budou hřešiti před Bohem a Bůh se rozhněvá a potrestá je hrozně, a já se velmi bojím božího trestu, protože jej nemohu vydržet."
S takovou odpovědí vrátil se Gavriil k Bohu. Tehdy Bůh poslal k Zemi Michaila. Anděl se však vrátil se stejnou omluvou, nesplniv boží příkaz.
Tehdy poslal Bůh anděla Asrafila, ale i on se vrátil s prázdnou.
Načež se snažil přesvědčit Matku-syrou Asrail a i jeho se pokoušela přemluvit. Ale odpověděl jí Asrail: „Pro mě jsou tvé domněnky nic ve srovnání s božím příkazem.“ Vzal hrst hlíny a donesl ji Bohu. A hrst ta byla vzata v tom místě, kde byla později postavena kostka Mekky. Mekka je sídlo chráněné horami, v místě, které není moc plodné kromě některých trav a velikých vodních dýní nazývaných v Rusku melouny.
Bůh se zaradoval a udělil Asrailovi za splnění příkazu čestnou povinnost přijímat lidské duše loučící se s tělem a přivést je před jeho zrak.
Když Bůh vytvořil Adama, položil jej mezi domem Mekky a domem Toiofem, kde ho nechal 39 dní. Čtyřicátého dne Adam ožil a byl uveden do ráje, kde zhřešil s Evvou, okusiv zakázaného ovoce.
Adam žil tisíc let. Jeho jméno označuje hlínu, kterou anděl vzal v Mekce. Dostal přezdívku Safi-Jula. Viděl 40.000 svých potomků a jmenoval ještě za svého života svým nástupcem syna svého Šissa, který vládl všem zemím kolem, naplněným lidmi otce. Šissa žil 412 let a po smrti jeho duši Asrail odnesl do Araje, to je do ráje.
Jméno Šiss bylo mu dáno z jazyka junonského, tj. řečtiny. Ale mouřeníni mu říkali E-Čbučalla.
Po jeho smrti na jeho místo nastoupil syn Anus. Vládl ve velké svatosti a ctnosti. "Anus" na mouřenínském jazyce znamená "Ctnostný". Žil 412 let, a po něm vládl jeho syn Šinan, který zemřel ve 240 letech, přičemž zůstavil svým následníkem syna Melagila, který první začal stavět města. Vida, že obyvatelstvo se množí, Melagil postavil první město Babill, které nazval Suss. Domy ve městě byly zbudovány z hlíny a dřeva. A lidé opustili jámy a horské jeskyně, přesídlíce do Suss. Melagil první zavedl žně a dal poddaným úrodná pole. Žil 920 let, a když umíral, stanovil svým následníkem toho ze svých synů, který nesl jméno Berdi a který pak žil 960 let. Podle junonského jazyka se jmenoval Achnuchom a byl velmi ctnostný. Mouřenínským jazykem se jmenoval Idris. Věštil a učil poddané. Pak ho anděl vzal na svá křídla a odnesl do Ráje.
Poté vládl jeho syn Manušlag, který byl ctnostný a bohabojný. Ale počet let jeho života není znám. Jeho místo zaujal syn Čamech, jehož počet let života je stejně neznámý, nicméně ještě za života určil nástupcem svého syna Nui.
Když Nui oslavil 150 let, Bůh ho jmenoval Prorokem. Po 700 let Nui ukazoval lidem nebeskou cestu, ale nedokázal přilákat k Bohu více než 80 mužů a žen. Vida, že lidé se odvrátili od Boha, začal volat, obraceje se k Bohu, aby ten vymýtil tento lid. Nato se zjevil anděl Gavriil a řekl Nui, že Bůh to vše slyšel a zničí lidstvo potopou. Ihned jej naučil, jak postavit archu, a Nui ji za pomoci osmdesáti pravověrných postavil.
Jakmile ji dokončili, rozevřela se Země a Nebe vylilo deště. Pak Prorok vzal po páru všechna zvířata, ryby a ptáky a vystoupil na archu. A osmdesát pravověrných s ním. Ostatní zvěř a ptáky smetla světová potopa.
(Zde je třeba poznamenat, že na rozdíl od všech ostatních zdrojů vyprávějících o světové potopě, autor tvrdí, že nejen z nebe se valila voda, ale rozevřela se také Země.)
Ale po nějaké době Bůh zakázal deště, a vody se ztratily.

