8. 4. 2014

JEŽÍŠ - JAK TO S NÍM VLASTNĚ BYLO?

O Ježíšovi se můžeme dočíst leccos. Byl – nebyl, zemřel – nezemřel,…
Samé otázky. Pokud však k jejich zodpovězení použijete internet – tak jako kdykoliv, když něco potřebujete zjistit, objevíte přehršel teorií, dohadů, tvrzení, každé jiné. Namátkou vybírám několik pohledů:

1. Ježíš v podání katolické církve
Stručné opakování pro ateisty: narodil se z panny, v Betlémě, v době zimního slunovratu, matka Marie, „otec“ Josef.
O jeho dětství jsou jen kusé zprávy. Na veřejnost vystoupil až kolem 30. roku, kdy začal kázat, léčit a konat zázraky. Zároveň o sobě tvrdil, že je Synem Božím a ohlašoval brzký příchod Království božího. Lidé v něm viděli dlouho očekávaného mesiáše. Jeho učení však bylo pro světskou moc nebezpečné, a tak byl zajat, Pilátem odsouzen a následně ukřižován. Třetího dne vstal z mrtvých, navštívil své učedníky a pověřil je apoštolským úkolem, aby jeho učení šířili do všech zemí. Pak byl vzat na nebesa.

…Ale co o této postavě říkají historikové?


2. Ježíš je historická postava
Historicita Ježíše není vcelku popírána. Odhlédneme-li od svědectví evangelií, pak o jeho existenci – i když jen okrajově – píše např. římský historik Tacitus, důvěrník císaře Hadriána Suetonius, židovský historik Flavius Josefus, zmiňuje se o něm babylonský Talmud, řecký autor Lucián ze Samosaty, Mara Bar-Serapion a další. Jeho existenci potvrzují i oficiálně tzv. apokryfní svědectví, která ale byla během několika prvních století církví zavržena.

…Je však řada těch, kdo tvrdí, že…

3. Ježíš je jen legenda
Kristus je podle nich smyšlená postava stvořená splynutím příběhů celé řady mytologických postav a zároveň je stejně jako ony personifikací mýtů o slunečním bohu. Podle obhájců této teorie je postava Ježíše kompilací různých legend, hrdinů, bohů a boholidí. Nápadná je obzvlášť jasná paralela s postavou Buddhy nebo Hóra, ale také celé řady dalších (např. Krišny, Mithra, Indry, Promethea,…). Veškeré historické doklady o jeho existenci jsou pokládané za omyly, podvrhy nebo přímo úmyslné podvody.
Jeho příběh sice vyprávějí čtyři uznaná evangelia Nového zákona, ta však vznikala až více jak sto let po Ježíšově smrti. Jejich autoři tak nemohli být očitými svědky událostí, o kterých psali, a také si v řadě případů protiřečí. A pokud jde o historiky, kteří se o Ježíšovi zmiňují, jsou jen nemnozí a vzhledem k významu Krista je s podivem, že mu věnovali jen krátké zmínky.
(Avšak je třeba vzít v úvahu, že v roce 70 n. l. byl Římany napaden a zničen Jeruzalém a většina území Izraele a mnoho jejich obyvatel bylo zabito, proto je přijatelné se domnívat, že spolu se smrtí očitých svědků událostí odešly i věrohodné informace o nich, případně byly zničeny i písemné záznamy. Podobně tomu mohlo být i později, v 7. století, kdy při nájezdu muslimů byla úplně zničena alexandrijská knihovna, která byla v té době největší knihovnou známého světa, a vyprávění o tak významné postavě se tam s velkou pravděpodobností mohla nacházet.)