Obrození
Nui stavěl svoji archu na hoře Džu-di mezi městy Mučullem a Šamem, odkud ho vody vyzvedly první den v měsíci Redžeba. Plavil se do 10. dne v měsíci Magaramu a pak přistál na hoře. Takže se po vodě pohyboval šest měsíců a deset dní. Ze všech lidí na arše zůstal naživu jen on s manželkou a tři jeho synové. Ostatní zemřeli na následky nemocí.
Vystoupili na souš a Nui poslal syny na tři strany. Gama do Indie, Sama do Íránu a Iafise do země Kapipun-Šamach. A přikázal synům, aby nestavěli města, dokud se lidé na Zemi nerozmnoží.
Iafis opustil horu, na které archa přistála, a odešel žít do míst mezi řekami Atella (Volha-Ra) a Jaik, kde umřel po 250 letech, zanechav po sobě 8 synů a mnoho příbuzných.
Dětmi Iafise byli: Turk, Chars, Saklap, Russ, Maninak, Čvin, Kamari, Garik (Goroch). Pravděpodobně právě Gorocha měl na mysli Marco Polo, když vyprávěl o velkém chánovi nesoucím jméno Gor, kterého nazývali ještě také Georgiem.
Dříve než zemřel, jmenoval svým nástupcem Turka, kterému dal přezdívku Iafis-Oglany. Stanovil ho pánem nad celou rodinou, přikázav, aby všichni ostatní mu byli poslušni.
Turk byl člověkem velikého rozumu a objevil mnoho velmi užitečných věcí pro život. Udělal si stan a pro život si vybral místo Izachkol. Narodili se mu čtyři synové: Taunak, Čakale, Berzačal a Amlak.
Umíraje, označil jako svého nástupce Taunaka, který byl také velkým vynálezcem. Právě Taunak zjistil, že pečené maso je se solí chutnější. V tutéž dobu v Íránu vládl Kajumars.
Taunak žil 240 let a následnictví předal svému synovi Elča-chánu. Elča-chán žil dlouho a vládu předal synovi Dibbakui-chánu, který také žil dlouho, vládl spravedlivě a následnictví předal synu Kajuk-chánovi. Kajuk-chán předal vládu Alanča-chánovi. Až po dobu vlády Alanča-chána se žilo podle zákonů zavedených Iafisem. Žili v bohatství, dostatku a hlubokém klidu.autor: kadykchanskiy
překlad: Vlabi

©)2017 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

31 komentářů:

 1. Hezké:-) A jsme "zpět" u potopy, ilchanátu, šíitů, saracénů, mameluků, psaní - https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo#/media/File:LetterArghunToNicholasIV1290VaticanArchives.jpg - jen to chce dobře otočit:-)
  Kdy údajně existovala Chorezmská říše? Nejsme tak trochu zase o pár set let někde jinde? :-)
  Už se těším na pokračování...
  nenimito

  OdpovědětVymazat
 2. Ještě mi napadlo, když už se tak "touláme" po Tartárii, nezvládl by někdo zkusit přeložit Schwabach z r.1817?
  https://ulozto.cz/!gxEuTwmKp/reise-durch-ruszland-und-die-tartarie-pdf
  nenimito

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Schwabach neprelozim, ale nasel sem to v anglictine to by bylo jednodussi

   https://ia902604.us.archive.org/27/items/travelsinrussiat00clarrich/travelsinrussiat00clarrich.pdf

   Diky za zajimavej materiál ke čtení

   Prospektor

   Vymazat
  2. Šikovný:-)
   Já si říkal, že by mohlo být nékde v originále, ale neměl jsem zatím čas to hledat.
   Kdyby bylo zajímavé, nechtělo by se Vám to přeložit?
   nenimito

   Vymazat
 3. Začátek této série článků vypadal docela slibně, že by se člověk mohl něco zajímavého dozvědět. Ale už v druhém pokračování zmínka o rodokmenu od Jafeta naznačila, že tady asi nebude něco v pořádku. A toto pokračování jen smutně potvrdilo, že se jedná o další informační balast, který svádí hledající čtenáře úplně jinam. Nebo vám přijde v pořádku tvrzení, že obyvatelé Tartárie byli odjakživa Židé či obecněji semité? Myslel jsem, že už dávno bylo prokázáno, že semitské kmeny nevytvářejí velkolepé říše, ale do již existujících se infiltrují a využívají své inteligence, aby postupně převzali jejich bohatství. Navíc biblický Bůh s předky slovanských kmenů přece nemá vůbec nic společného. A tisíc let pod vlivem cizího náboženství, které bylo našim předků často násilím vnuceno na tom nic nezmění.
  Lukáš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lukáši,
   správně píšeš, že "biblický Bůh s předky slovanských kmenů přece nemá vůbec nic společného". A já bych přidala, že biblický Bůh nemá nic společného ani s tvůrci lidstva. Když se od tohohle odpíchneš, třeba budeš umět vnímat text trochu jiným způsobem.
   Možná by nebylo na škodu kouknout na tyto články:
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/09/atlantska-historie-otroctvi-soucasne.html
   http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/09/atlantska-historie-otroctvi-soucasne_24.html

   Vymazat
  2. Presne. Balast namixovaný a podstrčený Chazarmi. Akože namixovať Adama a Slovanov to je už fakt okaté. Nepochybujem že to Kadykčanskij preložil správne a dal si s tým poriadnu námahu, chyba bude teda v originále, alebo v tom čo sa zaňho vydáva. Samozrejme veľká vďaka aj Vla Bi za preklad. Žiaľ informácie o Tartárii, ktoré prežili do dnešných dní sú už len útržky. Ale aj napriek tomu viem že takto to určite nebolo. Asi nejaká tá rodová pamäť predsa len prežila..

   s0lar

   Vymazat
  3. Mám dotaz. Z čeho čerpáte vy, jak to, že jste si tak jistý, že to bylo jinak? Je někde k přečtení verze, která je dle Vás správná? Třeba je, neříkám, že nemáte pravdu. Ale na základě čeho se rozhodujete, která verze je ta správná?

   Vymazat
  4. Solar,
   a co když archetypální "příběh Adama" vůbec není dílem Židů, ale je daleko, daleko starší a Bible si jej jenom tak nějak "vypůjčila"? :-)

   Vymazat
  5. O tom psal i I.Wiesner, ne?

   Vymazat
  6. Vla Bi, príbeh Adama vôbec nie je dielom Židov. Biblia, založená na Tóre, ktorá je zase ústnym podaním starých sumerských textov. Napr. Adama v sumerštine znamená pôda, Eva sa v sumerštine vyslovuje ako NIN, v hebrejštine sa tiež píše ako NIN (hebrejským písmom ale vyzerá ako NIN! Číta sa ako Hawwah) a zároveň je to palindróm (slovo rovnaké odpredu aj odzadu), ktorými je hebrejština priam posadnutá (asi videli film Arrival :)). Tórický symbolizmus je tiež len prebratý sumerský symbolizmus.

   Pointa = Židia aj Biblia sú nástroje, ktoré pochádzajú z rovnakej dielne, pričom majitelia dielne majú ďaleko starší pôvod. Ale celkom určite (99.9%) nemajú slovanský pôvod. Práve naopak, jedná sa o starých nepriateľov Slovanov. Teda aspoň podľa mňa.

   s0lar

   Vymazat
  7. Nal, nie je to jeden zdroj z ktorého sa dá čítať. Čerpám zo svojej celoživotnej mozaiky. Mozaika sa môže meniť iba ak viac ako 50% zdrojov a súvislostí tvrdí opak ako informácia ktorá tam už je. Informácia ktorá sa tam nehodí, čaká na zaradenie, alebo postupné vyradenie :).
   Inak špecialistom na tento typ spracovania informácií je prof.Staněk, odporúčam jeho prednášky..

   s0lar

   Vymazat
  8. K první poznámce - myslím, že "Myšlenky o..." tvrdí celou dobu jinými slovy totéž, co Ty zde píšeš. Takže asi nějaké nedorozumění.

   K tomu na mne - myslel jsem konkrétní zdroj té Tvé pravdy o Tartárii.

   Obecně o zdrojích - to může být "trochu" problém. Vytváření mozaiky často bohužel podléhá tomu, co považujeme za pravdivý zdroj, co nám pasuje do té "naší mozaiky", kde zdroje vyhledáváme a které je ignorujeme a dle čeho... A co je skutečně spolehlivý zdroj, že ho pak použijeme pro posuzování informací, jak to poznáme?... A které informace se k nám "náhodou" dostávají jen proto, že my sami si předem myslíme, že to je takhle a tak si sami svými přáními přitahujeme informační kanály, které jsou v souladu s našim směřováním...

   Pěkné dny.