Předpokládejme tedy dále, že…

4. Ježíš byl, ale možná jindy a jinde
Raní křesťané uváděli, že se narodil na jaře. Oficiální církev však jeho narození přesunula na dobu zimního slunovratu, a překryla tím původní pohanský svátek návratu Slunce.
A s tím rokem to je taky všelijak; téměř jisté totiž je jen to, že to nebylo v roce 0.
Rodiče Ježíšovi pocházeli z bohatých rodů, proto se mu dostalo výborného vzdělání. Někdy ve 14 letech, v době, o které oficiální evangelia mlčí, se pravděpodobně vydal na cesty. Byzancie, Mezopotámie, Persie, Indie. V Tibetu strávil deset let studiem budhismu. V jednom starobylém klášteře se nachází spis, v němž stojí, že „v Izraeli se narodil boží chlapec, pojmenovaný Issa“. V jiném spise najdeme, že Issa získal v Indii vzácné jogínské schopnosti a díky nim pak přežil popravu na kříži. Do Indie se totiž Ježíš po ukřižování vrátil a zůstal zde až do své smrti ve věku 120 let. V Kašmíru je možné dokonce vidět i jeho hrob.
(A když už pochybujeme o tom „kdy“ a „kde“, můžeme se zmínit také o další variantě příběhu, kterou nastínila Světlana Levašov, že totiž Kristem byl ve skutečnosti slovanský bílý hierarcha Radomír, který byl ukřižován o tisíc let později (1086) a taky jinde – V Konstantinopoli. Prsty v tom ale opět měli židé.)
...Teď tedy už víme, že možná...

5. Ježíš nezemřel na kříži
Co o tom píšou konspirátoři? Badatelé jako Holger Kersten, Vladimír Liška či francouzský spisovatel a historik Messadie se pozastavují nad podivným chováním římského prefekta Judey Pontia Piláta, který, ač nechtěl, přesto na naléhání davu odsoudil Ježíše k smrti. Při pozorném zkoumání však naznačují, že věci tajně řídil tak, aby Ježíše zachránil (to by vysvětlovalo paradox, že etiopští křesťané považují Piláta i jeho ženu za svaté!)
Ježíš byl nejdříve krutě zbičován a plný ran byl pak donucen táhnout svůj kříž na popraviště. Cestou ho jeho mučitelé polévali slanou vodou – což je sice velmi bolestivé, ale zároveň to čistí rány a zastavuje krvácení.
Vojáci prý dále dostali od Piláta příkaz Ježíše přibít na kříž tak, aby nebyly poškozeny tepny, v podpaží ho měli podvázat a pod nohy mu dali podpěru. Nic z toho nebylo jinak zvykem. Naopak odsouzenci měli co nejvíce trpět. Protože umírání na kříži mohlo trvat i několik dní a následující den byl významný židovský svátek, v době něhož nesměli odsouzenci zůstat na kříži, jejich smrt se urychlovala tím, že jim byly zlámány končetiny. V případě Ježíše to však Pilát zakázal. Po třech hodinách na kříži byla Ježíši – jako výsměch – podána k osvěžení houba namočená ve víně smíchaném se žlučí. Existují však domněnky, že to byl patrně nějaký přípravek způsobující kóma, protože nedlouho poté Ježíš „skonal“.
Jak již bylo řečeno, druhý den byl svátek pesach, a tak bylo pozůstalým dovoleno, aby jej sňali z kříže a pohřbili. Ježíš byl odnesen do skalního hrobu, kam Pilát údajně poslal i svého osobního lékaře. Ježíšův přítel Josef z Arimatie nechal přinést 100 liber (!) myrhy a aloe, jejichž léčivou směsí bylo celé tělo ukřižovaného pomazáno a následně zabaleno do plátna. To zcela odporuje židovským tradicím; mrtvé nepomazávali ani nebalzamovali. Je tedy nasnadě, že použití vysoce léčivé šťávy z aloe mělo jasný smysl – zahojit rány.
Ježíš tedy nemohl být mrtev a záhada jeho „zmrtvýchvstání“ je vyřešena.
A co bylo pak? Některé indicie naznačují, jak jsme viděli v předchozí kapitolce, že náš hrdina zemřel v Indii, jiné zas tvrdí, že po ukřižování byl…

6. Ježíš ve Španělsku
Teď už na scénu vstupují Světlé a Temné síly.
Ježíš, řízený Plejáďany, ač duše výjimečně čistá a silná, přišel na Zem nadán nejvyššími magickými schopnostmi, jaké nikdo z lidí neměl: uzdravoval dotykem, křísil mrtvé,… Jeho úkolem bylo vyvolání lidového hnutí, jehož výsledkem mělo být postupné svržení církevní moci, případně i moci státní (už tehdy!). Jenže než mohl svoji misi završit, bylo z „pohledu do budoucnosti“ zřejmé, že mu k tomu nebude dán dostatek času. Proto bylo rozhodnuto změnit původní plán: Ježíš se měl nechat veřejně popravit, a to takovým způsobem a za takových okolností, aby se masy zvedly už samy.
Plejáďani, ale ani Temné síly, však nechtěly přijít o člověka s tak výjimečnými magickými schopnostmi. Proto celá poprava proběhla tak, aby ji odsouzenec přežil.
Když Plejáďani opustili ošetřeného Ježíše v hrobě, temnáři využili okamžiku a zmocnili se ho. Následně mu byla totálně vymazána paměť, a když se probral, nic ze svého předchozího života si nepamatoval. Plejáďani zatím zachraňovali nečekanou situaci: z nouze zinscenovali pomocí hologramu Ježíšovo zmrtvýchvstání a jeho oběti dali nový smysl – vykoupení lidstva z hříchu.
Ježíš zatím byl svým novým vedením nasměrován do Španělska, kde pak žil pod novým jménem a pracoval pro skupinu temných mágů. Díky svým mimořádným schopnostem, které však nyní sloužily opačné straně, je dovedl v jejich temném díle k dokonalosti. Jak nesmírné karmické následky však toto jeho konání mělo po smrti, si stěží dokážeme představit…

Ježíš tedy prožil dva zcela odlišné životy. Anebo…


Otisk tváře Krista na turínském plátně a její pravděpodobné rekonstrukce.
7. Ježíšové byli dva (nebo vlastně ne… tři)
Vzhledem k nutnosti opravy Sféry Amenti bylo v době, od které počítáme svůj letopočet, rozhodnuto zaslat na naši zem avatara, který by tento úkol dokázal splnit.
Azurité vybrali avatara z úrovně D12 a tak se v r. 12 př. n. l. narodil malý Sananda, později známý jako Ježíš.
Ke stejnému kroku se však v r. 7 rozhodli i Annu-Elohimové, jejichž avatar přišel z úrovně D9. Jeho úkolem bylo - kromě jiného - poopravit a zmodernizovat patriarchální učení Starého zákona tak, aby lépe odpovídalo vesmírnému Zákonu Jednoty. Jeho matkou byla Marie a otcem Nefilim jménem Jehovah. Tento mimozemský „zásah“ byl překryt báchorkou o neposkvrněném početí a Duchu svatém. Chlapec dostal jméno Jeshewua.
Sanandovi se podařilo opravit poškozenou Sféru Amenti, čímž mohl být nastartován proces vzestupu, který vrcholí právě v naší době (2000 – 2022). V tomto smyslu pak rozumějme pojmu „spasitel“ používanému ve spojitosti s ním.
Po studiích v Persii a Indii působil několik let i v egyptské Gíze. V tu dobu vešel v Judei ve známost druhý avatar Jeshewua. I on předtím navštívil východní země, kde studoval tamější náboženství, a objevil se i v Egyptě. Svým učením se však – na rozdíl od Sanandy, který pracoval vskrytu - stal veřejně známým, a tak na sebe upoutal pozornost Drakoniánci kontrolovaného římského císařství. Aby bylo zabráněno nejhoršímu, byl ve věku 32 let tajně narychlo odvezen spolu s manželkou Marií Magdalenou a třemi dětmi do Francie. Jeho místo pak zaujal muž jménem Arihabi, který byl Annunaki „přiveden k víře“, že on je pravý Jeshewua, a pod jeho jménem pokračoval v nedokončené misi. A byl to pak právě on, kdo ve skutečnosti skončil na golgotském kříži. Nebyl to tedy žádný z opravdových avatarů, kdo byl popraven. Ti působili dál, i když jinde, jinak a pod jinými jmény a díky tomu jejich genetická linie pokračuje až do dnešních dnů.
Ale ani Arihabi nedopadl špatně: za odvedení pozornosti od Jeshewua byl Annunaki zachráněn a bylo mu umožněno odejít do Indie, kde pak strávil zbytek života a jeho tělo je zde pohřbené.