   Vymazat
  9. sOlare,
   z mých zkušeností je minimálně 99.9% zdrojů mylných, případně v různém stupni zkreslení podle přání a zájmů osob či skupin osob (jak nade mnou zmínil Nal). Z toho mi jednoduše vychází, že než si skládat mozajku svého světonázoru na základě vnějších zdrojů, což už z principu pravděpodobnosti musí vést do slepé uličky, je lepší se natáhnout do trávy, opalovat se a koukat "do blba" případně na blba - podle toho, zda se chci zasnít nebo pobavit :-)

   Vymazat
  10. Ano, to jsem dostatečně neupřesnil. Nespolehlivost zdrojů je určitě:
   1) záměrně vypouštěnými nepravdivými informacemi jak píše Michal
   2) zkreslením díky našim vlastním neobjektivním filtrům
   Koukat "do blba" je jistě užitečnější. Důležité je mít kolem sebe chápající okolí, aby člověk nemusel poslouchat "kdybys raději něco dělal" či "kam to zase zíráš" apod... :-)

   Vymazat
  11. Psychologové koukání "do blba" umí i zaškatulkovat do krabic nebo šuplíků, bohužel je to asi čistě mužská záležitost:-)
   https://www.youtube.com/watch?v=68bbcvTPcsA&t=215
   nenimito

   Vymazat
  12. Ano. Ženy nekoukají "do blba". Ty stále něco řeší. Jinak bychom zakrněli.

   Vymazat
  13. Chlapi,
   osobně si myslím, že je to nezdravé paušalizování. Sám bych musel být typickou americkou ženskou a naopak, některé ženy, které znám, by musely být typickým americkým chlapem.
   A i když smekám před humorným podáním vystoupení z toho videa, myslím si, že onomu pastorovi (Mark Gungor) unikají některé aspekty stavu "čumět do blba". Navíc udávanou odpověď mužů na onu komplikovanou otázku manželek, že nemyslí na nic, považuji v 99% případů jako milosrdnou lež, protože když by řekli opravdu nač myslí, pak je žena umlátí lopatou :-)

   Vymazat
  14. Také myslím, že o hlavní podstatě toho "čumění do blba", které tady zmiňujeme, to video není.

   Vymazat
  15. Michale, nikdy bych si nemyslel o zdejších čtenářích, že jsou typický americký pár a samozřejmě, že kdybychom začali vysvětlovat, co máme v té "krabici ničeho", tak bychom nebyli odkázáni na humorného psychologa, ale spíše na vážného psychiatra:-)
   nenimito

   Vymazat
  16. Případně rozvodového právníka :-)

   Vymazat
  17. Ono je to s tou dôveryhodnosťou zdrojov info vskutku jednoduché. Je to ako štatistika. Ak na piatich ľudoch zistíš nejakú ich vlastnosť, alebo zručnosť, napr. IQ, vyjde ti určitá priemerná hodnota, dajme tomu 110. Z takto malej množiny ale nemôžeš dôveryhodne a s istotou prehlásiť, že celé ľudstvo má priemerné IQ 110. Ale ak odmeráš 1000, 10000, 100000 a viac ľudí, už to môžeš prehlásiť s takmer 100% istotou o všetkých ľudoch na planéte.

   Takto je to aj s budovaním mozaiky, alebo tzv. architektúry súvislostí. Proste po dostatočne dlhom štúdiu čo najrôznejších zdrojov už máš nielen informácie, ale aj súvislosti a niekedy dokonca súvislosti ktoré si ešte nikto nikdy nevšimol (nikde si ich priamo nečítal/nepočul, u teba vznikli) a táto pavučina súvislostí je práve tým verifikačným systémom budúcich informácií o tej istej téme. Dôležité je zároveň študovať čo najviac oblastí. Príklad - človek ktorý je zároveň dobrým matematikom, elektrikárom a materiálovým inžinierom, bude ďaleko lepším lekárom ako čistý lekár, pričom obaja vyštudovali medicínu a mali k dispozícii rovnaké informácie z oblasti medicíny. Prečo? Pretože jeho architektúra súvislostí bude ďaleko rozvinutejšia. Nie je uväznený v úzkej oblasti, čo je dnes jedným z hlavných problémov vedy. Čistý historik vs. historik+jazykovedec+fyzik+matematik+biológ, kto bude vyvádzať lepšie závery o dejinách? Asi ten druhý, že. A vo tom to je :)..

   s0lar

   Vymazat
  18. s0lare,
   tak nějak mám pocit, že Tvé porovnání lékaře-matematika vs lékaře, případně historika vs historika-jazykovědce-fyzika-matematika-biologa zavání až příliš striktně matematickým postojem (něco na způsob "čím víc, tím líp"). Něco mi tam prostě chybí. Něco, co s matematikou, statistikou apod. nemá lautr nic společného.