…Ale ještě jednu teorii bychom neměli opomenout, totiž, že…

Máří Magdalena
8. Ježíš měl rodinu
Jenže to, že to byl chlap, jak se patří, a měl tedy ženu a děti, to už vlastně víte od Dana Browna. A z předchozích řádek jste také pochopili, že genetická linie, na jejímž počátku stáli Ježíš a Magdalena, mimochodem potomci královských rodů, byla po celou historii velmi střežena, což se – možná právě díky někomu jako Arihabi – podařilo až do dneška.
Některé teorie také uvádějí důvod této neobyčejné péče: jejich potomci jsou totiž nositeli dvanáctivláknové DNA…
Tak!
Možná přemýšlíte, proč tohle všechno píšu…
Internet nabízí obrovské možnosti. Ale také způsobuje obrovské zmatení. Jenže každý správný „konspirační teoretik“ si musí projít tím obdobím úžasu nad informacemi, které se před ním v hojné míře a nepřeberné pestrosti zjevují, a je schopen věřit kdečemu. Všichni jsme si tím prošli. O to trestuhodnější je pak konání těch, kdo do nesčetných slepých uliček lákají ty, co se poctivě snaží dopracovat pravdy. Konspirace totiž sice pomáhají lidem otevírat oči, ale zároveň jsou velmi zneužívány k odvedení pozornosti od podstatných problémů.
Troufám si tvrdit, že minimálně sedm z výše nastíněných teorií o Ježíšovi je... lež.
A tak je to i s hodnověrností informací na internetu.
Myslete na to, až budete příště surfovat.

Vlabi

zdroje:
Wojnar, UFO, Bible a konec světa
Penguin, Tajemství Amenti

(©)2014 myslenkyocemkoli.blogspot.com
Článek je povoleno publikovat v celé a nezměněné podobě s uvedením zdroje.

26 komentářů:

 1. Vlabi,
  konečně jsem měl čas si to trochu přečíst. Článek se mi moc líbí. Takhle bych si představoval všechny informace z ezotericko-konspiračních (nebo čistě konspiračních či ezoterických) zdrojů. Nezaujatě předložit vícero variant a na čtenáři nechat, kam ho intuice či osobní zájem zavede.
  Téma Ježíše mě sice nikdy nikterak nezajímalo, nicméně tohle jsem si přečetl jedním dechem :-)

  PS: K těm obrázkům otisku na turínském plátně - nedávno jsem sledoval pořad, kde zajímavým způsobem předvedli domněnku, kterou úspěšně replikovali, že plátno na zakázku vytvořil Leonardo da Vinci (primitivní fotografickou metodou) a samotnou předlohou pro tvář (stejně jako možná i u obrazu "Mona Lisa") byl sám Leonardo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Som rád, že "veda" pokročila a už berie na vedomie, že Turínske plátno je negatív a ako taký (negatív), to nedokáže namalovať nikto ani dnes.
   2. Ten strýco Davinci, to je niečo také čudo, ako dnes globálne otepľovanie. Tiež môže za všetko.
   Lebo, aj na tú najprimitívnejšiu foto metódu, potrebuješ kompletnú chémiu, ako dnes. Vývojku, ustalovač a fotoplátno!
   Ak by sa také niečo vyskytovalo už v stredoveku, tak logicky, by sa objavili ďalšie takéto diela.
   Ale, že o tom nemal ánung nikto na svete a to až do roku, kedy bolo Turínske plátno vyfotené a publikované a preto sme uvideli Ježišovu tvár až niekde okolo roku 1970.
   Z toho vyplýva, že sa jedná o "ddokument" síce vytvorený pred 2 tis. rokmi - ALE!!!, ktorý je určený pre túto dobu!!!
   Pre nás!, a to spôsobom, akým to nebolo možné vtedy vytvoriť, lebo Ježiša pochovali v piatok podvečer a to už, pred šábesom, boli všetky obchody zatvorené.
   3.
   Pochopiteľne, nárok na vlastný názor, aj ten popletený má nárok každý. Veď je DEMOkracia, ktorá vznikla v Starom Grécku a Ríme, ktoré však - predsa boli otrokárske spoločnosti. Tak o čom?! Alebo, kto je dnes otrokom a ešte popleteným?!?!, dnes?!

   Vymazat
 2. Taky v tom mám chaos :) .. zatím se mě jeví najpravděpodobnější varianta, že ten Josua, co o něm píšou v tóře a následně v bibli je žid, který pouze existoval, nikoli konal to co píšou. Pak byl později někdo jinej (nejspíš Radomír), kterej mohl klidně pocházet z území dnešního Íránu se slovanskými rysy (bílá kůže, světlé vlasy a oči) a jeho dovednosti byly použity do příběhu židovského džošuje. Mithra, Krišna a další měli stejné příběhy o vzkříšení, takže příběh polepen a vymyšlen, papežskými koncili doladěn a bible mohla v ranným středověku vzniknout. Zajímavé je, že žádné evangelium není starší než 1000 let, všechno to jsou středověké opisy.

  OdpovědětVymazat
 3. Jo,
  mám dojem, že ono matení má smysl pouze pro ty, co tématu přikládaj jistou důležitost a chtěj najít svou jedinečnou odpověď. Já to považuju za velmi pozitivní provokaci. Je ovšem faktem, že cílová skupina je opět pouze a jen hloučkem v davu, nakupujícím v supermarketu. Matěj

  OdpovědětVymazat
 4. Vlabi - díky za článek - je to zajímavý takhle vše pohromadě. Taky jsem se zájmem přečetl a dodal bych jen snad že: Čert ví.... jak to je.
  Zdravím Vás všechny - DéVé

  OdpovědětVymazat
 5. nojo, Ježiš mi tiež dal zabrať. Ale čušala som pred hromadou ľudí, lebo by hodili oným kameňom. Brala som , že žil, že bol rebel, mal danosti a úlohu. A tu dotiahol do iného konca ako malo byť - prosto som mu vyčítala, že zduchol, nechal sa radšej ukrižovať, než aby utiekol a viedol ľudí k tomu čo hlásal z/boku. - Až pred Vianocami 2012 som po svojom vlastnom minuloročnom temer ukrižovaní ubrala na kritike. Stalo sa, že som začala vnímať jeho život a údel z pohľadu matky. Čo si tá vytrpela!! Mám decká v tomto dospelom veku a strata je pre mňa neprípustná. - Naráz som prijala i to, že nemám právo súdiť ho za to čo urobil, veď aj ja som nerada keď mi niekto káže a posudzuje. - Nuž zmierila som sa a je mi ok. - Jeho beriem ako jednu z rovín "Úplnosti" ,on hlásal lásku a tomu rozumiem. Tak sme skoro kámoši, no nie ??
  B

  OdpovědětVymazat
 6. Odpovědi
  1. Ahoj Matěji :-)

   Vymazat
  2. Dík za pozdrav,
   Bed. Kdepak jsi cestovala?
   A vážení, všem Vám přeju krásný, jarní svátky. Matěj

   Vymazat
 7. Ach, ja popleta :-), zas som zapomenula poďakovať VlaBi - s úctou ďakujem, B.

  OdpovědětVymazat
 8. Bed,
  je milé, že na mě pamatuješ (každého autora potěší odezva na to, co píše), ale kdyby mě to nebavilo, nedělala bych to. Takže energie jsou i tak vyrovnány. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. .. jj, a som to hodila na moju os Fb, zopár duší lape po dychu :-D
   Som rada, že ťa to baví - to má árijec v genome, že ? B

   Vymazat
 9. Milá Vla Bi (a vlastně i milý Michale!),
  rok
  děkuju za tento text, protože to je přesně to, co na českém internetu roky, ne-li desetiletí chybělo. :-)

  Patrik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patriku,
   děkuju za vlídná slova. Hlavně mě ale potěšilo, žes článek nepochopil jako vnášení "informačního guláše" (jak se mohlo stát někomu, kdo jej ani nedočetl), ale právě naopak - jako varování, aby se čtenář do něčeho takového lapit nenechal.

   Vymazat
 10. Dostala som sa - či dostal sa , ku mne človek z Nového Zjevení P.Ježiše Krista.- SEKTA ?
  A pred rokom Nová duchovní cesta p. J.Nováka. SEKTA ?
  Čo z toho VLaBi je pre Teba ako osobu rozhľadenú "orechové" ? Ak teraz nie - tak o rok sa tu stretneme pri tejto téme opäť :-) .. i hope, BED

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bed,
   jestli něco nejsem, tak odborník na sekty. Před každým uskupením, které mi nějak diktuje, co mám věřit a jak mám věřit, co je a co není pravda, se mám náramě na pozoru. Přesně to vystihuje známá myšlenka: Vše, co potřebuju, je ve mně, a pokud to nenaleznu v sobě, nenaleznu to nikde jinde.
   S tím, co se nazývá univerzálním slovem "bůh", si nejlíp pokecám třeba při sázení stromků, super diskuze zažiju při pletí a to, čemu se vzletně říká "všeobjímající láska", vidím, kdykoliv se na mě koukne moje fenka. Myslím, že kdo tohle umí opravdově prožít, nepotřebuje žádné krkolomné ezoterické teorie.
   Ale jak jsem tě z tvých příspěvků měla možnost poznat, tak tobě to zrovna dvakrát vysvětlovat nemusím, co?. :-))