   Když uděláš průměr IQ třeba na miliónu lidí, jak můžeš s téměř 100% jistotou tvrdit, že neznámý člověk, který stojí vedle tebe v autobuse má IQ dejme tomu oněch 110? Vsadil bys na to svojí nohu? :-)

   Když budeš počítat průměrnou výšku skupiny, která bude složena dejme tomu z jedné poloviny z Pygmejů a druhé poloviny (nemusí jít ani o poloviny) z bělochů, tak ti čistě statisticky vyjde průměrná hodnota, kterou s velkou pravděpodobností nenajdeš ani u jediného člověka v dané skupině a stejně tak nejde tvrdit, že se tato hodnota blíží k průměru lidstva. Tedy matematicky možná ano, ale ve skutečnosti takovou průměrnou výšku bude mít menšina.

   Ale jinak Ti rozumím. Připomínáš mi totiž mého bratra - učitele matematiky :-) (což nemyslím nikterak ironicky)

   Vymazat
 4. Michal: "z mých zkušeností je minimálně 99.9% zdrojů mylných, případně v různém stupni zkreslení podle přání a zájmů osob či skupin osob"
  Veď práve! Nato aby si došiel k tomuto záveru už musíš mať architektúru súvislostí/skúsenosti. Ale treba si ukladať aj ten informačný balast, pretože niekedy aj na smetisku nájdeš hrudku blata, z ktorej po umytí bude hrudka zlata :). Ten akt "umytia" môže byť budúca súvislosť/skúsenosť (získaná zvonku, vlastnými rukami, alebo hoci meditáciou, to je jedno, všetko sa počíta).

  s0lar

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matematika byla vytvořena naprosto stejně uměle jako všechny dnešní EU jazyky. Právě ze stejného důvodu důvodů zacyklení průměrů a vytvoření falešných představ zavádějících výpočtů průměrů(trubky). Úplně stejně jako u "překladů" mezi umělými EU i jinými jazyky, které "přišly" s Řády Rytířů... takových, makových, oranžových, červených, zelených nebo modrých?
   Kdysi spadala "matematika" pod filozofii, ale to se jí ještě říkala geometrie. Což znamenalo, že se nad "výpočty" uvažovalo, diskutovalo, nikoliv jen slepě věřilo nějakému zvláštnímu vykonstruovanému a zavádějícímu zaokrouhlenému průměru třech rovnic o čtyřech neznámých.
   Je to něco, co mi napadlo už na základní škole, když jsem se účastnil povinně všech těch fyzickochemickomatematických "olympiád"(bohužel celkem úspěšně) s obrovským množstvím logiky a rozumu, který ale bohužel nemá naprosto nic společného s citem a inteligencí.
   Tím netvrdím, že vše tu napsané je pravda. Ono stačí jen zkusit hledat zdroj, údajně francouzký, a dostanete se do slepé uličky....
   Celkem mi pobavil anglický název:"A General History of the Turks, Moguls and Tatars, Vulgarly Called Tartars", ale kde je ten originál "mongolský" nebo "tatarský"? Opět "přeložené překlady překladů"?
   Tím netvrdím, že je to nesmysl, naopak. Jen to chce "pochopit" a vnímat souvislosti... stejně jako u všech Danikenu, Sitchinu, Wiesnerů, Němcové, Erbena, Grimmů...
   nenimito

   Vymazat
  2. Něco k těm pohádkám...
   https://www.uloz.to/!hCzwUY5VlTzd/pohadky-jpg

   Vymazat
  3. Ano Nale:-)
   Napadlo mi něco velmi podobného, když jsem je četl mladší sestře.
   nenimito

   Vymazat
  4. A co když pohádky vznikly po neslavných diskusích s Hadem, Hady nebo Hádem. Prostě poHádkách:-)
   nenimito

   Vymazat
  5. A jak se tedy říkalo příběhům, které vyprávěli před spaním svým mrňousům Hadi?

   Vymazat
  6. Pohádky "vznikli" právě až po hádkách:-)
   Proč se i v Rosiji dnes říká Koščejovi Змея Тьмы a vlastnil nejhlubší a nejtmavší království Navi, ve kterém se pravděpodobně nacházel Лунный Чертог, chrám Чернобога?
   A jak to, že jediný ukřižovaný z pohádek, bájí a pověstí je Koščej(u nás Mrakomor) a jinde Prométheus? A kohože to uctívají katolíci jako Svého boha? Ukřižovaného? A proč toho Ukřižovaného mají Rockefellerové u svého největšího obchodního centra všem na očích a ještě ve zlatě?
   A jak je možné, že kalvárie se začínají objevovat až po 16.-17.stol.? Podobně jako Bible:-) A jak to, že před tím je znakem krestu(údajně i katolického křesťanství) jen ono CHiRho s Alfou a Omegou? Kde Alfa je znakem Asů(Arjů) a "kroucená Omega" Hadů:-)
   nenimito

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat

Podmínky pro publikování komentářů