   Vymazat
  2. Ne , nemusíš VlaBi. Mám to taky takové. - Lenže prečo sa na mňa v priebehu dvoch rokov dvaja zaujímaví týpci nalepili. - Že by to malo iný dôvod ? Možno cítia, že im môžem pomôcť sa zbaviť takých zbytočností. SAWABONA, . B

   Africký kmen, který má krásný zvyk. Když někdo dělá něco špatně nebo škodlivého, berou osobu do centra vesnice a všechna pokolení přichází a obklopují jej. Za dva dny řeknou všechny dobré věci, které již udělal. Kmen se domnívá, že každý člověk přichází na svět jako dobrá bytost. Každý z nás chce cítit pocit ochrany, lásku, mír a štěstí. Ale někdy, v hledání těchto věcí, lidé dělají chyby. Společenství vidí ty chyby jako pláč nouze. Jsou pak nachystáni narovnat to, aby znovu s tím, našli to, kdo je opravdu, aby pochopil tu část pravdy, která byla dočasně odpojena: "Já jsem dobrý". SAWABONA, je pozdrav používaný v Jižní Africe a říká: "Já si tě vážím, jsem tu pro tebe. Jsi pro mě důležitý."

   :-)


   Vymazat
 11. Moc zajímavé pro toho, kdo rozumí německy:
  Das Unternehmen Christentum, Jesus Tagesbuch.
  www.youtube.com/watch?v=5b7kTrXFnpI

  OdpovědětVymazat
 12. Minimálně sedm z výše nastíněných teorií o Ježíšovi je... lež.
  Ktorá?

  OdpovědětVymazat
 13. Dovolil bych si další variantu, která není ani vtipem ani provokací:

  Ježíš sice byl, ale nejmenoval se Ježíš, žil o sakra delší dobu dříve, než byl přelom letopočtu, nebyl ukřižován ani nevstal z mrtvých, nýbrž nahrazen. Byli tedy vlastně dva a hlavně - byla to žena.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je superHÁDanka:-)
   Taky mi několikrát "napadla" při tom štourání se v čase lží, polopravd a odvádění pozornosti. Jen to "její prvotní učení kříže" bylo ve všech náboženstvích zneužito a "přeloženo" trochu jinak. Nejvíce katholicosmem helénů....
   nenimito

   Vymazat
  2. Žena??? Tak to už jsem se ztratila.

   Vymazat
 14. I když je třeba brát některé články z těchto stránek s rezervou, může to být zajímavé...
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10190-archeologove-vykopali-prvniho-papeze-to-co-nasli-by-mohlo-odhalit-obrovske-katolicke-tajemstvi

  Ale jsou pořád málo odvážní na to, aby se zkusili více zamyslet nad alternativní verzí, jak to, že ta mumie je tak zachovalá... ;-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oni si lidé dost pletou neposkvrněné početí(umělé oplodnění) s panenstvím.
   A právě Hór byl takto počat, protože měl naplnit prvotní Manželství - uzavření Míru a Spojení. Ale to učení není z jeho hlavy, on ho jen šířil. A dostal k tomu "magickou" Hůl Pastýře od svého otčíma.

   Asi ta mumie bude o pár set let mladší, než se nám snaží hisTorici namluvit, možná(asi určitě) to souvisí s tím, že ho "znovu pohřbili" roku 1875:-)
   nenimito

   Vymazat
  2. Nenimito , znovu pohřben :-DDD
   I ty písemné dokumenty jsou nějaké moc zachovalé. A ani nejsou moc zežloutlé. K tomu tam byla vysoká vlhkost... no nevím.
   O podobnosti s Hórem se psalo hodně. V dokumentu bylo dokonce krásně vysvětlené, jak celá legenda o Ježíšovi mohla vzniknout, aniž by se vůbec někdo takový narodil. A v jiném zase, že Ježíš byl vůdce sekty, kde všude se pohyboval.... Oba názory dávaly logický smysl.

   Vymazat

Podmínky pro publikování komentářů